ފަހުގެ ޚަބަރު

އިންޝުއަރެންސް: އިޖުރާއަތެއް ނޫން، ޒިންމާއެއް

ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭހުގައި ދެ ސްކޫލެއް އަޅަނީ

އާ ހިދުމަތްތަކާއެކު ބީއެމްއެލްގެ މާލީ ނަތީޖާ ރަނގަޅު: ޓިމް

އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރަނީ

ގުރައިދޫގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސް، ރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް އައު މެމްބަރުން ހޮވައިފި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ރައީސުން ވާހަކަދައްކަވައިފި

ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައިހުރި ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ގާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ދަނގެތިން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ޑީއެންއޭއިން ޒިނޭ ސާބިތުވާނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ބިޕާޝާ އާއި ކަރަންގެ ފެނިލުން ރާއްޖެއިން

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ