ފަހުގެ ޚަބަރު

ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެއްޖެ

ފިޔާ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން އެހެން ބޯޓަކަށް ނަގައިފި

ވެލްނެސް އެންބަސަޑަރަކަށް މުއީނާއާއި މަރީ ހަމަޖައްސައިފި

ޕީޖީއަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވެއްޖެ

"އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ހަދަނީ ގިނަ ރުއްގަސް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް"

ގައުމީ ޓީމުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒޭ މާފަށް އެދިއްޖެ

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ނެޓުބޯޅަ ޓީމު ތިންވަނަ ހޯދައިފި

މަންޒަރު ބަލަން ހައިވޭގައި މަޑުކުރުމުން އެކްސިޑެންޓެއް

އެސްޓީއޯގެ ފިޔާ ހިފައިގެން އައި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ބަނދަރު ހަދަން ގުޅީފަޅު ހިއްކަން ބޮސްކާލިސްއަށް

ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީން އާންމުކޮށް، ޖަޖުކުރަން ފަށައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާ އޮފީސް އާ ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ