Sun Online

އެންމެފަސް

ޒިމްބާބުވޭ ގްރޭސް މުގާބޭއަށް ދިން ޕީއެޗްޑީއާ ގުޅިގެން ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ހައްޔަރުކޮށްފި 10 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ދުބާއީ އެންމެ އުސް ހޮޓާ ދުބާއީގައި ހުޅުވައިފި 11 ގަޑި 33 މިނެޓް ކުރިން
މެކްސިކޯ މެކްސިކޯގައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 12 ގަޑި 1 މިނެޓް ކުރިން
ރަޝިއާ ރަޝިއާއިން އެމެރިކާގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާތައް ދޮގުކޮށްފި 13 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ޕާކިސްތާން ޒައިނަބުގެ ގާތިލު މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 5
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ ސަރަހައްދީ ބާރުތަކާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ދެބާރުގެ ކުރިމަތިލުން ހިނގާ މައިދާނަކަށް ސޫރިޔާ 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ނޭޕާލް ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޭޕީ އޯލީ 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ފްލޮރިޑާ ސްކޫލުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން "ކަންބޮޑުވުން އުފެދޭ ފަދަ" ޕޯސްޓުތަކެއް 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ ހައްޖު ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، އިންޑިއާގެ ނަޞާރާއިންނަށް ގުދުސަށް ހިލޭ ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޒިމްބާބުވޭ ޒިމްބާބުވޭގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަވަހާރަވެއްޖެ 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޗައިނާ ޗައިނާގެ ވައިސާފުކޮށް ފެހިކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު ޖަންގައްޔެއް އުފެއްދުމަށް 60000 ސިފައިން ނެރެނީ 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމެރިކާ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ 17 މީހަކު މަރާލައިފި 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
އެފްރިކާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޒޫމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ދެކޮރެއާގެ ގުޅުންތަކުގައި އުންމީދީ ކުލަޖެހޭތަން ބަލަން އެމެރިކާއަށް ކެތެއް ނުވާނެ! 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ އިންތިހާބަށް ފަހު ވެސް ކޯލިޝަނާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ނިންމަވައިފި 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޑެންމާކް ޑެންމާކުގެ ރާނީގެ ފިރިކަލުން، ޕްރިންސް ހެންރިކް އަވަހާރަވެއްޖެ 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ޒާކިރު ނައިކާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިޔާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި 4 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released 01.