2016 Rewind

އެންމެފަސް

ވޮލީބޯޅަ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި 3 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތި އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް 4 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
ހޮޓެލް ޖެން ޗައިނީސް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިއަހަރުވެސް ޖެންގައި ޚާއްސަ ބުފޭއެއް! 4 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ރޭޕްކުރުން ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި 'ޗެންނާއީ އެކްސްޕްރެސް'ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ހައްޔަރުކޮށްފި 4 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ އިން ނުކުންނާނީ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް 5 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރެއް ރީޑިންއަށް ސޮއިކޮށްފި 5 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އޭއެމްޑީސީން ހަދައިދޭ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ވެސް ބަލައި ގަންނަން ނިންމައިފި 7 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
ޕެންޝަން އޮފީސް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި 9 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
މަތީ ތައުލީމް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ދަނީ މަދުވަމުން: ޑރ. ފަވާޒު 9 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އެސްއެސްސީ އިމްތިހާުން ހެދި ހުރިހާ ގައިދީން ފާސްވެއްޖެ 9 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ "ކިކް އޮފް ސޭލް" ފަށައިފި 10 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ގެމްބިއާ ރައީސްގެ ދައުރު އިތުރު ތިން މަހަށް އިތުރުކޮށްފި 10 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ވިސާމް ހައްޔަރުކުރި ސަރަހައްދު އޮތީ ބަންދުކޮށްފައެއް ނޫން: ހެކި 10 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޕަލް އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިއާ އަދި ތުރުކީގެ އެޕަލް ސްޓޯރުގެ އަގުތައް ބޮޑުކޮށްފި 11 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ނެގުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި 11 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ފީ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަނީ 11 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސިވިލް ކޯޓު މެމްބަރު ރިޔާޒުގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ކޯޓުން މީހަކަށް އަންގައިފި 12 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އީއީ 2.7 މިލިއަން ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި 12 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ޝިއުނާ މަރުވީ ބަލަންވީ ވަރަށް ނުބަލައި ޑްރައިވަރު ކާރު ދުއްވުމުން: ދައުލަތް 12 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ޕްރައިމަރީ ދަނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، މައުމޫންގެ ވާހަކަތައް ދޮގު: ޕީޕީއެމް 13 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމަށް ޝައިޚް ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި 13 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި 13 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އެމްއެންޔޫގެ ތިނަދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހަށް މެނޭޖަރުން އައްޔަން ކޮށްފި 13 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބޮޑު މުސާރަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޓޫރޭ ނިންމީ ސިޓީގައި މަޑުކުރަން 14 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ހުޅުމާލެ 73 ރެސިޑެންޓް ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޖައުސާއާ ހަވާލުކޮށްފި 14 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ނައިޖީިރިއާ ނައިޖީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް އޮޅިގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 14 ގަޑި 59 ސިކުންތު ކުރިން
ޚަބަރު ހޮނިހިރު ދުވަހު މީރާއިން މުޅި މާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ 14 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ވެމްކޯ ފެހި ގުޅުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވެމްކޯއިން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި 14 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާކޮށްފި 14 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
އޭސީސީ ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޖާވިދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި 15 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released.