Sun Online

އެންމެފަސް

ސްވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން ފީނާ އޯޕަން ވޯޓާ ސްވިމިންގް ކޯޗިން ކޯސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިއްދޫގައި ފަށަނީ 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 42 ވަނަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު 8 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް އޭޝިއަން އިންޑޯ އެންޑް މާޝަލް އާޓްސް ގޭމްސް: ފެތުމުގެ ގައުމީ ހަ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތާއި ކިޑްސް ސްވިމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
އޭޝިއާ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަން އޭޝިއާ ސްވިމިން ފެޑެރޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކުގެ ދެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން comment 2
ސްވިމިން ދެވަނަ ރިހި މެޑައްޔާއެކު ސާޖިނާ ގައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ސްވިމިން ސްވިމިންއިން ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް، ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
އައިޝަތު ސާޖިނާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސާޖިނާ ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދައިފި 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ސްވިމިން 10 ވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަނީ އަޝްރަފާއި ސަޖަން 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް މިފަހަރު ވެސް ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާނަށް 2 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫގައި ފަތާ ޓްރެކެއް ހަދަނީ 2 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން comment 1
ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި 2 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ސްވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަން ނިޝްވާން އެވޯޑް ދިފާއު ކުރިއިރު، ދައްތަ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސާޖިނާ އެއްވަނައަށް 2 އަހަރު 10 މަސް ކުރިން
ސްވިމިން "ރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ ފަތާ ފެންގަނޑެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވޭ" 2 އަހަރު 10 މަސް ކުރިން comment 3
DB released 01.