Sun Online

އެންމެފަސް

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ވަރަށް މަތި، ވަސީލަތްތައް އިތުރުވެފައެއް ނެތް: އަޒްލީން 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ތިން މަހުގެ ތެރޭ ތިން އަތޮޅެއްގައި ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ސްރީ ލަންކާގެ 5000 ގެއަކަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ށ. އަދި ނ. އަތޮޅުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 9 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތު ފޮތާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާނެ ނިޒާމްތައް އަންނަ އަހަރު ގާއިމްކުރަނީ 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ހއ. އަތޮޅު 14 ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަނީ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސާކް ސާކް އެނާޖީ ސެންޓަރާއެކު ހަކަތައިގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 30 ޕަސެންޓް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ! 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އައްޑޫގައި ފަށައިފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އދ. ދިއްދޫގައި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 1 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި 2 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން comment 2
މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރުން: ޠާރިގު 2 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން comment 2
DB released.