ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: 9992747 / 9982747 English Edition

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރުމުގެ ބާރު އޮތީ ތައުލީމީ އަންހެނުންނަށް: ދުންޔާ

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުުރުމުގެ ބާރު އޮތީ ތައުލީމީ އަންހެނުންނަށް ކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖަޕާނުގައި ކުރިއަށްދާ 'ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް ވިމެން' ގައި އޮތް ޕެނަލް...

12 މިނެޓް 6 ސިކުންތު ކުރިން