Sun Online

އެންމެފަސް

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރަކާއި މަތިންދާ ބޯޓެއް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ކޮޅުވެއްޓިއާ ގުޅުމެއްނެތް، އަދިވެސް މިދަނީ ހޯދަމުން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމަކުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަފާނެތީ ހުޝިޔާރުވާން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސިފައިން ދައުލަތުގެ މަތިވެރި އިއްޒަތް އަންބަރީ އަބްދުއްސައްތާރަށާއި އާދަމް ޒާހިރަށް އަރުވައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ދޭ "ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް" ފުޅާ ކުރަނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު 769 މީހަކު ސިފައިން ސަލާމަތް ކުރި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ މުއައްސަސާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ ނުކުންނަން ތިބީ ސިފައިން: ޝިޔާމް 1 މަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ސިފައިންގެ ސީނިއާ ތިން އޮފިސަރަކަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ދީފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ވޯޓް ނުލެވޭ އިސްލާހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތާއިީދުކުރީ ސިފައިން: މިނިސްޓަރު 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ކ. ހިންމަފުށި ވަޒަން އެރި ސަބަބު އަދިވެސް ނޭނގޭ، ރައްޔިތުން އެކަން އެނގެން ބޭނުން: ހިންމަފުށި ކައުންސިލް 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ބަންޑާރަ ކޮށީގައި އަޅާ ނުވަބުރީގެ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް އެލިއާ އާ ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީޕީއެމް ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ގައުމީ ކަމެއް، އެކަމަށް ތާއީދު ކުރަން: ޕީޕީއެމް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ސިފައިން ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާނަން: މިނިސްޓަރު 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ރިޕޯޓް ގިރިފުށީގެ ސަބަބުން ހިންމަފުށި ބިރެއްގެ ތެރޭގައި!(ވީޑިއޯ) 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 17
ޚަބަރު ވަޒަންގެ ހަގީގަތް ނުހޯދިވަނިކޮށް، ރައީސް ޔާމީން ހިންމަފުއްޓަށް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް އެވަޒަން، އަރަތަކަށް! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released.