އެންމެފަސް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެއާޕޯޓު މަރާމާތުތައް ވަގުތަށް ނުނިމިއްޖެ ނަމަ ބްލެކްލިސްޓު ވެދާނެ: ލަންކާ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޑޭޓާ ނެތަސް އިރާގުގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިއާ މިނިވަންކަން ގެއްލިދާނެތީ ރަޝިއާގެ 350 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓަކަށް ކިރިބަޓީ އެއްބަސްނުވި! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
މެލޭޝިއާ މެލޭޝިއާގައި ތެޔޮ ސާފުކުރާ ކާރުޚާނާއެއް އެޅުމަށް ސައުދީން ހަތް ބިލިޔަން ޑޮލަރު 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ 17 އަހަރަށް ފަހު ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫގެ 5ޖީ އާއި އެހެން އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް މޯބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ދައްކާލަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެމިލް ނާޑޫ ޗެންނާއީގައި މަތިންދާބޯޓުގެ ބައިތައް އުފައްދަން 14 ކުންފުންޏަކަށް ބިން ދޫކުރަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫގެ ފައިދާ 754.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު، ހިއްސާއަކަށް 0.9 ޑޮލަރު ބަހަން ހުށަހަޅައިފި 4 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުތައް ބޮޑު ކުރަނީ 4 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ފްލައިޓު ޑިލޭވެގެން ފަސް އެއާލައިނަކުން ފަސިންޖަރުންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އަންގައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސެމްސަންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ނޮކިއާ 3310 އަނެއްކާ ވެސް ލޯންޗު ކުރަނީ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓު އަންނަ މަހު އުވާލަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޕަލް ބެޓަރީގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫއޭއީ އިން 88،000 އައިފޯނު އަނބުރާ ނަގަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ޕިއްޒާ ހަޓުގެ އިތުރު 350 ރެސްޓޯރެންޓު ހުޅުވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.