އެންމެފަސް

ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ޔޫއޭއީ އިން 163 ބިލިޔަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދެވިއްޖެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަބޫ ދާބީ ފަންޑާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއަށް އާ ސޭލްސް އޭޖެންޓެއް ހަމަޖައްސައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ 4.5 މިލިއަން ފޮތް ހިމެނޭ، ޔޫއޭއީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުތުބުހާނާ 2018ގައި ހުޅުވަނީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އެއާ އަރަބިއާގެ ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނުނެގުމަށް ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނާއިބު ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި 7 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވިޔަފާރި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއިން މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލަށް 13.4 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޔޫއޭއީ މީހުން އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާން އެންމެ ބޭނުން މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ އިން ޔޫއޭއީ އަށް 15 ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެމިރޭޓްސްގެ ކްރޭޝް ލޭންޑިންއާ ގުޅިގެން ދުބާއީއިން 237 ފްލައިޓު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މާލެ ދަތުރުކުރަމުން އައި އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓަކުން ދުން އަރައި، އެމަޖެންސީގައި މުމްބާއީއަށް ޖައްސައިފި 8 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް އެއާލައިންކަން އެމިރޭޓްސްއަށް ލިބިއްޖެ 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ގައުމުން ބޭރުގައި ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ހެދުން ލުމާ ދުރުހެލިވުމަށް އެދިއްޖެ 9 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުނިޔެ ގެފުޅުގެ 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުރަކޮޅެއް ވިއްކާލައިފި 9 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.