1 day 2 hour ago

"މާމުއި"ގެ ލަވައެއްގައި ޓްރިބިއުޓެއް!

1 day 2 hour ago

އެގާރަ އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭއާއި ވިދްޔާ އެކުގައި!

1 day 3 hour ago

"ޕަންގާ"އަށް ކަންގަނާ ފަލަވަނީ!

1 day 3 hour ago

"މޮގުލް"ގެ ބަތަލާ އަކަށް ސޮނާކްޝީ؟

2 day 21 hour ago

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރި ބައެއްގެ ވާހަކަތައް ޑިޓިއުނުން!

2 day 23 hour ago

ފިލްމީ ދާއިިރާގަައި ފައުޒިއްޔާ ކަޑައްތުކުރި 33 އަހަރު!

2 day 1 hour ago

އަހަރެންގެ ރޯލު ދިޕިކާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުޅެވޭނެ: ލަކްޝްމީ

3 day 20 hour ago

"ފިނިފެންމާ: ޣައްދާރުވީ ކާކު؟"ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރަށް!

3 day 1 hour ago

އެކްްތާ ކަޕޫރުގެ އާ ފިލްމުގައި ބޫމީއާއި ކޮންކޮނާ!

3 day 1 hour ago

ސީޒަންގެ "ކައުޝީ"އަށް ވީނުވީއެއް ނޭންގުނު!

4 day 2 hour ago

ކަރަންއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ސަލްމާނު ބޭނުން!

4 day 2 hour ago

"ހުވާ" ސަޅިވާނެ! އެއީ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

4 day 2 hour ago

ރަންވީރުގެ ސަމާލުކަން ހުރީ ކެރިއަރަށް، ކައިވެންޏަކަށް ނޫން

4 day 2 hour ago

ޕްރިތީގެ "ބައްޔާޖީ ސުޕަހިޓް" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި!

4 day 2 hour ago

ފިލްމު އެވޯޑަށް ހުށަހެޅީ ހަތް ފިލްމު: އެންސީއޭ

4 day 3 hour ago

ލޭޑީ ގާގާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ

5 day 33 minutes ago

ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 137 މިލިއަނަށް

5 day 37 minutes ago

އަބޫދާބީގައި "ބާރަތު"ގެ މަންޒަރުތައް ނަގައިފި

5 day 41 minutes ago

"ކަނޑު އިބިލީސް" އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަނީ!

5 day 2 hour ago

ނުޒޫގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ފިލްމީ ދާއިރާގައި އަހަރެއްހާ ދުވަސް!

އިތުރު ޚަބަރު