ޚަބަރު

އާސެނަލްއިން ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށްފި

އީއޭއެފްސީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުނިފައިޑް ނިއު ޖެނެރޭޝަނަށް

އެލައިޑް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ފިލްމު 'ކްރޫ'ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ފިލްމީ ތަރިން ޑާކް ވެބް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު އޮޑިޓް ކުރުމަށް ގޮވައިލައިިފި

އެޕްލިކޭޝަން ކަނެކްޓިން ސޮފްޓްވެއާ އެއް ލޯންޗުކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

'ޕޯޗާ'އަށް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ސިޓީއިން ބޯންމޯތު ބަލިކޮށްފި

އިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި ފަރުވާ ދެނީ

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނު ސަރަހައްދުން ފައިބަން ޖެހޭ

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ