ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

އިސްލާމީ މަރުކަޒާ އިންވެގެންވާ މަގުތަކުގައި ދުއްވުން މަނާކޮށް، ދެ މަގެއް ޓޫވޭއަށް ހަދަނީ

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހަރިންމަ ބޮޑުކުރުމުން، އެ މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާ ދެ މަގެއްގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުން މަނާކޮށް، ޗާންދަނީ މަގުގެ ބަޔަކާއި ލިލީމަގު ބައެއްގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަން...

57 މިނެޓް 32 ސިކުންތު ކުރިން