Sun Online

އެންމެފަސް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކައިގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހުރިކަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްފި 7 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ރައީސް ޔާމީން ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މަރަމުން ދާއިރު ދުނިޔެ ހިމޭނުން އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ރައީސް ޔާމީން 7 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު   8 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން
އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ޒިޔަތަށް ކުރާ 31 ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު 8 ގަޑި 17 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ފްލެޓް ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތަފްސީޅް މިމަހުގެ 25ގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް އެދެނީ 9 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
އަހުމަދު ރިލްވާން ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ ސުއައިދު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ކޯޓަށް އަންގައިފި 9 ގަޑި 15 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ފަންޑްފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި 10 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ތުނޑުފުށީ ރިސޯޓުން ސްނޯކަލިންއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 10 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ހުޅުދެލީ ކައިރީ އޮތް ފަޅަކުން މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެ 11 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި 11 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އއ. އުކުޅަސް އުކުޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމަށް ސްޓެޓިކް އާ ހަވާލުކޮށްފި 11 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހަތަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި 11 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަނަސް މަރާލި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 12 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން comment 3
އެވިޑް ކޮލެޖް ގދ. ތިނަދޫގައި އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަހެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި 12 ގަޑި 8 މިނެޓް ކުރިން
ރޮހިންގާ އެހީ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބައިވެރި ވެއްޖެ 13 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
އާސަންދަ އާސަންދައިގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކުރެވިފައި ވަނީ ފާމަސީތަކަށް: އެމްޑީ 13 ގަޑި 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސަން ރޮހިންގާ ކޭމްޕުތަކަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއްގެ ވޭންހުރި މަސައްކަތް، އަސަރުގަދަ ފޮޓޯތަކުން 16 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 22
DB released.