އެންމެފަސް

ނޭމާ ޓްރާންސްފާ މައްސަލާގައި ނޭމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ 6 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ޒްލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް އިބްރަހިމޮވިޗަކީ ތަފާތު ދައްކާނެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: މޮރީނިއޯ 8 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އާރްސީއެންސީ އިން ކުރި ދައުވާއަށް މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން އިންކާރު ކުރައްވައިފި 9 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
ޝެއިޚް ކަމާލް ކްލަބު ކަޕް ޓީސީން ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި 9 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވް ގޭސް ދަގަނޑުފުޅިން ލުއިފުޅިއަށް ބަދަލުކޮށްލަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް! 10 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ޝެއިޚް ކަމާލް ކްލަބު ކަޕް ދާކާއަބަހާނީ އާއި ޕޮޗިއޮން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު 11 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން ޗަމްޕާ އާއިލާއިން ދިއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްދޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 13 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިރާގު އެމެރިކާ ސިފައިން މޫސަލްއަށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ގިނައަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މަރުވެއްޖެ 13 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ ހިޓްލަރު ބޭނުންކުރި ފޯނު 243,000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ 13 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެޓޯލް ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެޓޯލް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހަތް ކްލަބާއި 22 ސްކޫލަކުން 95 ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެ 13 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "މަލިކާގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ކާމިޔާބު" 14 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯއިން ކެއާ ސޮސައިޓީއަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ޓީޗަރަކު ހަމަޖައްސައިފި 15 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
މޯހަން ބަގާން ޕެލޭގެ ހިލޭ ޖެހުމެއް މަތަކުރި މޯހަން ބަގާންގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު ހިތް ހުއްޓިގެން މަރުވެއްޖެ 15 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 15 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
ކްލަބް އީގަލްސް މިއަހަރު ވެސް އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަނަކަށް އިންމަ 15 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 200 ޓުރެވަލް އެޖެންސީއެއް އުވާލައިފި 15 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެންނަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 15 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކުޅިވަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ދަންނަން، ވެލެންސިއާ ބަލިކުރެވޭނެ: ޝަންކަރުލާލް 15 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ - ސައޫދީ ސައުދީ ރަސްގެފާނު އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ 16 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މެލޭޝިއާ ކިމް އަށް ހަމަލާ ދޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ ކަމަށް ބުނާ ސީސީޓީވީ ފުޓެޖް އާއްމުވެއްޖެ 16 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ ކެރަމް މުބާާރާތް ވިޝާމާއާއި ފައިނާޒްގެ ޕެއާ އަދި ޝުބާއާއި ރަޔާންގެ ޕެއާ ވިމެންސް ޑަބަލްސް އިވެންޓްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި 16 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ޖޫން މަހުގެ ކުރިން ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު 16 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
އޭއެފްސީ ކަޕް މޯހަން ބަގާންއަކީ މޮޅު ޓީމެއް، އެކަމަކު މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ ބަލިކުރެވޭނެ: ފެސްކޯ 16 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ޝާހު އިސްމާއިލަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ 16 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ފެނާއި ގޭސް ފަދަ ތަކެތި އުފުލަން ވަކި ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި 17 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ސިވިލް ކޯޓު މާފަންނުއާގޭގައި އަމިއްލަ މީހަކު ހަދާފައި ހުރި ގުދަނެއް ހުސްކުރަން އެންގި މައްސަލަ ކޯޓަށް 17 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ރާއްޖެ - ޗައިނާ ޗައިނާގެ ގުޅުމަށް ބޮޑު އަހުމިއްޔަތެއް ދެން: ރައީސް 17 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު 21 އަހަރަށްފަހު އަފްރީދީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިކެޓާ ދުރަށް 18 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު "ސައުދީ ރަސްގެފާނު ދަތުރުފުޅުގައި ދެނީ އެހީ" 18 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އެފްއޭއެމް މެޗު ކޮމިޝަނަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ސެމިނާއެއް ބާއްވަނީ 19 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.