Sun Online

އެންމެފަސް

ކުޅިވަރު ސެންޓާރާ ރަސްފުށި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވައިފި 21 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު އީގަލްސްގެ ޒާދާއި ނިއުގެ ބަންބުޗް ޓީސީއަށް 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކީޕަރު ފައިސަލް، އަދުހަމް އަދި ރިލޭ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 3
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ބަކާ މާޒިޔާއަށް 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ށ. މިލަންދޫ ކީޕަރު އިމްރާން މިލަންދޫ ޓީމަށް 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ފުޓްސަލް މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވ. އަތޮޅުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ވިކްޓަރީގެ މެސީއާއި ކީޕަރު މަހްމޫދު އަދި ކެރިޗު މާޒިޔާއަށް 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދުއަށް އަނެއްކާ ވެސް ސްޕެއިން ކޯޗެއް 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މާލޭ ލީގު ޒެފްރޯލާއި ކުޑަހެންވޭރު ބައިވެރިނުވާތީ، މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށްފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯއަށް އަލީ އުމަރު އައްޔަންކޮށްފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމް އެކްސްކޯގެ ތިން މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި ހައުސިން ބަލިކޮށް، ގޭސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް، ފުލުހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަހުވަދޫން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިނިވަންވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ތިނަދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ރެއެއް! 6 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ހައުސިންއާއި މޯލްޑިވް ގޭސް 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ގައުމަށްޓަކައި މި ދެބެން ވަމުންދާ ގުރުބާނީ ތަފާތު، ތައުރީފް ހައްގު! 6 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 10
DB released.