Sun Online

އެންމެފަސް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ސްރީ ލަންކާގެ 5000 ގެއަކަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ށ. އަދި ނ. އަތޮޅުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތު ފޮތާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި 5 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާނެ ނިޒާމްތައް އަންނަ އަހަރު ގާއިމްކުރަނީ 5 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ހއ. އަތޮޅު 14 ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަނީ 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސާކް ސާކް އެނާޖީ ސެންޓަރާއެކު ހަކަތައިގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގައިފި 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 30 ޕަސެންޓް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ! 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އައްޑޫގައި ފަށައިފި 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އދ. ދިއްދޫގައި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 1 އަހަރު 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރުން: ޠާރިގު 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ 1.6 މެގަވޮޓުގެ ނިޒާމު އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ގާއިމު ކުރަނީ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 3
ރ. ވާދޫ ރ.ވާދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 3
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ކަރަންޓްބިލުތަކަށް އިތުރުވަނީ ފޯރުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރު ބޮޑު އިތުރުވުމެއް ނޫން: އެނާޖީ އޮތޯރިޓީ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 15
ޓެކްނޮލޮޖީ ފަތް ޖެހޭ ފަދަ ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ބޮޑެތި ޓާބައިން އެމެރިކާ އިން ހަދަނީ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
DB released.