Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖިލިސް ސިފައިންނާ މެދު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އިނދިކޮޅު މެންބަރުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރިކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފަތުރަމުންދަނީ މުއައްސަސާގެ އަގުވައްޓާލުމަށް: ޑިފެންސް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަޖިލީހުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ މަޖިލީހުން އެދިގެން: ބަޔާން 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އެމްއެންޑީއެފް ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ސިފައިން އަބަދުވެސް ކިޔަމަންވާނެ: އެމްއެންޑީއެފް 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ސިފައިން، އެމްޓީސީސީ، ހައުސިން އަދި މޯލްޑިވް ގޭސް ސެމީއަށް 1 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ އެކު އެމްޓީސީސީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މޫސުން ދެ އުޅަނދެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާތީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މަގާމު ރާޒިގަށް 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓީގެ ''ސަލާމަތީ'' ނުހަދާތާ ދެ އަހަރު! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 20
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މޫސުން ގޯސްވެ، ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ، އެންމެން ތިބީ ސަލާމަތުން 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 45
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރަކާއި މަތިންދާ ބޯޓެއް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ކޮޅުވެއްޓިއާ ގުޅުމެއްނެތް، އަދިވެސް މިދަނީ ހޯދަމުން: އެމްއެންޑީއެފް 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމަކުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަފާނެތީ ހުޝިޔާރުވާން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިފައިން ދައުލަތުގެ މަތިވެރި އިއްޒަތް އަންބަރީ އަބްދުއްސައްތާރަށާއި އާދަމް ޒާހިރަށް އަރުވައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ދޭ "ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް" ފުޅާ ކުރަނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released.