ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ފުވައްމުލަކު ފަރުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައި: އީޕީއޭ

މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓުގެ ސަބަބުން އެރަށު ފަރުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)އިން ބުނެފި އެވެ. އީޕީއޭގެ...

5 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން