Sun Online
ރައީސް ޔާމީން

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި ތިބި ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިތުރުން ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ނުވަތަ މީހުން ގެ ބެލެނިވެރިނާއި...

4 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން comment 2

އެންމެފަސް

ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު މިލަންދޫއަކީ ތޯތޯ ޓީމެއް ނޫންކަން އެ ޓީމުން ސާބިތުކޮށްދީފި: ނިޒާމްބެ 15 މިނެޓް 23 ސިކުންތު ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދީޕިކާއާއި ރަންވީރު ރުޅިވެއްޖެކަމަށް ފެތުރުނު ޚަބަރު އެ ދެ ތަރިން ދޮގުކޮށްފި 1 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
އޮޑިޓް އޮފީސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރަންސް އިފްތިތާހް ކޮށްފި 2 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ބަނޑޮހާއި ސޮނޭވާއަށް މޮޅެއް 2 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރާ ނަސީރުގެ ނަން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި 2 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ޔޫތުން ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕެއިން ބާސެލޯނާގައި ހަމަލާދިން މީހާ މަރާލައިފި 4 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ލަންކާ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރާ މުންދުގެ ނަން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި 4 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ވ. ފުލިދޫ ފުލިދޫގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި 5 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް ރެކްރިއޭޝަނަލް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް ރެކްރިއޭޝަނަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 6 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
މައްކާ މައްކާއަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވަޔާއި ގުގުރުމާއެކު ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި 6 ގަޑި 50 ސިކުންތު ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭކުޅޭ ބަޑިއަކާއެކު އިންސްޓަގްރާމަށް ވީޑިއޯއެއް ޕޯސްޓް ކުރުމަށްފަހު ޑިއާގްނޭ މައާފަށް އެދިއްޖެ 6 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
އަލްޖީރިއާ އަލްޖީރިއާގެ ވަޒީފާ ނެތް ޒުވާނުން ރަން ހޯދުމަށްޓަކައި ބިން ކޮންނަނީ! 6 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ރޫނީގެ 200 ވަނަ ލީގު ގޯލާއެކު އެވަޓަން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު ސިޓީ ސަލާމަތްވެއްޖެ 6 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
އަހުމަދު އާތިފު ކޮޕްސް ބޭންޑުގެ "އަމަރު" ނެތުމުން މުޅި ބޭންޑަށް ހިތާމަވެރިކަން! 7 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް އެޖެންޑާ އިއްވެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި 7 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން 'ޕަދްމާވަތީ'ގެ ސަބަބުން ދީޕިކާއަށް ހޮލީވުޑް ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީތަ؟ 8 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ކަސަމް ސޭ'ގެ އެކްޓަރު، ނަމަން ޝޯ ކައިވެނި ކުރަނީ 8 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
އިސްރާއީލް އަރަބިން ކަމަށް ހީކޮށް އިސްރާއިލުގެ ދެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި 8 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ވަންނަ ބިދޭސީން އަތުން ފީއެއް ނަގާނެ، ދިވެހިންނަށް ހިލޭ 16 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަސްރަނި ބަގީޗާއަކީ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް، ހުރިހާ ކުދިން މަޖާކޮށްލާ 17 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 7
މަޖިލިސް މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: މަހްލޫފް 17 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ސަޓާ އެވޯޑު ސާޓާ އޮންނާނީ ފެސްޓިވަލެއް ގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖުގައި 18 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބަދަލުކޮށްފި 19 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޑީޖޭއޭ 19 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓްސްއާއި އެކްސްޕޯޓްސް އިތުރުވެއްޖެ 20 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ދިރާގު ދިރާގު ޓީވީއަށް "އޭއެންޑްއީ"ގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޗެނަލްތައް ތައާރަފްކޮށްފި 21 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްސަ ހަރުގަނޑެއް! 21 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރިޔާ ސެން ކައިވެނި ކޮށްފި 21 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
ވިޔަފާރި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ހިލަ އައި ހިލަވެލި ވިއްކަންފަށައިފި 21 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އިތުރު ހަބަރުތައް

މަލްޓިމީޑިޔާ

DB released.