Sun Online

އެންމެފަސް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ދެއަތޮޅެއްގައި އިރުގެއަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ތިމާވެށި ރާއްޖޭގެ އަވީގެ ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ރިނިއުއަބަލް އެނާޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިންގް ވިންޑް ޓާބައިން "ދަނޑު" ސްކޮޓްލެންޑްގައި 9 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ މަގުބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ހަމައަށް 10 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ވަރަށް މަތި، ވަސީލަތްތައް އިތުރުވެފައެއް ނެތް: އަޒްލީން 11 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ތިން މަހުގެ ތެރޭ ތިން އަތޮޅެއްގައި ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ސްރީ ލަންކާގެ 5000 ގެއަކަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ 1 އަހަރު 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު ށ. އަދި ނ. އަތޮޅުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 2
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތު ފޮތާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާނެ ނިޒާމްތައް އަންނަ އަހަރު ގާއިމްކުރަނީ 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 1
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ހއ. އަތޮޅު 14 ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ސޯލާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަނީ 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ސާކް ސާކް އެނާޖީ ސެންޓަރާއެކު ހަކަތައިގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގައިފި 2 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
DB released 01.