ފަހުގެ ޚަބަރު

މި މަހު 125,000 ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

"ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިއަހަރު ނިކުންނާނީ މޮޅުވާން"

ސިރަޕް ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

މާލޭ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ކުއްޖަކު ހޯދައިފި

ރެއާލުން ވެސް ފައިނަލަށް ނިކުންނާނީ ބަދަލުހިފަން

އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ނެގި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވަނީ

ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

ބަޔާނުން މާނޭ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިލްޓަންއިން އަމީންގިރީގައި ތަރައްގީކުރި ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ރައީސް އުކުޅަހަށް

ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާ ދެެންދެން މުޒާހަރާ ކުރާނެ: ޕީޓީއައި

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަ ވެކްސިނެއް ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތެއް

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ