Sun Online

އެންމެފަސް

ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށުން މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނިއުއާއި ތިމަރަފުށި! 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އިމްރާން މުހައްމަދު ބާއިސް ޗެމްޕިއަނަކަށް ހަދައިދިނީ އިންމަ! 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ރިޕޯޓް ޔައިޝް: ޒުވާން ސުޕަމޭން ދުނިޔޭގެ ފަސް ވަނައަށް! 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ނިއުއިން މާލޭ ލީގުގެ ޝީލްޑް އުުފުލާލައިފި 2 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ޓީސީއާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އަލީ އަޝްފާގު ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމަށް ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމްއަށް! 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށްވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ހާއްސަ ޖަގަހައެއް! 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ގްރީން ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފި 3 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ފްލައިބޯޑް ވޯޓާ ފްލައިބޯޑް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ފަސް ވަނަ ޔައިޝް ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކްލަބް އީގަލްސް އީގަލްސްއަށް އުޒުބަކިސްތާންގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރެއް 3 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ހަނި މޮޅަކާ އެކު ސައުތު ކޮރެއާގެ މައްޗަށް ސުވިޑެން ކުރި ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު 2018 ޔޫވީވެސް ބަލިކޮށް، ވެލެންސިއާއިން ހިތްވަރު ހޯދައިފި 3 ދުވަސް 50 މިނެޓް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ޔޫސޭއާއި ވީއޭއާރް! 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 5
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް! 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 5
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގު އިތުރު ބިދޭސީ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ފޯކައިދުއާ ގުޅިއްޖެ 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނިއުއަށް ރުވާންޑާގެ ފޯވަޑެއް 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.