Sun Online

އެންމެފަސް

މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާވެއްޖެ 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އެކްސިޑެންޓް ސައިކަލަކުންޖެހި ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ހިނގައްޖެ 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ބިދޭސީން ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ 6 ދުވަސް 20 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ފްލެޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ނިންމައިފި 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުލުހުން އަމީތު އާއި އަބުޅޯ ގައްދޫން ހައްޔަރު ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 4
އަހުމަދު ރިލްވާން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރިލްވާނުގެ މަރު ސާބިތުކުރެއްވީއެއް ނޫން: ތަރުޖަމާނު 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން comment 7
ވައްކަމާއި ފޭރުން އެންސިސްގެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި 6 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މާލެ މާފަންނު ގެއެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން ވެއްޓި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ގައުމު ހަލަބޮލިކުރަން ބަޔަކު މަސައްކަތް އެބަކުރޭ: އާދަމް ޝަރީފު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ގައިދީން ޕްރޮމޯޓުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ތިލަފުށި ތިލަފުށީގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފުލުހުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީ ތަކުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ހއ. އިހަވަންދޫ އިހަވަންދޫ ހަތަރު ކައުންސިލަރެއްގެ ފޯނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިހުރު މާކުރަތުގެ ދެ ގެއަކުން ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިފި 2 ހަފްތާ 49 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ވައްކަމާއި ފޭރުން އެންސިސްގެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި 2 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުލުހުން ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ދަނޑިތަކުގައި މަންޒަރު ގެއްލޭގޮތަށް އެއްޗެހި ހަރުނުކުރުމަށް އެދެފި 2 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން comment 2
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީން ގެެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.