އެންމެފަސް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމްއިން ޗެލްސީއާ ދެމެދު ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި 8 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ސްވެންސީ އަތުން މެންޔޫއަށް ޕޮއިންޓެއް 10 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ހައްދު"ގެ ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޝްފާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ލަންކާގައި 12 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އިބްތިހާލް އިބްތިހާލުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި 13 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ތިން މަހުގެ ތެރޭ ތިން އަތޮޅެއްގައި ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު 13 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 61 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް 13 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި 13 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ދިރާގު ދިރާގަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 30 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 13 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ހަސަން ސާއިދު އޭޝިއާގެ އިވެންޓަކުން މެޑަލް ހޯދާއި ސާއިދު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް 15 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާސިމް ބަންދުކުރި މައްސަަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި 15 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
އޭސީސީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 15 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ސްޓެލްކޯ ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް ސްޓެލްކޯ އިން ވިއްކަން ފަށައިފި 16 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ތައުލީމީ ދާއިރާ ޓީޗިންގް ޓިއުބް: އޮންލައިންކޮށް ޓީޗަރުންގެ އެެހީ ލިބިގެން ކިޔެވޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް 17 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން އަތޮޅުތަަކަށް 17 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގެ 15 ސްކޫލަކަށް ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފި 17 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ރިސާޗް ކޮންފަރެންސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި 18 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އާއިލާއާ އެކު ފާރަހް ޚާން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެގައި 18 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގަލޮޅުން ފެންހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް 18 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސް މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި 19 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ބާޒާރުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި 19 ގަޑި 30 ސިކުންތު ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ބާސާ އަދި ރެއާލް ވެސް މޮޅުވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެއްޖެ 19 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
މަސްވެރިކަން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެގިނައިން މަސް ބޭނި ދުވަސް 20 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 11
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އެމްއާރްޑީސީ، އެމްއޭސީއެލް، ހައުސިންގ އަދި އެލައިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް 20 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އަލީ މައުރޫފް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ދެ ޕާޓީ ފުދޭ، އިންތިޚާބު 80 ޕަސަންޓް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: މައުރޫފް 21 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ވައްކަމާއި ފޭރުން ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ 21 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް އިންސްޓަގްރާމް އާ ގުޅުނު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ކެޓްރީނާ އަށް އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން 21 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
މަސީގެ ރައީސް ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި "ސޭފްޓީ ޕޮލިސީ"އެއް އޮންނަން ޖެހޭ: މަސީ 21 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ މަރަށް ހަފްތާއެއް، ގާތިލުން ކޮބާ؟ 21 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މުނިފޫހިފިލުވުން މޭކަޕް ކުރާއިރު މިތަރީންނަށް ކަމުދަނީ ކޮން ބްރޭންޑްތަކެއް؟ 22 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އަހްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު 2018 ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އޮންނާނެ: ސިޔާމް 22 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.