Sun Online

އެންމެފަސް

ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 9 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސްވިމިން ދެވަނަ ރިހި މެޑައްޔާއެކު ސާޖިނާ ގައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި 9 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިމިން ސްވިމިންއިން ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް، ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް 9 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އައިޝަތު ސާޖިނާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސާޖިނާ ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދައިފި 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިން 10 ވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަނީ އަޝްރަފާއި ސަޖަން 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅިވަރު މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް މިފަހަރު ވެސް ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާނަށް 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫގައި ފަތާ ޓްރެކެއް ހަދަނީ 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން ނިޝްވާން އެވޯޑް ދިފާއު ކުރިއިރު، ދައްތަ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސާޖިނާ އެއްވަނައަށް 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިން "ރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ ފަތާ ފެންގަނޑެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވޭ" 11 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރައީސް ވަހީދު ސަޖަންއާ އެކު ފަތައި ރައީސް ވަހީދު ޗެލެންޖު ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފި 11 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ސްވިމިން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކޮށް ސަޖަން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރިއޯ 2016 ސަޖަންގެ ކަންބޮޑުވުން، ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފަތާ ފެންގަޑެއް ނެތުން! 12 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ސްވިމިންގް އަށް ނިޝްވާން އާއި ސަޖަން ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ 1 އަހަރު 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ސައްތާރު، ނައިބް ރައީސަކަށް އިސްމާއީލް 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ގައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ގައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން އަމިއްލަ ރެކޯޑް މުގާރާލުމަށް ފަހު ސަޖަން ގައުމީ ރެކޯޑް އާ ކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
DB released.