Sun Online

އެންމެފަސް

ކުޅިވަރު ފޯ ސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ސާފިން ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ޖޯޝް ކާ ހޯދައިފި 22 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
ކުޅިވަރު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޓެލްކޯއަށް 23 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ ޝޫޓިން ޓީމް ފުރައިފި 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޭރު ކުޅިވަރު ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ޑޭވިޑް ސިލްވާ ރިޓަޔާކޮށްފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ގަމާއި މާފަންނު ފައިނަލަށް 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ކުޅިވަރު ސްވަފްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަމަށް ޝަވީދު އިންތިހާބުކޮށްފި 2 ދުވަސް 35 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ނިމި، ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޓީމުތައް ޔަގީން ވެއްޖެ! 4 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ: ސެގަޓް 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް ވަރަށް ފޯރިގަދަ، ކުއާޓާގެ ޓީމުތައް މިރޭ ޔަގީންވާނެ! 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 4
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: އޭދަފުށި، ތިމަރަފުށި، ގަން އަދި މާފަންނު ސެމީއަށް! 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އޭޝިއަން ގޭމްސް އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ހަތަރު ދުވުންތެރިން ފޮނުވަނީ 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އެތުލެޓިކްސް 26 އަހަރަށް ފަހު މެރަތަން ރޭހެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ދުވުންތެރިޔަކަށް ޝިފާޒް! 6 ދުވަސް 43 މިނެޓް ކުރިން
އަލީ އަޝްފާގު ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނީ އެލެކްސް މޯގަންގެ ބަސްކޮޅަކުން! 1 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން comment 6
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: އަލިފުށްޓާއި ގަން އަދި ތިމަރަފުށިވެސް ކުއާޓާއަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުން ފުރަތަމަ ބާކީކުރީ އައްޒާމް، ޔާމްބެ އަދި ގޯލްކީޕަރު މިފްދާދު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޕީޓާ ސެގަޓް ޒުވާން ޖީލަށް ފުރުސަތެއް ދީ، ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މި ޓީމު ކުޅޭނެ: ސެގަޓް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ގަތަރަށް ފުރައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
DB released 01.