ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

36 އަހަރުވީ ނަރުދަމާ އަށް އަޅާނުލެވި ނަޖިސް މަގުތަކަށް!

ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުމެދުގައި އަޅާފައިވާ ހަތަރު ފޫޓެއްހާ ދަގަނޑުގަނޑެއް ވަށައިގެން ބޮކިޖަހާ މަންޒަރު އާންމު ކޮށް ފެނެ އެވެ. ވިއްސާރަ ވެއްޖެ ނަމަ ހާއްސަކޮށް އެކަން ދިމާވެ އެވެ. އެއާ އެކު ނުބައިވަސް ދުވަން ފަށަ...

2 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
1 ކޮމެންޓު