Sun Online

އެންމެފަސް

އަލްޖީރިއާ ސްކޫލް އިމްތިހާނުގައި މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަލްޖީރިއާގައި އިންޓަނެޓު ކަނޑަނީ! 8 ގަޑި 26 މިނެޓް ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިއާ އިންޑޮނޭޝިއާގައި ފެރީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، 192 މީހުން މަރުވެއްޖެ 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ގަތަރު ގަތަރު ބާކީކޮށްލުމަށްފަހު އަރަބި ޖަޒީރާއިންވެސް އެގައުމު ވަކިކޮށްލަނީ! 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ އދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އދ. ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި 68.5 މިލިޔަން މީހުން ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ: އދ 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާއިން ޖައްވީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފައްދަނީ 2 ދުވަސް 27 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިނގިރޭސިވިލާތް ކެނަލަކުން ދަގަތްފާނު ހޯދަން އުޅުނު ދެބަފަޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ޑަޔާނާގެ ކައިވެނި ޓިއާރާ، އޭނާއަށް ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ ކުއްޖެއްގެ ކައިވެންޏަށް 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ދުނިޔެ އީރާނަށް ޖާސޫސު ކޮށްދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިނގިރޭސިވިލާތް ގެރީގެ ފަރާތުން ޖެހޭ "ކައު ޕޮކްސް" ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކު އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނިއްޖެ 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީގައި ނުވަ މަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް ފަލަސްތީނުގެ ކަރުދާހު ގުޑިއާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުގެ ފައިޓާ ޖެޓްތައް ހަރަކާތްތެރިވަނީ 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޖަޕާން އޮސާކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޖަޕާން ޖަޕާނަށް ބިންހެލުމެއް އައިސް ފެކްޓަރީތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިއްޖެ 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ވެނެޒުއޭލާއިން އަލުން ޕޯލިއޯ ފެނިފައެއް ނުވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ 600 މިލިއަން މީހުން ފެނަށް ޖެހިފައި! 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.