ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ނަސީމްގެ ފޯން ބިލަށް ދޮޅުލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނެގި ފޯނުލައިންގެ ބިލަށް 13487 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 169،692 ރުފިޔާ) އަރާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން...

2 ގަޑި 22 ސިކުންތު ކުރިން