ފަހުގެ ޚަބަރު

ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މިއަދު 44 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވީ 32 މީހުން

ބީއެމްއެލް އިން ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އިންޑިއާ ދަނޑުވެރިންގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް

ޕާކިސްތާނުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކޮވިޑް ފެތުރި މީހުންމަރުވަނީ

ޓްރަމްޕް، ވައިޓް ހައުސް ދޫކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

އަނިޔާ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހުތުބާގައި މެސެޖުތަކެއް

އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 7

ލޮޓަސްއިން ބެނެލީ ވީޒެޑް125އައި ސްކޫޓަރު މާކެޓަށް ނެރެފި

ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި، ވެކްސިނަށް ތައްޔާރުވަނީ

ތުރުކީގެ ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން 337 މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލަނީ

ރުޤްޔާގެ ނަމުގައި ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރު

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ