Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ހުކުރުދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި: ސަލާމަތީ ބާރުތައް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދުނުކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު ހަބަރެއް: ޑިފެންސް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ގާސިމް އިބްރާހީމް ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން: ގާސިމް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ސިފައިން ގާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ލަޝްކަރު އޮތީ ބަދަހިކަންމަތީ: އެމްއެންޑީއެފް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި އައިއެސްއަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ: ނިހާން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޑިފެންސް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގަދަކަމުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން 15 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރި: ވަކީލުން 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 12
އެމްއެންޑީއެފް ގާނޫނީ ސަރުކާރު ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބޭނަން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ރައީސް ޔާމީން އަޒުލު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަށް ތަބައެއް ނުވާނަން: އަނިލް 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއް އަޑިއަށްދާތީ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭނަމަ ސިފައިން އިސްވެ ނިކުންނާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އެމްއެންޑީއެފް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިތަދޫގައި ރޭ ރޯވި ގެ ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އިތުރު 100 މީހުން ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން: އާދަމް ޝަރީފް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
އެމްއެންޑީއެފް ތޫފާން "އޯޗީ" ގައި ގެއްލުނު ބޯޓުތައް ހޯދުމުގައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިފައިން ސޯމާލިއާގެ ދިދަ ނަގާފައިހުރި މަސް ބޯޓެއް ސިފައިން އަތުލައިގެންފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ތޫފާން އޯޗީގައި ގެއްލުނު މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިވެދެނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.