Sun Online

އެންމެފަސް

އޭޝިއާ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަން އޭޝިއާ ސްވިމިން ފެޑެރޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކުގެ ދެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސްވިމިން ދެވަނަ ރިހި މެޑައްޔާއެކު ސާޖިނާ ގައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި 11 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ސްވިމިން ސްވިމިންއިން ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް، ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް 11 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އައިޝަތު ސާޖިނާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސާޖިނާ ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދައިފި 11 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިމިން 10 ވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަނީ އަޝްރަފާއި ސަޖަން 11 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް މިފަހަރު ވެސް ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާނަށް 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫގައި ފަތާ ޓްރެކެއް ހަދަނީ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި 1 އަހަރު 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން ނިޝްވާން އެވޯޑް ދިފާއު ކުރިއިރު، ދައްތަ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސާޖިނާ އެއްވަނައަށް 1 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިން "ރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ ފަތާ ފެންގަނޑެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވޭ" 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރައީސް ވަހީދު ސަޖަންއާ އެކު ފަތައި ރައީސް ވަހީދު ޗެލެންޖު ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފި 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ސްވިމިން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކޮށް ސަޖަން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 3
ރިއޯ 2016 ސަޖަންގެ ކަންބޮޑުވުން، ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފަތާ ފެންގަޑެއް ނެތުން! 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 4
ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ސްވިމިންގް އަށް ނިޝްވާން އާއި ސަޖަން ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ސައްތާރު، ނައިބް ރައީސަކަށް އިސްމާއީލް 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ގައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ގައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 1
DB released.