Sun Online

އެންމެފަސް

ކަރީމް ބެންޒެމާ އެއް ބިލިއަން ޔޫރޯގެ ރިލީޒް ކްލޯސް އާއެކު ބެންޒެމާ ރެއާލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި 17 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް މެންޗެސްޓާގެ ދެ ކްލަބު ގަދަ 16އަށް 24 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ރެއާލްއާ އެކު ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލީގު މެޗުން ބަލިވެއްޖެ 24 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
މެކްސިކޯ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތައުޒިޔާ މެކްސިކޯއަށް 1 ދުވަސް 58 މިނެޓް ކުރިން
ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ހަމޭސްގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ: އެންޗެލޯޓީ 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޔޫގެން ކްލޮޕް ޓީމުގެ ޑިފެންސް އާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: ކްލޮޕް 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ލިއޮނަލް މެސީ ބާސާގެ ދަނޑުގައި މެސީ 300 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޑެން ހަޒާޑް މޮރީނިއޯއަށް ވުރެ އަހަރެންނަށް ކޯންޓޭ މާ ރަނގަޅު: ހަޒާޑު 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ޔޫގެން ކްލޮޕް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ޗެމްބަލެއިން ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ކްލޮޕް 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ނޭމާ ނޭމާ އަކީ ތެދުވެރިއެއް ނޫން، އަހަރެމެން އޭނާ އަށް މާ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރީ: ބާސާގެ ރައީސް 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ވޭން ރޫނީ ރޫނީ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ދިޔައީ ޑްރައިވަރާއެކު! 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މެނުއެލް ނޯޔާ ފަޔަށް އަނިޔާވެ ނޯޔާ ހަތަރު މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ތިން ޑިފެންޑަރުންނަށް ސިޓީން 130 މިލިއަން ޕައުންޑު ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިދާ ކުރޭބާ؟ 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ގެރެތު ބޭލް އަސްލު ބޭލް ފެންނަން ފަށައިފި: ޒިދާން 4 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މޮރީނިއޯ މިއީ ސީޒަނުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު މެޗު: މޮރީނިއޯ 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ވޭން ރޫނީ ރޫނީގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ދެ އަހަރަށް ހިފަހައްޓައިފި 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެވަޓަން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ދައްކާލައިފި 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 4
DB released.