4 day 20 minutes ago

ގްރީން ސްޓްރީޓުން ނިއު ހިފަހައްޓައިފި

4 day 27 minutes ago

ނިލަންދޫ އަތުން އީގަލްސްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

5 day 21 hour ago

ނިއު އިން އަމަލު ކުރި ގޮތާ މެދު ދެރަވޭ: އިންމަ

5 day 41 seconds ago

އަޖުފާން އާއި ނަބާހާ ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

2 week 6 day ago

ނަޒީހުގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ވިކްޓްރީ އިން ނިއު ހިފަހައްޓައިފި

2 month 2 week ago

ޕާކިސްތާނު އަތުންވެސް ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

2 month 2 week ago

މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތަޖުރިބާ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް: އިންޑިއާ ކޯޗް

2 month 2 week ago

ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނިއުގެ މައްޗަށް ގްރީން ސްޓްރީޓުން ކުރި ހޯދައިފި

2 month 2 week ago

ބޫޓާނުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ބަންގާޅު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

2 month 2 week ago

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޕާކިސްތާން ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

2 month 2 week ago

މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނަމެކޭ އަދި ނުބުނާން، އަމާޒަކީ ދެވަނަ ބުރު: ބަންގާޅު ކޯޗް

2 month 2 week ago

އަމާޒަކީ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލި ނުވުން: ބޫޓާން ކޯޗް

2 month 2 week ago

ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕް ބެލޭނެ

2 month 2 week ago

ގްރޫޕުގައި އެންމެ ވަރުގަދައީ ބަންގާޅު، އެކަމަކު ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު އެބައޮތް: ޕާކިސްތާނު ކޯޗް

2 month 2 week ago

ކުޅުންތެރިން ތިބީ މޮޅުވާން ވަރަށް ބޮަޑަށް ބޭނުންވެފައި: ނޭޕާލް ކޯޗް

2 month 3 week ago

ބ. އަތޮޅުގެ ރާޅާ އެޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

2 month 3 week ago

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން އީގަލްސްއަށް ޕޮއިންޓެއް

2 month 3 week ago

ގޯހެއް ހެދުނުކަން ގަބޫލުކޮށް ދަގަނޑޭ މާފަށް އެދުނު، އޭރު މާ ލަސްވެއްޖެ!

2 month 3 week ago

ގައުމީ ޓީމު އޮތީ މުބާރާތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި

2 month 3 week ago

ޔޫތު މިނިސްޓަރު ވޮލީބޯލް ވެޓަރަންސް ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިތުރު ޚަބަރު