ފަހުގެ ޚަބަރު

ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

"ނަސީމަށް އުޅެނީ އޮޅިވަޑައިގެން، މިރަށުގައި މާސްކު އަޅާ"

ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައިގެން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކަސްޓަމްސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަޖިލީހަށް ދިޔުމަށް މަލީހު ނިންމަވައިފި

އަލީގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަތް

ތިން ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ކްލޮޕްގެ ބަދަލުގައި ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗަކަށް ޖެރާޑް ގެންނަނީ؟

މުލީ އެއާޕޯޓު އެއް އަހަރު ތެރޭ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

"މަންދު އަތުން އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް އަތުލީ ގޯސްކޮށް"

"ހުދުމުހުތާރު ފެކްޝަނަކުން ދޭން އުޅޭ އަދަބު ބޭޒާރުވާނެ"

ވޭމަންޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ