Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މޫސުން ގޯސްވެ، ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ، އެންމެން ތިބީ ސަލާމަތުން 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 45
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރަކާއި މަތިންދާ ބޯޓެއް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ކޮޅުވެއްޓިއާ ގުޅުމެއްނެތް، އަދިވެސް މިދަނީ ހޯދަމުން: އެމްއެންޑީއެފް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމަކުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަފާނެތީ ހުޝިޔާރުވާން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ސިފައިން ދައުލަތުގެ މަތިވެރި އިއްޒަތް އަންބަރީ އަބްދުއްސައްތާރަށާއި އާދަމް ޒާހިރަށް އަރުވައިފި 2 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 4
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ދޭ "ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް" ފުޅާ ކުރަނީ 2 މަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު 769 މީހަކު ސިފައިން ސަލާމަތް ކުރި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ މުއައްސަސާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ ނުކުންނަން ތިބީ ސިފައިން: ޝިޔާމް 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ސިފައިންގެ ސީނިއާ ތިން އޮފިސަރަކަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ދީފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ވޯޓް ނުލެވޭ އިސްލާހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތާއިީދުކުރީ ސިފައިން: މިނިސްޓަރު 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ކ. ހިންމަފުށި ވަޒަން އެރި ސަބަބު އަދިވެސް ނޭނގޭ، ރައްޔިތުން އެކަން އެނގެން ބޭނުން: ހިންމަފުށި ކައުންސިލް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ބަންޑާރަ ކޮށީގައި އަޅާ ނުވަބުރީގެ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް އެލިއާ އާ ހަވާލުކޮށްފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީޕީއެމް ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ގައުމީ ކަމެއް، އެކަމަށް ތާއީދު ކުރަން: ޕީޕީއެމް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާނަން: މިނިސްޓަރު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ރިޕޯޓް ގިރިފުށީގެ ސަބަބުން ހިންމަފުށި ބިރެއްގެ ތެރޭގައި!(ވީޑިއޯ) 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 17
DB released.