Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ބިރު ރާއްޖެއަކަށް ނެތް: ފުލުހުން 2 ގަޑި 44 މިނެޓް ކުރިން
ދުނިޔެ ޕެނަމާގެ ކުރީގެ މިލިޓަރީ ލީޑަރު މަރުވެއްޖެ 3 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރުގެ ތަހުގީގާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ނުދޭތީ އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 3 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ހައިކޯޓު ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ހަނީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި 3 ގަޑި 16 މިނެޓް ކުރިން
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯގެ "ޑިޖިޓަލް" އޭޖީއެމް މިރޭ 4 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން
ރޯދަ ޚަބަރު 2017 70 ޕަސެންޓް މީހުން ރޯދަ ނުހިފާކަމަށް ބުނި ބުނުން ދޮގު، އެ ރަށު މީހުން ރޯދަ ހިފާ 4 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން comment 14
އޭސީސީ ހައްޖު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން އޭސީސީން އަންގައިފި 4 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ދިހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އައިޑީބީން ފައިސާ ހަމަޖެހި، އޮޑިޓް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ 5 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރޯދަ ޚަބަރު 2017 އުޒުރެއް ނެތި ރޯދަ ދޫކޮށްލި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 5 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މީރާ ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި 5 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީސް ރާއްޖެއަށް ޓަރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ސަމާލުވާން ޔޫކޭއިން އަންގައިފި 17 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 15
އަޙްމަދު އަދީބު އަދީބު ހުރީ ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެފި 17 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 10
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް ދުއްވި މީހަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް 23 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އައިޑީބީން ރާއްޖެއަށް 117 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީސް ހަމަޖެހިއްޖެ 23 ގަޑި 30 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ދުވާލަކު 20 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދާ ފެން ޕްލާންޓެއް ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓަނީ 1 ދުވަސް 27 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތް: އައްޑޫ ސީޓީ ކައުންސިލް 1 ދުވަސް 39 މިނެޓް ކުރިން comment 14
ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ސަން ސިޔާމް އިރުފުށީގެ ޓޫރިޒަމް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 57 މިނެޓް ކުރިން
DB released.