ފަހުގެ ޚަބަރު

އިންތޚާބާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ، ބިދޭސީއަކު ވިލިނގިލި ފެސިލިޓީއަށް

ޝީރީންގެ މަރު: ނަޖާހަށް އިއްވި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ދެން މޮބައިލް ބެލެންސް އިން ގިފްޓް ކާޑު ގަނެވޭނެ

ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފުރުސަތު

ފިޔަވައްޗަށް އެއާޕޯޓްސްއިން އެހީތެެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގެ އަލިފާން މުވައްޒަފުން ނިއްވާލައިފި

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުނި މޫދަށް އަޅާ މައްސަލަށް ހައްލު ހޯދަނީ

އަންހެން ޑްރައިވަރުގެ ކާރަށް ގެއްލުންދީގެން ދައުވާކޮށްފި

500 ރުފިޔާގެ ވަގުނޫޓު ދައުރެއް ނުވޭ

އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތައް ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ފަށަނީ

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ