Sun Online
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

އައްޑޫގައި ތަރައްގީކުރާ ހޮސްޕިޓަލުން މާލެއިން ނުލިބޭ ހިދުމަތްތައް ވެސް ލިބޭނެ: މުއިއްޒު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)ގައި ތަރައްގީކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުން މާލެއިން ނުލިބޭ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

43 މިނެޓް 2 ސިކުންތު ކުރިން

އެންމެފަސް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ސިޓީ އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް 3 މިނެޓް 23 ސިކުންތު ކުރިން
މަޓާޓޯ 230 ނޮމިނީޒްއާ އެކު މަޓާޓޯ ގާލާ އެޑިޝަންއަށް ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 3 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ގައުމަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ބޮޑު ގޮތަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް މިނިވަން ކުރުން: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް 3 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
ދަރުސް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ "ދަ ލެގަސީ" އިން މިފަހަރު ޝައިހް ހުސައިން ޔީގެ ދަރުހެއް 3 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ބަޓްޝުއާއީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޗެލްސީ އިން ވެޓްފޯޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި 4 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ހަތަރު ވަނައަށް އެރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ތިނަދޫ އިން ގެއްލުވާލައިފި 5 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން
ވެމްކޯ ވެމްކޯގެ ބޭނުމަށް ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 5 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިން "ތައުހީދު"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ދީނީ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ 5 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާ އިވެންޓަށް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ބްރޭންޑްތައް، އައްޑުއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު އީދެއް 6 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް ބޮސްގެ ޓްރެއިލާއަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް! 6 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސަހަރާގައި ގަލުން ހަދާފައިވާ ގޮތް ނޭނގޭ 'ގޭޓު'ތަކެއް 7 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ނޯވޭ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އިސް މަގާމުތަކަށް ކަނބަލުން 7 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކެނދިކުޅުދޫ، ނިލަންދޫ އަދި ބިލެއްދުއަށް ބޮޑެތި މޮޅުތަކެއް 7 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ޕާކިސްތާން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ 9 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަޑިއަށް ދިޔަ ތެޔޮ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވެ، ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު 9 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ ތުރުކީން ސީރިއާއަށް ދާން އުޅުނު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް 15 ދުވަސް 10 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ރޮބާޓް މުގާބޭ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމު މުގާބޭއަށް 10 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ރަފީ ޖަމިއްޔާ ދިރިއުޅުމުގައި ފައިސާގެ މުހިއްމު ކަމާ ގުޅޭ ސެމިނާރު ފަށައިފި 10 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ލަންދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި 11 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
އދ. މާމިގިލި މާމިގިލީގެ ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫތަކެއް 12 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޗައިނާ ޝީގެ ތަގުރީރަށް "އަތްތިލަބަޑިޖަހާ" ގޭމަކަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ 12 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
އިމްރާން އަބްދުﷲ ޝައިހް އިމްރާން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި 13 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މާލީގެ މަގާމު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކާމިޔާބުކޮށްފި 13 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ވެސް ސަމާލުވެގެން މެޗަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރު! 14 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ތިނަދުއާ އެކު ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ: ސުޒޭން 14 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
ބިއުޓީ ސާޅީހަށް އެޅުމުން ބައެއް ކޮސްމެޓިކްސް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! 14 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ ފާއިތުވި 23 އަހަރަކީ ފަސޭހަ ދުވަސްތަކެއް ނޫން: ނިއުމާ 15 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ލައިފްސްޓައިލް އިނގިލި ބުއިމުން ހުރި ގެއްލުމާއި ފައިދާ! 15 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މިފަހަރު "ކިންގް" އަކީ ރަންވީރު ސިންގް! 15 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.