Sun Online

އެންމެފަސް

އެޕަލް ގަޑީގެ ވިޔަފާރީގައި މިހާރު އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެޕަލް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ގޫގުލް "ނެސްޓް"ގެ ކޯފައުންޑަރު އިސްތިއުފާދެނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާ ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ގަތަރު މައްސަލަ ގަތަރުން އޮމާނާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އައިކިއާގެ ފައުންޑަރު މަރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފާއިތުވި ކުއާޓަރުގައި ޕްލޭސްޓޯރުން 19 ބިލިއަން އެޕް ޑައުންލޯޑު ކުރި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފްރާންސް ނަޓެއްލާގެ ސޭލްއަކާ އެކު ފްރާންސްގެ ފިހާރަތަކުގައި "ކުރިމަތިލުންތަކެއް" 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕްޗެޓްގެ ނައިބު ރައީސް އެކުންފުންޏާ ދުރަށް 4 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
ބިލް ގޭޓްސް 2042 އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަނަރަކަށް ބިލްގޭޓްސް ވެދާނެ! 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާ އާއި ސިންގަޕޫރު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ނެދަލޭންޑްސްގައި އޮޓޮމޭޓެޑް ރޭލު ޓެސްޓު ކުރަނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ ސީއީއޯ ފޭސްބުކަށް ގެންނަނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ތެލުގެ އަގު ތެލުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ މައްޗަށް ނުދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި 1 މަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ފަތުރުވެރިކަން ދަށަށް 1 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަން ޕްލަސް ވެބްސައިޓުން ވިޔަފާރި ކުރި 40000 ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެކަރުންގެ އުނދަގޫ ފޯރައިފި 1 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އެހީވުމަށް ދެން އަންނާނީ ރޮބަޓުތައް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.