Sun Online

އެންމެފަސް

ފަލަސްތީން ފަަލަސްތީނުގެ އިލްމުވެރިއަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ 700 އަހަރުވީ ނިކަ ގަހެއް ކަތުރުފަނިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އައިވީ ގުޅައިފި 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
އިންސާނީ ހައްޤުތައް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓްގައި އެމެރިކާއާއި އިސްރާއީލެއް ނެތް 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 4
އުތުރު ކޮރެއާ މިސައިލާއި ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓުތައް ހުއްޓާލައިފިން: ކިމް 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ހޮލީވުޑް އިސްރާއީލުގައި ބާއްވާ އެވޯޑް ހަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ނަޓަލީ ދެކޮޅު ހަދައިފި 1 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ކޮމަންވެލްތު ރާނީ އެލިޒަބަތަށްފަހު ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޕްރިންސް ޗާލްސް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރައީސް އޮފީސް ޖޯޖް އެޗްޑަބްލިއު ބުޝްގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް، ޓްރަމްޕަަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމުކޮށްފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި 2 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ 35 އަހަރަށް ފަހު ސައުދީގައި ސިނަމާތައް ހުޅުވާލީ ބްލެކް ޕެންތާއާއެކު 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ދީޕިކާ ހިމެނިއްޖެ 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސީރިއާ ފްރާންސަކީ އެމެރިކާގެ އަޅެއް ކަމަށް ބުނެ، އެގައުމުން އަސަދަށް އެރުވި ޝަރަފު އަނބުރާ ދީފި 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އެފްރިކާ ސުވާޒިލޭންޑުގެ ނަން "އިސްވަތިނީ"އަށް ބަދަލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ ސީރިއާއަށް އެމެރިކާއިން ދިން ހަމަލާގައި ނުގޮވާ ހުރި މިސައިލްތައް ރަޝިއާއާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ މަގާމުތަކަށް އިރާގުންވެސް ހަމަލާތަކެއް ދީފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ސީރިއާ ދިމިޝްގުން ފޭބުުމަށް އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް 48 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released 01.