Sun Online

އެންމެފަސް

ގާނޫނީ ވަކީލުން މަހުލޫފުގެ މައްސަލައިން ވަކީލު ނާޒިމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި 3 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޗެރިޓީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ބައިވެރިވެއްޖެ 4 ގަޑި 37 މިނެޓް ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ބާތިލު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު 4 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ހައިރައިޒްގެ ތިންވަނަ އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަމަށް ސަން 5 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ރިޔާޒު ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި 5 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ބިޔަ ރާޅުތަކުން ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރި ހަސަންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި 5 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ޖޭއެސްސީ އަތޮޅުތަކަށް 90 މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި 8 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަޖީދިއްޔާގެ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ހިތްހަމަނުޖެހުން ހައްލުކޮށްފި 8 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މަހާޖައްރާފު ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރު ހިންގާނެ ބިން ހިއްކަން މަހާޖައްރާފު ތިލަފުއްޓަށް 8 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް އެއް މަސް ފަހުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު! 8 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
ގއ. ދެއްވަދޫ ދެއްވަދޫގައި ބައްޕައަކު އަންހެން ދަރިއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ 9 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މޫދަށް އެން ހިފަން ފޭބި މީހަކަށް ފެމުނެއް ހަމަލާދީފި 9 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ގދ. ރަތަފަންދޫ ރަތަފަންދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ މުޅި ރަށް ހުއްޓުމަކަށް! 9 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ - ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ދިވެއްސަކު އެގައުމުގެ ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފި 9 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން comment 8
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ކުރިއަށް އޮތީ ރައްޔިތުން ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑެތި ކަންކަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު 10 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ނުބާނާވަރުގެ ބޮޑު ކަންނެއްޔެއް ބާނައިފި 10 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތަކުގައި ހިފާ ދަރިވަރުންނަކީ މާދަމާގެ ގައުމުގެ ބަތަލުން: މިނިސްޓަރު 10 ގަޑި 25 މިނެޓް ކުރިން comment 1
DB released 01.