2 day 21 hour ago

މެސެޑޯނިއާގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ޕާލިމެންޓުން ފާސްކޮށްފި

2 day 21 hour ago

ރޭލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިންޑިއާގެ 60 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

2 day 34 minutes ago

ކޮންސިއުލޭޓެ ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ މަރުވިކަމަށް ސައުދީން ބުނެފި

2 day 11 hour ago

އިމްރާން ޚާންއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

2 day 12 hour ago

ލަންކާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ޗައިނާގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާއަށް

3 day 15 hour ago

ސޫރިޔާއާ ބެހޭ ޚާއްސަ ސަމިޓެއް ތުރުކީގައި ބާއްވަނީ

3 day 17 hour ago

ކަންދަހާރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ލަސްކޮށްފި

3 day 18 hour ago

ޗައިނާއިން "އާޓިފިޝަލް ހަނދެއް" ލޯންޗު ކުރަނީ

3 day 20 hour ago

އަފްގާނު ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

3 day 21 hour ago

ސައުދީއަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން މަނާކުރާ ބިލެއް މަޖިލީހަށް

3 day 21 hour ago

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ

3 day 14 minutes ago

ޚަޝޯގީގެ މައްސަލަ ބަލަން އދ. އަށް ގޮވާލައިފި

3 day 17 minutes ago

ސައިޕްރަސްގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލައިފި

4 day 18 hour ago

ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާގެ އެންމެ ފަހު ކޮލަމް ޕަބްލިޝްކޮށްފި

4 day 23 hour ago

ދަތިކުރިއަސް އިރާނުން ނުފައިބާނެ އިޓަލީ އިން ބުނެފި

4 day 23 hour ago

ޚަޝޯގީގެ ރެކޯޑިން އެމެރިކާއާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދެފި

4 day 1 hour ago

މިދަނީ ސީރިއާ އާރާސްތުކޮށްދެމުން: ޕޫޓިން

4 day 12 hour ago

"އިންޑިއާގެ މައްޗަށް ސިރިސޭނާ ތުހުމަތުތަކެއް ނުކުރައްވާ"

5 day 18 hour ago

އިންޑިއާގެ އަލާހްއާބާދުގެ ނަން ބީޖޭޕީން ބަދަލުކޮށްފި

5 day 21 hour ago

ކެބިނެޓްގެ 50 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށްދީފި

އިތުރު ޚަބަރު