Sun Online

އެންމެފަސް

ބޭރު ކުޅިވަރު ޓޮޓެންހަމްއިން އަލަށް އެޅި ސްޓޭޑިއަމް ހުޅުވަން ފަސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 20 މިނެޓް ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ޑެހެއާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓު އާ ކުރަނީ؟ 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ޑޭވިޑް ސިލްވާ ރިޓަޔާކޮށްފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ޔޫގެން ކްލޮޕް މި ސީޒަން ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ ވާނެ: ކްލޮޕް 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޓީ ދާނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވަމުން: ގާޑިއޯލާ 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލެސްޓާ ބަލިކޮށްފި 4 ދުވަސް 23 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޒޫމާ އެވަޓަންއަށް 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންކަން މެސީއަށް 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ޓްރައޯރޭ ގެންނަން ވުލްވްސްއިން އެ ކްލަބްގެ ޓްރާންސްފާ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި 6 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ކޯޓުއާ ރެއާލްއަށް، ކޮވަސިޗް ޗެލްސީއަށް! 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ޕޮގްބާއަށް ވުރެ މިލިންކޮވިޗް-ސަވިޗްގެ އަގު ބޮޑުވާނެ: ލާޒިއޯގެ ރައީސް 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ރެކޯޑު ފީއަކަށް ޗެލްސީއިން އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯގެ ކީޕަރު ގެންނަނީ 7 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޗެލްސީ ބާސާއިން އޮފާކުރި، އެކަމަކު ބޭނުންވީ ޗެލްސީގައި މަޑުކުރަން: ވިލިއަން 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
އާސެނަލް އާސެނަލް ގަތުމަށް 600 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅައިފި 1 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
އޭސީ މިލާން އޭސީ މިލާންގެ ލެޖެންޑް މާލްޑީނީއަށް އެ ކްލަބުގެ ހާއްސަ މަގާމެއް ދީފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ފީފާ އީވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސައުދީގެ އަލްދޫސަރީ އަށް! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ސިޓީން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.