Sun Online

އެންމެފަސް

އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތާއި ކިޑްސް ސްވިމިން ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ފީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗަކާއެކު އައްޑޫގައި ބޭސިކް ސްވިމިން ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި 7 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރީހެބް ޕާޓްނަރަކަށް ފިޓް4ލައިފް ހަމަޖައްސައިފި 7 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އޭޝިއާ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަން އޭޝިއާ ސްވިމިން ފެޑެރޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކުގެ ދެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައުމީ ދެ ރެކޯޑެއް ނިޝްވާން އާކޮށްފި 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މާލޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ނަޖިސްވެގެން މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކު، ފަތާފައި އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ހުރަސްކުރުމުގެ ދަތުރެއް ފަށައިފި 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސްވިމިން ދެވަނަ ރިހި މެޑައްޔާއެކު ސާޖިނާ ގައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި 11 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ސްވިމިން ސްވިމިންއިން ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް، ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް 11 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އައިޝަތު ސާޖިނާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސާޖިނާ ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދައިފި 11 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްވިމިން 10 ވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަނީ އަޝްރަފާއި ސަޖަން 11 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް މިފަހަރު ވެސް ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާނަށް 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދޫގައި ފަތާ ޓްރެކެއް ހަދަނީ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްވިމިން ޓްރެކުގައި ކަޅުތެޔޮ، ކަންބޮޑުވުން އޮތީ އިންތިހާ އަށް 1 އަހަރު 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
DB released.