ފަހުގެ ޚަބަރު

އިންޓެލް އޮޑިޓް ހިންގަނީ ނޫޝީންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން

މާލޭ ކައުންސިލުން މިއަދު މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ފާސްކޮށްފި

ކާރު ޕާކިން ފީ 750 ރުފިޔާއަށް ހަދަން ނިންމައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ބޮޑެއް މާލެ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް ޖެހިގެން 66 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ސްކްރީނުގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިފަ އަޅުވައިފި

އިސްރާއީލު: ފަލަސްތީނަށް އޮތީ އަޅުވެތިކަން ނޫނީ މަރުވުން

ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވެނީ، ދީނަށް ހަޖޫ ޖެހުން ހުއްޓުވިގެން

އިތުރު ހަފްތާއަކަށް މާލޭގައި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ނުހަދާނެ

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ އިންޑިއާ ދަތުރުތަކެއް

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއުހއިތުރު ހަފްތާއަކަށް

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ