އެންމެފަސް

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ރެޑިންއާ ނިއު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމުން- ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް! 9 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ 9 ބޯލް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ޝަފްރާޒް ބަލިކޮށް، ފަޔާޒް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 10 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ހަބީބް ބޭންކު ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި، ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި 22 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަނީ 11 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ކަނޑުހަރުފަ ކުޑަފުށި ކައިރިން މޫދުން ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެ 11 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ޒައިދުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރްސީއެމްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި 13 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫގެ ފައިދާ 754.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު، ހިއްސާއަކަށް 0.9 ޑޮލަރު ބަހަން ހުށަހަޅައިފި 14 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޝެއިޚް ކަމާލް ކްލަބު ކަޕް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ޓީސީން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފި 14 ގަޑި 20 ސިކުންތު ކުރިން
މާލޭ ލީގު މޮޅެތި ޓީމުތަކާ އެއް ފަންތީގާއި އީގަލްސް ގިންތި ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ސާންތި 15 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ގާޒީ މަރިޔަމް ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް: ޖޭއެސްސީ 15 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ރަސްފަންނު ކޭއެފްސީއާއި ޕިއްޒާހަޓު ހަތަރު މަސް ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ 16 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ލާހޯރުގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ ނުވަ މީހަކު މަރާލައިފި 16 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
އިމިގްރޭޝަން ތިލަފުށީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅުނު 60 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 16 ގަޑި 29 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ބީއެމްއެލް އިހަވަންދޫއާއި ހޯރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކެއް ހުޅުވައިފި 17 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ރެޑިން، މެޗު ކުޅޭނީ ރާއްޖޭގައި 18 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރަސްފަންނު ރަސްފަންނަށް ޓަކޯބެލް އަދި ޑެލިފްރާންސް ވެސް ގެންނަނީ! 18 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އުތުރު ކޮރެއާ ކިމް ޖޮންގް ނަމްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އެންމެ ބޮޑަށް އެޅޭނީ މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި: އުތުރު ކޮރެއާ 18 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނިއުމެޓިކް ޓިއުބު ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ 18 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
އެމްބީއޭ ކަޕް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ލީގު ބުރުގެ އެއްވަނަ ޓީރެކްސްއަށް، ދެވަނަ ކިންގްސް ބީސީއަށް 19 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުތައް ބޮޑު ކުރަނީ 19 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ގޮންޖެހުންތަކަކާ އެކު ފަހުރުވެރިވާ ކާމިޔާބީތަކެއް ސީއެސްސީއަށް ހޯދުނު: ޝަމީމް 19 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ގައުމީ ކެރަމް މުބާާރާތް ސިންގަލްސް އިވެންޓްތަކުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރި ކުޅުންތެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ 19 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ޒައިދު ތުހުމަތުތަކާ އެކު ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި 19 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ވިޔަފާރި "ކޮކާ ކޯލާގެ ނަސީބުވެރިން ބޭންކޮކަށް ފުރައިފި 19 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
ތުރުކީ ތުރުކީގެ އަންހެން ސިފައިން ބުރުގާ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި 20 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަންގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައިފި 20 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ، ރެއާލުން ފަރަގު ބޮޑުކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުވާލައިފި 21 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޔޫރޮޕާލީގުގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރުކޮށްފި 21 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ޒައިދުލް އަމީން ޒައިދު ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި 21 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ހައިކޯޓު ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި 21 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން comment 8
އާލިއާ ބަޓް އަހަންނަށް ވުރެ ޝްރައްދާ މާ ކާމިޔާބު: އާލިއާ 22 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.