Sun Online

އެންމެފަސް

ހޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ރެޕާ ޓެންޓޭޝިއޯން މަރާލައިފި 9 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގޯލްޑް އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރަކަށް ޖެނިފާ 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން އެންމެ ކަމުނުދާ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރަކީ ސަލްމާން: ގޫގުލް 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "3 އިޑިއަޓްސް"ގެ ސީކުއަލްގެ މަސައްކަތް ހިރާނީ ފަށައިފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އާލިއާ ބަޓް ކަލަންކްގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އާލިއާ އަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ރަންބީރު ބޭނުން! 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް އެމްޓީވީ އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ބްލެކް ޕެންތާ 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީގެ މިސްރާބު ބޮލީވުޑަށް؟ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި "ރޭސް 3"އަށް އެއް ބިލިއަންގެ އާމްދަނީއެއް 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ހޮލީވުޑް އިންކްރެޑިބްލްސް 2: އެނިމޭޓެޑް ފިލްމަކަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީގެ ރިކޯޑު މުގުރާލައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޕަލް އޯޕްރާއާ ގުޅިގެން އެޕަލްއިން އޮރިޖިނަލް ވީޑިއޯތަކެއް އުފައްދަނީ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: ބަތަލާ ރޭކާގެ ހާއްސަ ހުށައެޅުމެއް 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހަކަށް އަނުޝްކާގެ ފަރާތުން ފިލާވަޅެއް! 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" ރިލީޒް ކުރާނީ 2020ގައި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް ޔަޝް ރާޖްގެ ފިލްމަކުން މިފަހަރު އަކްޝޭ! 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ޝިލްޕާ ޝެޓީ ޝިލްޕާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.