Sun Online

އެންމެފަސް

އެޕަލް އެޕަލްގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 800 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ވިލާތާ ލަންކާއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވެއްޖެ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަންގެ ހިއްސާ އެމިރޭޓްސްއަށް ވިއްކުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
އެޗްއެސްބީސީ އެޗްއެސްބީސީގެ ފައިދާ 19 ޕަސެންޓު ދަށްވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރަނީ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތުރުކީ ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު ވިއްކި އައިފޯނުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޗައިނާ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދަށް ހަތް ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ނައިޖީިރިއާ ނައިޖީރިއާގައި އެޕާޓްމެންޓެއް ތެރެއިން "ގޮތް ނޭނގޭ" 43 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ 4.2 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ހޯދުމަށް އެމެރިކާއިން ސައޫދީ ކުންފުނިތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ ރިލަޔަންސްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކުން ހިލޭ ޚިދުމަތް ދޭތީ އެއާޓެލް ކޯޓަށް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ޓްރެވެލާސް ޗޮއިސްގައި އެމިރޭޓްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އެއާލައިން 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 8.8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެ: ސެމްސަންގް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގައި ފަތުރާ ދޮގު ޚަބަރުތައް ދަނެގަންނާނެ ފީޗާ އެއް ތައާރަފް ކުރަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ތެލުގެ އަގު އެމެރިކާއިން ސީރިއާއަށް ދިން ހަމަލާއާ އެކު ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ޖެހިލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ދޮގު ޚަބަރު ޑިލީޓު ނުކުރާނަމަ ޖަރުމަނުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެމްސަންގުން ވާވޭއަށް 11.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.