Sun Online
ފުލުހުން

މާދަމާގެ އެއްވުން ޣައިރު ގާނޫނީ، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ: ފުލުހުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މާދަމާ މާލޭގައި ބާއްވާ އެއްވުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވުމެއް ކަމަށާއި އެ އެއްވުމުގެ ޒިންމާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ...

1 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އޭޑީކޭއަށް ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންނަށް ހިލޭ ޑްރައިޕާސް ނެޕީ! 6 މިނެޓް 23 ސިކުންތު ކުރިން
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި 9 މިނެޓް 37 ސިކުންތު ކުރިން
އީރާން އަޑަށްވުރެ ދެގުނަ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މިސައިލް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް އީރާނުން އިޢުލާންކޮށްފި 22 މިނެޓް 1 ސިކުންތު ކުރިން
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2017 ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިޝްތިހާރުކުރަން މަޓާޓޯއާ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިއްޖެ 53 މިނެޓް 18 ސިކުންތު ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ޑީކޯވި މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ތިނަދޫން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި 3 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ފާރިސް މައުމޫން އެއްބާރުލުން ދޭނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ހިންގާ ތަހުގީގަކަށް: ފާރިސް 4 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ސީރިއާ ދިމިސްގް ސަރަހައްދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާކަމުގެ އިއުލާން ސީރިއާ ސިފައިންކޮށްފި 4 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އަމަލުތަކެއް ހިންގުމުން ސަލްވަޑޯގެ ރޮމޭރޯ އަދި ސެރެންއަށް އަދަބު ދީފި 4 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި ހައުސިން ބަލިކޮށް، ގޭސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 4 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާން އަފްގާނިސްތާނުގެ ހަތް ރަހީނަކު މަރާލައިފި 5 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
ނޭމާ ބާސާގައި ނޭމާ މަޑުކުރާނެ: ވަލްވާޑޭ 5 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް، ފުލުހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި 6 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ ކޮންގްރެސްއިން އެއްބަސްވުމަކަށް 6 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
ފުލުހުން ހަމަނުޖެހުންތައް ރާވާ މީހުންގެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަ ނުދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި 7 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އިސްރާއީލް އަގްސާ މިސްކިތުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ބަދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: އިސްރާއީލު 8 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
ރިޕޯޓް އެހެންކަންކަން ހުއްޓުވޭ އިރު ގޭންގްތައް ނުހުއްޓުވި! 8 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 10
ބޮލީވުޑް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އަކްޝޭގެ 'ޓޮެއިލެޓް' ވެސް ލީކު ކޮށްލައިފި 9 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އަނުޝްކާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވީ ކަރީނާގެ 'ގީތު' ކެރެކްޓަރުގެ ސަބަބުން! 9 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ސަލްޓަން ޕާކް ސަލްޓަން ޕާކުން ތާރީޚީ ގަހެއް ނުކަނޑަން، އިތުރު ގަސް އިންދާނަން: މުއިއްޒު 9 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ހޯމަ ދުވަހު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: ފުލުހުން 20 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން comment 4
އަބްދުﷲ ޚަލީލް ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ، ޗައިނާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުވަން ތާއީދު ނުކުރާނެ: ޚަލީލް 20 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން comment 13
އެކްސިޑެންޓް ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، މީހަކު މަރުވެއްޖެ 20 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ސަލްޓަން ޕާކް ވިންޓަރ ސެގްމެންޓާ ނުލައި ސަލްޓަން ޕާކު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ 21 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މާރާމާރީ ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި 23 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އަފްޣާނިސްތާން އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އަފްގާނިސްތާނުގެ 16 ފުލުހުން މަރުވެއްޖެ 1 ދުވަސް 14 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މީޑިއާ ނެޓު ސްޓީލިންގް ޕެރެޑައިޒް ދައްކައިގެން މީޑިއާނެޓަށް ކުރި ބައި މިލިޔަނުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކައިފި 1 ދުވަސް 16 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ފުލުހުން ތަހުގީގަކަށް ފާރިސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
ލައިފްސްޓައިލް ދޮގުހަދާކަން ފަޅާއަރާ ހިނދު ކުރެވިދާނެ ހަތަރު ކަމެއް 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާސިމް ބޭރަށް ނުފޮނުވައިގެން އެޗުއާރުސީއެމް އަށް ހުށަޅައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 6
އުތުރު ކޮރެއާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ދިޔުން މަނާކުރަނީ 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.