Sun Online

އެންމެފަސް

ލުއި ޚަބަރު ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓާ އެކު ޕްރެޒެންޓަރު ރީ އަނެއްކާ އުހަށް! 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ތިބާއަކީ "ތާޑް ވީލް" އެއްތަ؟ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރު ކުޅިވަރު ސެރީނަ ވިލިއަމްސް އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އުފަން ދުވަހަށް "ސްވަރާގިނީ"ގެ ތަރި ވަރުން ކަޕޫރު ރާއްޖެގައި! 3 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ކާމިޔާބު މަޔަކަށް ވުމަށް މިކަންތައްތައް ކޮށްލުން މުހިއްމު 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ހޭންޑްމޭޑް ބައި އީމް ނިޒާމް "ހޭންޑްމޭޑް ބައި އީމް ނިޒާމް"ގެ މޭކަޕް ވައިޕްސް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ބޮލުގައި ހަންފޮޅުމުން ދުރުކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް؟ 4 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނޭދެން ވަކިވާކަށް"ގެ ފަސްޓް-ލުކް ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދިލިޕް ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ބޮއިންގް 777 މަރުކާގެ ބޯޓްގެ އެންމެ ހަގު ޕައިލެޓަކަށް އިންޑިއާގެ ޒުވާނެއް! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން "ދެސްޕަސީތޯ"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ކުށްވެރިކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ' ނިމުމަކަށް އައީތަ؟ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މާވެލްސް ދަ ޑިފެންޑާޒް: ކުޑަ ސްކްރީނުގައި 'އެވެންޖާޒް' 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ޑޭޓަކަށް ދާއިރު ފިރިހެނުން ސަމާލުވާންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ސިއްހަތު އެންމެ ޝީޝާއަކުންވެސް ސިއްހަތަށް އެތައް ގެއްލުމެއް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަމަށް މޭވާއިން ވެސް ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ލައިފްސްޓައިލް ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގައި ތިމާގެ ތައާރަފްދޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ؟ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
DB released.