އެންމެފަސް

ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަބޫ ދާބީ ފަންޑާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި 4 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއަށް އާ ސޭލްސް އޭޖެންޓެއް ހަމަޖައްސައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ 4.5 މިލިއަން ފޮތް ހިމެނޭ، ޔޫއޭއީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުތުބުހާނާ 2018ގައި ހުޅުވަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އެއާ އަރަބިއާގެ ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނުނެގުމަށް ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނާއިބު ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި 5 މަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
ވިޔަފާރި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއިން މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލަށް 13.4 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ 5 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޔޫއޭއީ މީހުން އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާން އެންމެ ބޭނުން މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ 5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ އިން ޔޫއޭއީ އަށް 15 ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެމިރޭޓްސްގެ ކްރޭޝް ލޭންޑިންއާ ގުޅިގެން ދުބާއީއިން 237 ފްލައިޓު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މާލެ ދަތުރުކުރަމުން އައި އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓަކުން ދުން އަރައި، އެމަޖެންސީގައި މުމްބާއީއަށް ޖައްސައިފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް އެއާލައިންކަން އެމިރޭޓްސްއަށް ލިބިއްޖެ 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ގައުމުން ބޭރުގައި ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ހެދުން ލުމާ ދުރުހެލިވުމަށް އެދިއްޖެ 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުނިޔެ ގެފުޅުގެ 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުރަކޮޅެއް ވިއްކާލައިފި 7 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ދުނިޔެ ރާއްޖެ އާއެކު 24 ގައުމަކަށް ޔޫއޭއީ އިން 337 ޓަނުގެ ކަދުރު ފޮނުވައިފި 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޗައިނާ ޗައިނާ އިން ޔޫއޭއީ އަށް ދިޔަ ފްލައިޓެއްގައި ފިލާއޮތް ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ! 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ހުއްދަ ނެތި ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ކުށްވެރިވެ، ގައުމުން ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި! 8 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.