Sun Online

އެންމެފަސް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް މެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގިނަ ޝަރަފުތައް ދުބާއީއަށް 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ އިންޑިއާގެ ގިނަ އޭޓީއެމްތަކުގައި ފައިސާއެއް ނެތް 7 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނެޓްފްލިކްސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް 1 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް އިރާންގެ ސްކޫލުތަކުގައި މަނާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން
އިންޑިއާ - ޗައިނާ ބެންގަލޫރާ ޗެންނާއީއާ ދެމެދު ރެއިލްވޭއެއް ހެދުމަށް ޗައިނާގެ އެހީ ހޯދަނީ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 14
މާކް ޒަކަބާގް ކޮންގްރެސްއަށް ޒަކަބާގް ހާޒިރުކުރިފަހުން، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތަށް އިތުރު ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރު! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ވެނަޒުއޭލާ ވެނެޒުއޭލާއިން ޕެނަމާއާއެކު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ހައިދަރްއާބާދު ޕަބްލިކް ސްކޫލް: ބޮޑު ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ސީއީއޯއިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ ބިންގާ 3 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ 128 ބާވަތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ އެމޭޒަންގެ "ބާރު ކަނޑުވާލަން" ޖެހޭ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމުން ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ދަށަށް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސާކް ސާކް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރިޔާސަތު ސްރީލަންކާއަށް 4 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ހަލާކުވެފައި ހުރި ފައިސާ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
ގަތަރު އެއާވޭސް ރަޝިއާގެ އެއާޕޯޓެއްގެ 25 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ގަތަރު އެެއާވޭސް އިން ގަންނަން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކްގެ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް ބަލަނީ 4 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން
ޗައިނާ އަލީބާބާގެ ކާރު ވެންޑިން މެޝިނާއެކު މިހާރު ކާރު ޓެސްޓު ޑްރައިވް ކޮށްލެވޭ 4 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން
ބިއުޓީ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ސްކިން ކެއާ ލައިނެއް ތައާރަފް ކުރަނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.