ފަހުގެ ޚަބަރު

ބަލިކަމުން ރިޝީއަށް "ދި އިންޓާން"އެއް ނުކުޅެވޭ

ފިލިޕީންސް އެއާޕޯޓަކަށް ބޯޓެއް ވެއްޓި، 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝާހްރުކްއާއި އާލިއާގެ ޖޯޑު ސްކްރީނަށް؟

ދެބެއިން މާރާމާރީ ހިންގާ އެކަކު އަތަށް ކަތުރެއް ހަރާލައިފި

ނޫފުޒު ފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްއެމްސީއަށް

ބުކިންތައް ކެންސަލްކުރުމުގައި ފަސޭހަގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދީ

ސިނަމާ އަދި ތިއޭޓަރުތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބަންދު

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް

ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯ ގެ ވެރިޔާ ވަނީ ފެއިލްވެފާ: ޖަޕާން

"ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ނުދެވޭނެ"

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޯނާކުރި ބައްޕަ ހައްޔަރަށް

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބިދޭސީ މީހާ ކޮރޯނާއަށް ނެގެޓިވް

އިތުރު ޚަބަރު ވިދާޅުވޭ