Sun Online
Ramadan 2017
ޚަބަރު

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ބިރު ރާއްޖެއަކަށް ނެތް: ފުލުހުން

ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ޔޫކޭގެ ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އެ ގައުމުން އެންގިނަމަވެސް އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ބުނެފި...

2 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދަށް ރައީސް ސިރިސޭނާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި 1 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ރާޅާ އެޅުން އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭ ރާޅާއެޅުމަށް ރާޅުގަނޑު އަލުން ހުޅުވާލަނީ 2 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އައިއެސްގެ މައްޗަށް ނަސްރު ހޯދުނުކަން އިޢްލާންކުރަން އިރާގުން ތައްޔާރުވަނީ 2 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ޕެނަމާގެ ކުރީގެ މިލިޓަރީ ލީޑަރު މަރުވެއްޖެ 3 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ހައިކޯޓު ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ހަނީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި 3 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
އީއެފްއެލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހަޑާސްފީލްޑުން 45 އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ވެއްޖެ 4 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯގެ "ޑިޖިޓަލް" އޭޖީއެމް މިރޭ 4 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕަރިނީތީ އާއި އަރްޖުން އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި 4 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ރޯދަ ޚަބަރު 2017 70 ޕަސެންޓް މީހުން ރޯދަ ނުހިފާކަމަށް ބުނި ބުނުން ދޮގު، އެ ރަށު މީހުން ރޯދަ ހިފާ 4 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 14
އޭސީސީ ހައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން އޭސީސީން އަންގައިފި 4 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ކުރީގެ ބަތަލާ ގީތާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު ފިލައިފި 4 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ދިހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އައިޑީބީން ފައިސާ ހަމަޖެހި، އޮޑިޓް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ 5 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރޯދަ ޚަބަރު 2017 އުޒުރެއް ނެތި ރޯދަ ދޫކޮށްލި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 5 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ގިނައިން ކެއުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް 5 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން
ވާހަކަ ދޫނި ފިނޮޅު 5 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ސަން ބަދިގެ ބީއެލްޓީ ސޭންޑްވިޗު 5 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ބާސެލޯނާ ބާސާގެ ކޯޗަކަށް ވަލްވާޑޭ ހަމަޖައްސައިފި 5 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން
މީރާ ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި 5 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ރިޕޯޓް ފެން ކޭސް ބޭލުމާއި ޓެކްސީން ލާރި މާރުކުރުން ހަލުވި ކުރަން ޖެހިފައި! 6 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އަހަރެން އިސްލާމްވީ ކީއްވެ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ފިކުރުތަކާ ދުރުކޮށްދިނީ ނަމާދުން! 6 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ފުޓްބޯޅައިގައި ރާއްޖެ ގިރާކުރި އެކި މަރުހަލާތައް ދައްކުވައިދިން ހާއްސަ މެޗް! 16 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީސް ރާއްޖެއަށް ޓަރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ސަމާލުވާން ޔޫކޭއިން އަންގައިފި 17 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން comment 15
އަޙްމަދު އަދީބު އަދީބު ހުރީ ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެފި 17 ގަޑި 12 ސިކުންތު ކުރިން comment 10
އޭއެފްސީ ކަޕް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް މާޒިޔާ އިންޑިއާއަށް 20 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޔޫރަޕިއަން ގޯލްޑަން ޝޫ ހަތަރުވަނަ ރަން ބޫޓާއެކު މެސީ ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި 20 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް ދުއްވި މީހަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް 23 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އައިޑީބީން ރާއްޖެއަށް 117 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީސް ހަމަޖެހިއްޖެ 23 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް މިފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯއަށް ރޮނާލްޑޯގެ ހޮވުމަކީ ''ރޮނާލްޑޯ''! 24 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ދުވާލަކު 20 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދާ ފެން ޕްލާންޓެއް ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓަނީ 1 ދުވަސް 25 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތް: އައްޑޫ ސީޓީ ކައުންސިލް 1 ދުވަސް 37 މިނެޓް ކުރިން comment 14
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.