Sun Online

އެންމެފަސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ރައީސް ޔާމީން އިއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން 5 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ހޯރަފުށީ ކައިރީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް 6 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި 7 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި 8 ގަޑި 51 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރު 8 ގަޑި 21 މިނެޓް ކުރިން comment 1
މުހައްމަދު ޝިފާޒު ޝިފާޒުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު 10 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ސުޕްރީމް ކޯޓް ކުއްލި ހާލަތާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި 10 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 3
މާދަރީބަސް ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން ދުނިޔޭގައި ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެއް ނެތިދޭ! 10 ގަޑި 52 މިނެޓް ކުރިން
ގާނޫނީ ވަކީލުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހާފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ވަކީލުން 12 ގަޑި 45 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ތިލަފުށި ކުނި ނައްތާލާ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް، ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި 12 ގަޑި 6 މިނެޓް ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު ފިނިކުރަން އިނގިރޭސި ވަފުދެއް ފޮނުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި 13 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ރެހެންދި އެވޯޑު ރެހެންދި އެވޯޑަށް 20 ކަނބަލެއް ކުރިމަތިލި، އެވޯޑް ދިނުން މާޗް އަށެއްގައި 13 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ޝާހިދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، ދައުވާ ކުރަން މިނިސްޓަރު ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި 15 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ދިވެހިބަސް ދަރިންނާ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ރީތި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި 15 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން comment 5
އެމެރިކާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި 17 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ރިޔާސީ ބަޔާން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ 9 ޖަހާއިރު 18 ގަޑި 7 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މެންބަރު އިލްހާމުގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކޮށްފި 19 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން
DB released 01.