Sun Online

އެންމެފަސް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ވަރަށް މަތި، ވަސީލަތްތައް އިތުރުވެފައެއް ނެތް: އަޒްލީން 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ތިން މަހުގެ ތެރޭ ތިން އަތޮޅެއްގައި ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ސްރީ ލަންކާގެ 5000 ގެއަކަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ށ. އަދި ނ. އަތޮޅުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތު ފޮތާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި 8 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާނެ ނިޒާމްތައް އަންނަ އަހަރު ގާއިމްކުރަނީ 8 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ހއ. އަތޮޅު 14 ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަނީ 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސާކް ސާކް އެނާޖީ ސެންޓަރާއެކު ހަކަތައިގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގައިފި 1 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 30 ޕަސެންޓް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އައްޑޫގައި ފަށައިފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އދ. ދިއްދޫގައި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރުން: ޠާރިގު 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ 1.6 މެގަވޮޓުގެ ނިޒާމު އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ގާއިމު ކުރަނީ 1 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން comment 3
DB released.