Sun Online
ރައީސް ޔާމީން

ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ފިލާވަޅާއި އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ ފިލާވަޅަކީ ދާދި އެއް ފިލާވަޅެއް: ރައީސް ޔާމީން

ނަވާރަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުން ލިއްބައިދިން ފިލާވަޅާއި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ފިލާވަޅަކީ ދާދި އެއް ފިލާވަޅެއް ކަމަށް...

4 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން

އެންމެފަސް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުރައިދޫ ބަލިކޮށް ފެހެންދޫން އުންމީދު އާކޮށްފި، ހިތަދުއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ފެނާއި ނަރުދަމާ ތުލުސްދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި 5 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
އޭއެފްސީ ކަޕް މިއީ މުޅި ސީޒަންގައިވެސް ކުޅުނު އެންމެ ދަށް މެޗު: ބެންގަލޫރު އެފްސީ 6 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ކޯސްޓް ގާޑް މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 8 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އޭއެފްސީ ކަޕް މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ބަލިކުރެވޭނެ: ދަގަނޑޭ 8 ގަޑި 9 މިނެޓް ކުރިން
އޭއެފްސީ ކަޕް ބެންގަލޫރު ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ކްލަބަކަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް 9 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ދަރުސް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޔޫސުފް އެސްޓެސްގެ ދަރުހެއް މާލެއާއި ހުޅުމާލެގައި ބާއްވަނީ 9 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިފައިންގެ ސިފްކޯއާއި ސިވެކް އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ 9 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
އީރާން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާތީ ރޫހާނީގެ ފާޑުކިޔުން ޓްރަމްޕަށް 9 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް ނަންފޮނުވަން ދައުވަތު ދީފި 9 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާގެ ބޫޓާން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް ޒިހްވާ ލިނގް ހެރިޓޭޖް 9 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
މަޓާޓޯ ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ އޭޓީއެމް ފެއާގައި މަޓާޓޯގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓް ގައިޑް ނެރެފި 10 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހޮޓެލިއާ ސަމިޓްގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް 11 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ޞައްޙަކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި 11 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އޭއެފްސީ ކަޕް އޭއެފްސީ ކަޕް (ފުރިހަމަ ވަގުތު): ނިއު 2-0 ބެންގަލޫރު 11 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު މިފަހަރު އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ކުއްތާއެއްގެ ސަބަބުން 12 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
ނަލަހިޔާ ތަފާތު އެކި އިނާމުތަކާ އެކު ނަލަހިޔާ ރޯދަ ސޭލް 12 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
އޮޑިޓް އޮފީސް ޗައިނާގެ އޮޑިޓިން ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮޑިޓް އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި 12 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން މާލެ އޮތީ ތޮއްޖެހިފައެއް ނޫން: ރައީސް 12 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އެޑްވަޓޯރިއަލް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ: 23 އަހަރުވީ ކުންފުންޏަށް ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް 13 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ބަޑި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭ އާއިލީ ހަވީރެއް ސިފައިން ބާއްވަނީ 13 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ރޭރެއް މީހަކަށް ހަމާލީދީފި 13 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓީވީ ތަރި އަމީތާ މަރުވެއްޖެ 13 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޔޯގާ ޓީޗަރެއްގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ 14 ގަޑި 42 ސިކުންތު ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ 14 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި 14 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ: ރައީސް 14 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ބެލްޖިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ ސީފުޑް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 15 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ-ތައިލެންޑް ތައިލެންޑުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ނަޝީދަށް އަރުވައިފި 15 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ފުލުހުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި 15 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
އިތުރު ހަބަރުތައް
DB released 01.