Sun Online

އެންމެފަސް

އައްޑޫ ސިޓީ ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އައްޑޫގެ ދެ ކައުންސިލަރަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ 2 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ކ. ގުރައިދޫ އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭނީ ވައުދު ވެފައި ވައުދު ފުއްދާ ރައީސެއް: ތޯރިގު 2 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ކާޑުގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން ކަނޑައެޅީ ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު އިމްޕޯޓް ކުރިވަރަށް: ސަފީރު 3 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
ކ. ގުރައިދޫ ގުރައިދޫ ބަނދަރާއި ފެނުގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކޮށްފި 3 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް ރަޝިއާގައި ހުންނަ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރަކަށް މުންދު އައްޔަނު ކުރަނީ 4 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި 5 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މަތީ ތައުލީމް އައްޑުއާއި މާލޭގައި ބާއްވާ މެލޭޝިއާ އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ! 6 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ގެޓް ސެޓް ލޯނު ގެޓްސެޓް ލޯނަށް އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނަށް ފަށައިފި 6 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން
ކ. މާފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއެކު މާފުށީގެ އިގްތިޞާދަށް ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވޭ: ޠާރިޤު 6 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާގެ ރާއްޖޭގެ އިވެލުއޭޝަން ނިންމާލައިފި 6 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން
ކ. މާފުށި އިސްލާހިއްޔާ ހިންގާ ބިން، ދައުލަތުން މާފުށީ ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްލައިފި 6 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އދ. އަތޮޅު ބޭރުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިއްބާ ފެނުނީ ސޯމާލިއާ ބައެއް! 6 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން މާލެ އަތޮޅުން ފަސް ފަޅެއް މި އަހަރު ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލާނަން: ރައީސް ޔާމީން 7 ގަޑި 31 މިނެޓް ކުރިން
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ނަސީމް ނަސީމް ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަގީގަތާ ހިލާފު، އެކަން ކުށްވެރިކުރަން: ސަރުކާރު 8 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުން ބަސް ބުނުމުގެ ކުރިން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމަކީ އޮތް ހައްގެއް ނޫން: ރައީސް 8 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކ. މާފުށި މާފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި 8 ގަޑި 38 ސިކުންތު ކުރިން
މާވާރުލު އެއާޕޯޓު ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޝިނަރީ ތަކާއެކު މާވާރުލު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކޮށްފި 8 ގަޑި 12 މިނެޓް ކުރިން comment 3
DB released 01.