ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި ހުޅުލެއަށް ޖައްސައިފި

އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ފުރިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ޖައްސައިފިއެވެ. އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި...

4 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން