Sun Online

އެންމެފަސް

ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޖިބޫޓީގައި ޔޫއޭއީ އިން ހިންގާ ކޮންޓެއިނާ ޓާމިނަލެއް އަތުލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން ސިޔާސީގޮތުން ހަލަބޮލި ވިޔަސް، އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދޭނަން: ސައުދީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ފަތުރުވެރިކަން ޔޫއޭއީ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރާ އިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ޔޫއޭއީއަށް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ސަރުކާރު ޔޫއޭއީގެ ރައީސަށް ރައީސް ޔާމީން ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީގެ މަދަދު ލިބޭ ގުރޫޕަކުން ޔަމަނުގައި ބަޣާވާތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގަތަރު ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ޔޫއޭއީގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސޫދާން ސޫދާނުން އެރިތުރިއާގެ ބޮޑަރު ކައިރީ ސިފައިން ރުކުރުވާލައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ އާއި ޔޫއޭއީން އަލަށް މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މާފަރު އެއާޕޯޓް ނ. އަތޮޅުގައި ބިޔަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގުމަށް 60 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރާއްޖެއަކީ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ވާދަވެރި އިންވެސްޓްމެންޓް ޑެސްޓިނޭޝަން: ސައީދު 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ އިންސާނީ ހައްގުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޔޫއޭއީން އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ބައްދަލުވުމުން ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔަމަނު ހަނގުރާމަ އަބޫދާބީގެ ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓަކަށް ހޫތީން މިސައިލެއް ފޮނުވައިލައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީގެ ގުޅުން މިވަނީ އާ ހަރުފަތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި: ރައީސް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މިސްރު މިސްރުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަހުމަދު ޝަފީގު ޔޫއޭއީ ދޫކޮށް ދިއުން މަނާކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް 1400 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީންނަށް މާފު ދީފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިސްރާއީލް ސައޫދީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަލްފުގެ ގައުމުތަކާ ގުޅުންތައް އުފައްދާފައިވާކަން އިސްރާއީލުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި 5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 12
DB released 01.