Sun Online

އެންމެފަސް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ސީމާގެ ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ 7 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ސަން އަކުއާ ވިލުރީފް ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓު އެވޯޑުގައި ވިލުރީފަށް ޝަރަފުވެރި ފަސް އެވޯޑު! 8 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން
ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާ ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދޭން ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާ އެއްބަސްވެއްޖެ 8 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން
ސިޔާސީ އިބޫ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 9 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބެންކޮކް ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކައުންޓަރެއް 9 ގަޑި 18 މިނެޓް ކުރިން
މާފުށީ ޖަލު މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންނާއި އޮފިސަރުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގައިފި 10 ގަޑި 40 މިނެޓް ކުރިން comment 2
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިންމައިފި 10 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
އެމްޕީއެލް ދޫގަސްގެ މައްސަލާގައި އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިމި، މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް! 10 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ޗައިނާގެ އެހީގައި ހާއްސަ ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ 12 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން އަންނަ އަހަރު 30 ރިސޯޓާއެކު، 18000 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އުފެދޭނެ: ރައީސް 14 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ޕާކިސްތާން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭން ޕާކިސްތާނުން ނިންމައިފި 14 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ނެތަސް ދައުލަތް ހިންގާނީ ރައީސް ހުރެގެން: ރައީސް ޔާމީން 14 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ފުލުހުން ކުނޫޒް ބަލައި ފާސްކޮށް ނުނިމޭ: ފުލުހުން 15 ގަޑި 47 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ކައުންސިލްތައް ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި އަތުލެވޭ ގޮތަށް ކައުންސިލަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި 15 ގަޑި 50 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މިނިވަން ދުވަސް ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތި ވަނީ ދިވެހިންގެ ފަރާތުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 15 ގަޑި 22 މިނެޓް ކުރިން comment 11
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުނޫޒުން ނުފެނުނު 19 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ސެންޗޫރިއަން ސެންޗޫރިއަންގެ ބޯޑަށް ނަހީޒް އަދި ޑރ. ރަނޭޝް 20 ގަޑި 32 މިނެޓް ކުރިން
DB released.