އެންމެފަސް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ހއ. އަތޮޅު 14 ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަނީ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސާކް ސާކް އެނާޖީ ސެންޓަރާއެކު ހަކަތައިގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގައިފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 30 ޕަސެންޓް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ! 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އައްޑޫގައި ފަށައިފި 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އދ. ދިއްދޫގައި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މިނިސްޓަރު ތާރިގު އިބްރާހިމް ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރުން: ޠާރިގު 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ 1.6 މެގަވޮޓުގެ ނިޒާމު އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ގާއިމު ކުރަނީ 10 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރ. ވާދޫ ރ.ވާދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ކަރަންޓްބިލުތަކަށް އިތުރުވަނީ ފޯރުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރު ބޮޑު އިތުރުވުމެއް ނޫން: އެނާޖީ އޮތޯރިޓީ 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
ޓެކްނޮލޮޖީ ފަތް ޖެހޭ ފަދަ ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ބޮޑެތި ޓާބައިން އެމެރިކާ އިން ހަދަނީ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ހައިބްރިޑް ރިނިއުއެބަލް އެނާޖީ ސިސްޓަމްސްގެ ނަމުގައި ފަސް ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފައްޓައިފި 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައް ބޭނުންކޮށް، ސަބްސިޑީ ކުޑަކުރަން ޖެހޭ: ތާރިގު 1 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ދެން އޮތީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން: ތާރިގު 1 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގާއިމު ކުރުން: ތާރިގް 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައި: ޠާރިގު 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ކުވޭތުން 385 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް! 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
DB released.