Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް މިފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯއަށް ރޮނާލްޑޯގެ ހޮވުމަކީ ''ރޮނާލްޑޯ''! 24 ގަޑި 35 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޕޮގްބާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ރޯދަމަސް ފެށުމަށް ޕޮގްބާ މައްކާއަށް 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 6
އާސެނަލް ވެންގާގެ ކުރިމަގާމެދު މި ހަފްތާތެރޭގައި އާސެނަލުން ގޮތެއް ނިންމާނެ! 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ބާސާއިން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކޮޕާ ޑެލްރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަލޮޓެލީ ބުނެފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އާސެނަލުން 13 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޔޫރޮޕާ ލީގު ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް، ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ލިއޮނަލް މެސީ ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދި މައްސަލައިގައި މެސީއަށް އަދިވެސް ސަލާމަތެއް ނެތް! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް ޒިދާނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: ޕެރޭޒް 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އާސެނަލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ނުލިބުމުން އާސެނަލުން ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޗެލްސީގެ ކޮންޓޭ 1 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ރެއާލްގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ޒިދާންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯއަށް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރެއާލް ދޫކޮށް ނުދާނޭކަމަށް އިސްކޯ ބުނެފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް އެފްއޭ ކަޕް ''ފެވަރިޓަކީ'' އާސެނަލް: ޗެލްސީ ކޯޗު 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، މިފަހަރުގެ ޕިޗިޗީ އެވޯޑް މެސީއަށް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސްޕެނިޝް ލީގު ފަހު މެޗުން ހޯދި މޮޅާއެކު ރެއާލުން 33 ވަނަ ފަހަރަށް ލަލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކާއެކު ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީން ޕްރިމިއަރ ލީގު ނިންމާލައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.