Sun Online

އެންމެފަސް

އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޗެލްސީއަށް އާދެވުނީ ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެން ބޭނުންވެފައި ހުއްޓާ: މޮރާޓާ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ގެންދަން އުޅެނީ ސަންޗޭޒް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން: ވެންގާ 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފުޓްބޯޅަ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އަމަލުތަކެއް ހިންގުމުން ސަލްވަޑޯގެ ރޮމޭރޯ އަދި ސެރެންއަށް އަދަބު ދީފި 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ނޭމާ ބާސާގައި ނޭމާ މަޑުކުރާނެ: ވަލްވާޑޭ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ސަންޗޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި! 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ނޭމާ "އުފުރައިލެވޭނީ" އެފްއެފްޕީ ގަވައިދުތައްވެސް މުގުރާލައިފައި: ބާސާ 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ޗެލްސީ މޮރާޓާ ޗެލްސީއަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް! 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްޕެއިން ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި މެންޗެސްޓާއަށް އަންނާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ނުބޭއްވުމަށް ހަ ގައުމަކުން ފީފާގައި އެދިއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ހިގުއައިން އަށް ޗެލްސީން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅުމުންވެސް ޔުވެންޓަސް ނޫނެކޭ ބުނެފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ގަލަތަސަރާއީއިން ޝްނައިޑާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ބޮނޫޗީއާއެކު އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އޭދެވިފައިވާކަން މިލާނުން އިއުލާންކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޗެލްސީ ޗެލްސީގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި 11,570 ޑޮލަރުގެ ގަޑިއެއް! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ބާސާއަށް ބެންފިކާގެ ސެމެޑޯ ގެނެސްފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އާސެނަލް ލަކަޒެޓްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމުން އާސެނަލަށް ގޯލެއް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު އަލްވޭސް ޕީއެސްޖީއަށް 2 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
DB released.