ފަހުގެ ޚަބަރު

މިދިޔަ އަހަރު އޭޖީ އޮފީހުން 50 މީހަކަށް ވަކީލުން ހޯދި

ހަމަދު ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެނިކޮށް ފަންކާއެއް ވެއްޓިއްޖެ

ޓާމިނަލުގެ އޮޑިޓްގައިވާ މައުލޫމާތު ޓީއެމްއޭއިން ދޮގުކޮށްފި

އާސެނަލުން ޖަނަވަރީ ޓްރާންސްފާ ނިންމާލަނީ ހުސްއަތާ

ދ. މީދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރޭ ބައްޔާ މެދު އެޗްއީސީސީން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާދޭ މީހުން ދަންޖައްސަން ހުށަހަޅަނީ

ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް މިލާންގެ ޓްރޭމްތަކުގެ ބޭރުގައި

ޗައިނާ މާކެޓަށް ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް، ބޮޑަށް ކުރިއެރީ އިންޑިއާ

ޖިންސީ އަނިޔާ ބެލުމުގައި ފަރުވާކުޑަ، އެތައް ގޯހެއް!

ރޮމޭރޯ ދުއްވި ކާރު އެކްސިޑެންޑް ވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭން 20 ފުޅި ބަނގުރަލާއެކު ދެ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ
މަލްޓިމީޑިއާ