Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްޓީސީސީ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާނެތީ ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ އާ ދެމެދު މާދަމާ ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަނީ 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫގެ "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" ކެމްޕެއިނުގައި މެސީއާއެކު ދުވުންތެރިޔާ އާތިފް! 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
މީރާ ޓޫރިޒަމް ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީއެސްޓީ އޮންލައިންކޮށް ދައްކަން ލާޒިމުކޮށްފި 4 ދުވަސް 30 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މީރާ ވެހިކަލް ފީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިވެންޓު މެނޭޖުމެންޓާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ބިދޭސިންނަށް ހަރަކާތްތެރި ނުވެވޭނެ 5 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި ޓޮޔޯޓާއިން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްފި 5 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އެސްޓީއޯ ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް އެސްޓީއޯއިން 30 ކްލަބު ޖަމިއްޔާއަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 9
އީމް ނިޒާމް "ހޭންޑްމޭޑް ބައި އީމް ނިޒާމް"ގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދުބާއީގައި ލޯންޗުކޮށްފި 6 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް ސޮނީ މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާނެޓާއި ދިރާގަށްވެސް ވޯލްޑްކަޕް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ: ބްރޯޑްކޮމް 6 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 ޚާއްސަ ހަފްލާއަކާ އެކު ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އަންނަ ހަފްތާގައި ލޯންޗުކުރަނީ 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫ ވޯލްޑްކަޕް ފޯރި ކެމްޕޭން ފަށައިފި 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލިންކްސާވް ލިންކްސާވްގެ ފަރާތުން ދިވެހީންނަށް ސްމާޓް ގެޖެޓްސް! 6 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ވޯލްޑްބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 4
ލިންކްސާވް ލިންކް ސާވްގެ ސްމާޓް ސަޕްރައިޒް މިރޭ! 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
އެޗްޑީސީ ސައިމަން އެޗްޑީސީން ވަކިކޮށް، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަށް 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018 ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ޕްރިންސިލަޕް ސްޕޮންސަރަކަށް އިނަރ މޯލްޑިވްސް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
މީޑިއާ ނެޓު މީޑިއާނެޓުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް އެޗްޑީކޮށް ދައްކާނެ، ޔޫއެޗްޑީކޮށް 10 މެޗު! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released 01.