Sun Online
ހައްޖު

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖުވެރީންގެ ޚިދުމަތަށް ސައުދީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު

މިނާ، މައްކާ (18 އޯގަސްޓް) - ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖުވެރީން މާދަމާ މިނާއަށް ޖަމާވާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ...

7 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
 

އެންމެފަސް

އެޗްޑީސީ ޒުވާނުންނަށް، ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ދައްކާލަނީ 9 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖުމެންޓާއެކު ތަރިންގެ މަރުހަބާ! 10 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާން ރައީސް ޔާމީން، އިމްރާން ޚާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ 11 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
އީދު އެމްއޭސީއެލުގެ ޔޫތު ކޮމިއުނިޓީން އީދު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ފޯރިގަދަކޮށްލަނީ 11 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ރަސްމީކޮށް އެންގޭޖުވެއްޖެ 12 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ވާގިވެރިވުން: ޝެއިޚް އިއްޒައްދީން 14 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ތައުޒިޔާ 14 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ ހަރަދު ބޮޑުވުމުން ޓްރަމްޕްގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑު ކެންސަލްކޮށްފި 15 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ރައީސް ޔާމީނަކީ ދޮގުވެރިއެކޭ ބުނަން ނަޝީދު ލަދުގަންނަން ޖެހޭ: ނިހާން 16 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ދައުވަތު ރައީސް ޔާމީން ގަބޫލުކުރައްވައިފި 16 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 11
ބޭރު ކުޅިވަރު މެސީ ނުހިމަނާ އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑް އިއުލާނުކޮށްފި 16 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު އާސެނަލް މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ފެބްރިގަސްއަށް ނުކުޅެވޭ 16 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދެކުނު ފަރާތު ނެރަށް އެރި ލޯންޗު ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ، ބައިތައް އޮޔާ ދަނީ 17 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިތުރު ކޯޓާއިން ހައްޖަށް ދާ 400 މީހުން މިއަދު ފުރާނެ 17 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން
އަހުމަދު ޝަރީފް އިންތިހާބީ ކަންކަން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން: ޝަރީފު 17 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިމްރާން ހާން އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި 19 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް ނޯންނާނެ: ސައީދު 19 ގަޑި 60 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޔުވެންޓަސް 25 އަހަރަށް ފަހު މާކީސިއޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލައިފި 19 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ނެރަށް އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗެއް އަރައިފި 19 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އެކެއް ރައީސް ޔާމީނަށް، އިބޫ އަށް ދޭއް 20 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 7
އީދު އީދު ޗުއްޓީއާ އެކު ހުރިހާ ތަނެއް ފުލްވެއްޖެ! 20 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ސޯސަންވިލާ ދިވެހިން، ލަންކާގައި އީދު ފާހަގަ ކުރަން ވަރުގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް! 21 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން އަހަރުތަކަކަށް ފަހު "އަކަސަކަ" ސަމީއުގެ އީދު ޝޯއެއް 21 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން
ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދެ ވަނަ ދައުރެއްގައި 25 ބުރީގެ އެތައް ޓަވަރެއް ފެންނާނެ: ޝަހީމް 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 6
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށަނީ 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ޚާއްސަ ލުޔެއް! 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 4
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ދިރާގު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ފައިނަލް މެޗުތައް މާދަމާ ހަވީރު 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 11
ވިޔަފާރި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 6
މީޑިއާ ނެޓު މިޑިއާނެޓުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ އީދު ހަދިޔާއެއް! 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޕެޝަލައިޒް ވުމަށް ހަ ޑޮކްޓަރަކަށް ލޯނު ދީފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.