Sun Online

އެންމެފަސް

މޮރީނިއޯ ވީއޭއާރް މިހާރަށްވުރެ ފައްކާކުރަން ޖެހޭ: މޮރީނިއޯ 23 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާއަށް، ވިދާލީ ލުކާކޫ 23 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ބާސާއިން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި 1 ދުވަސް 3 މިނެޓް ކުރިން
ޗެލްސީ ވިލިއަންއާއި ޖިރޫގެ ކުޅުމަށް ކޮންޓޭގެ ތައުރީފް 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
މޮރީނިއޯ ޕޮގްބާއާއެކު އޮތީ ބަދަހި ގުޅުމެއް، މީޑިއާތަކުން ހަދަނީ ދޮގު: މޮރީނިއޯ 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ނޭމާ ނޭމާ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ، އޭނާ އެނބުރި އަންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް! 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް ރަޝިއާއަށް ގެންދާ ބްރެޒިލް ސްކޮޑުގައި މި ކުޅުންތެރިން ޔަގީންކަމާއެކު ހިމެނޭނެ! 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ވެސްޓް ބްރޮމް ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓެކްސީއެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ބަލަނީ 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ވާޑީގެ ގޯލާއެކު ލެސްޓާ ކުއާޓާއަށް، ލޯތައް އަމާޒުވީ މަހަރޭޒަށް 2 ދުވަސް 3 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް މި ސީޒަނަށް ފަހު ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑެއް ނުކުރާނެ: އިންސް 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޔޫރޮޕާ ލީގު ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް ޗެލްސީއަށް އެނބުރި ދާކަށް ބަޓްޝުއާއީ ނުވިސްނާ! 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސް އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ކަތިލި ޓަފާޓަފޯއާ، ވިންޓާ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދިޔައީ އެކަނި! 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްޓީވަން ޖެރާޑް ސާލަހަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް، އެހެން ނަމަވެސް މެސީއާ އަޅައެއް ނުކިޔޭނެ: ޖެރާޑް 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އެދި ރޮނާލްޑޯގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް! 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބަޔާން މިއުނިކް އިންޑިއާގެ ޒުވާން ޓީމެއް ބަޔާން މިއުނިކަށް! 4 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މާނޭގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލް ކުއާޓާއާ ގާތަށް 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރޮނާލްޑޯއަށް ތާރީޚީ ރެކޯޑެއް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރެއާލް ފެންވަރު ދައްކައިލައިފި 4 ދުވަސް 21 މިނެޓް ކުރިން
DB released 01.