ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ: ސުއޫދު ފެންމަތި ކުރި ވާހަކަތަކާއި އޭގެ ރައްދު!

  • އިސްތިއުނާފު ކުރީ މެމްބަރު ޝާހިދު އަޑީގައި ހުރެގެން އެހެން މީހަކު ލައްވައި: ސުއޫދު
  • ސުއޫދު ހައްދަވަނީ ދޮގު، އަޅުގަނޑު އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން: މެމްބަރު ޝާހިދު
  • ސުއޫދުގެ ވާހަކަތަކީ އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް: އައްބާސްގެ ވަކީލު
1 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާގެ އެސޯސިއޭޓް ސްޕޮންސާއަކަށް މަޝްހޫރު ލޮޖިސްޓިކް ކުންފުނި، އޭޝިއާ ފޯވާޑިން 17 މިނެޓް 6 ސިކުންތު ކުރިން
ޚަބަރު އަޅުނގަޑުމެންނަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، ގައުމުގެ ކަންތައްތަކާމެދު ކަންބޮޑުވޭ: ޖޭޕީ 52 މިނެޓް 58 ސިކުންތު ކުރިން
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ރެލިގޭޓްވެފައިވާ ބީޖީ އަތުން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ ޕްލޭ އޮފް ކުޅެން ޖެހިއްޖެ 4 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ލީޑާޝިޕްގެ ދަށުން އަންނަ ހުށަހެޅުންތައް: މުއިއްޒު 7 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަނދާފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ދެ ދުވަސް ފަހުން ފެނިއްޖެ 7 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އިންޑިޔާއާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި 8 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޕޮގްބާގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑުން ފެނަބާޗޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި 10 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ 80،000 ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ޖަވާހިރުތަކަކާއެކު ލަންކާއިން ޗައިނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 10 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ 10 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ޗާންދަނީ މަގަށް ފެން ލީކު ވެއްޖެ 11 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ސައުދީ އަރަބިއާގައި ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓެއް ހަދަނީ 12 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް ޒެފްރޯލާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް ދަތުރުކޮށްފި 13 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސްވިމިން ސްވިމިންއިން ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް، ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް 13 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
އެމްބީއޭ އެމްބީއޭ އެކްސްކޯ މެޖޯރިޓީ، އިންތިހާބުގައި ނާކަމިޔާބުވި މަންޑޭގެ ޓީމަށް! 13 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އިތުރު ތިން ޕާކެއް މާލޭގައި ހުޅުވަނީ 13 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ސިޔާސީ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: އެމްޔޫއޯ 22 ގަޑި 46 ސިކުންތު ކުރިން comment 2
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު 22 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނަށް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ޔާމީނު އަރިހުން މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި 23 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އަހުމަދު އާމިރު ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުސަތުދޭންޖެހޭ: އާމިރު 23 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ދެން އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ޣައްސާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވާނަން: ރައީސް 24 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި 24 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމްގެ 95 ޕަސެންޓް ތިބީ މައުމޫނާއެކު، ދުރުގައިތިބީ ވަޒީފާގެ ބިރަށް: ވައްޑެ 1 ދުވަސް 11 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އެމްބީއޭ އެމްބީއޭގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވުމާއެކު ޝިނާން އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި 1 ދުވަސް 36 މިނެޓް ކުރިން
ވާހަކަ ކޮޓެޖް 1 ދުވަސް 42 މިނެޓް ކުރިން comment 8
ރާއްޖެ-ލަންކާ ލަންކާއިން ދިވެހީންނަށް މުހިންމު ފުރުސަތުތައް ޝޯކޭސްކޮށްދޭ "ފީލް ސްރީލަންކާ" މައުރަޒު އަންނަ ހަފްތާގައި! 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ބޭބެއަށް ވާތީ ރައީސް މައުމޫނަށް ރައްދުދޭން ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 14
ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑަށް އިލްހާމް މުހިއްމުވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ: ރައީސް ޔާމީން 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް އެމްޕީ އިލްހާމްގެ ދެކަނބަލުން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
އެމްޑީއޭ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަރީފަށް އެމްޑީއޭއިން ނަސޭހަތްދީފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ތަމްރީނުވެފައި ތިބި ދިވެހި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުމަކީ ދެރައެއް: އާދިލް 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިތުރު ހަބަރުތައް