5 day 14 hour ago

ރައީސް ޔާމީނަށް ނުފުރޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅުން ފުލުހަށް

2 week 4 day ago

އެމްސެވަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

2 week 4 day ago

މާރާމާރީ އިތުރުވާތީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބޫ ކަންބޮޑުުން ފާޅުކޮށްފި

2 week 4 day ago

މަރަމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 week 4 day ago

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

2 week 4 day ago

މާރާމާރިތަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިން: ފުލުހުން

2 week 5 day ago

ފުވައްމުލަކުން ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހޯދައިފި

2 week 6 day ago

ހއ. ހޯރަފުށިން ވަގަށް ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިފި

2 week 6 day ago

މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލައިފި

2 week 1 hour ago

ޅ. އަތޮޅު ރިސޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 week 22 hour ago

އިބޫއާއި ފައިސަލް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3 week 6 day ago

ރައީސްގެ އެކައުންޓުގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ވަނީ ނަގާފައި: ތަރުޖަމާނު

3 week 7 day ago

އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަވާޒު އެންވަޔަރަމެންޓްގެ ނައިބަކަށް

3 week 7 day ago

މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ކަނޑާލި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނަން: ޕީޕީއެމް

3 week 7 day ago

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ހަމްދޫން އައްޔަންކޮށްފި

4 week 4 day ago

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓާނަން: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

2 month 2 week ago

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏާ ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުމެއް ނެތް: ފުލުހުން

2 month 2 week ago

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޝެއިޚު އިލްޔާސަށް އަންގައިފި

2 month 2 week ago

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަތް ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ނައްތާލައިފި

2 month 2 week ago

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތަމްރީނުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ޚަބަރު