Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އޭއެފްސީ ކަޕް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް މާޒިޔާ އިންޑިއާއަށް 20 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ދަގަނޑޭ ދަގަނޑޭ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށްފަހު އަކުރަމް އެނބުރި ގައުމީ ޓީމަށް 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބާސްކެޓްބޯޅަ ބުރުގާ އަޅައިގެން ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅެވޭގޮތް ވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް: ހާފިޒް 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
މާލޭ ލީގު ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް، ނިއު ކައިރީ ގްރީނުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ފަހު ވަގުތު ޔޫވީ އަތުން ވިކްޓަރީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބައިކް މޯލްޑިވްސް 15 އަހަރަށް ފަހު މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިސްކަލް ރޭހެއް! 4 ދުވަސް 50 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާސްކެޓް ކުރިއެރުވިދާނެ، ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް އެބައޮތް: އޭކޭ ސަރްކާރް 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 3
މާލޭ ލީގު ފޭދޫ އިއްބެގެ ހެޓްރިކާއެކު ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، ޓީސީ ތިން ވަނައަށް 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 7ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ތިނަދޫ ފައިނަލް ބުރަށް 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ރަސްމީ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މޮޅަކާއެކު ރާއްޖެއިން ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމާލައިފި 7 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކާއެކު އިންޑިއާއިން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެގްރިގޭޓުން ދޫޑިގަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ފޭދޫއިން ޒޯން 8ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ޔޫވީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސް އަލުން ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް 1 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، ވިކްޓަރީން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
ބާސްކެޓްބޯޅަ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާސްކެޓް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަކީ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް: ހާފިޒް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.