ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ނިންމާފައި...

1 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން