Sun Online

އެންމެފަސް

މަޓާޓޯ 230 ނޮމިނީޒްއާ އެކު މަޓާޓޯ ގާލާ އެޑިޝަންއަށް ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާ އިވެންޓަށް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ބްރޭންޑްތައް، އައްޑުއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު އީދެއް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސްގެ ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 2
ދިރާގު އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސްގެ މާދަމާ ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށަނީ 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑުން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 13.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާޕޯޓް ރަންވޭގެ "ސިމެންޓް އެގްރިގޭޓް" ލޭޔަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްޓީސީސީ 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްޓީސީސީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
މީރާ ހުއްދަ ނެތް ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނާމެދު ސަމާލުވާން މީރާއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާ 2017ގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް! 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ޝީޝާ "ސީޝާ" ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް! 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ އިން ފެށި ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި 5 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެޑްވަޓޯރިއަލް ބައްޕައާއި ދަރިފުޅު ހެއްވާލީ ރެޑްބޮކްސް 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރީފްސައިޑް ރީފްސައިޑް "މަރުހަބާ ރަމަޟާން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ޓޫރިޒަމް މާކެޓް ކުރުމަށް މަޓާޓޯއިން އަންނަ އަހަރު 19 އިންޓަނޭޝަނަލް ފެއާގައި ބައިވެރިވަނީ 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އެމްޓީސީސީ ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްދީފައި: ރަޖިސްޓާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މީރާ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް މި އަހަރު 166 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ 6 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.