Sun Online

އެންމެފަސް

ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ޔޫއޭއީ އިން 163 ބިލިޔަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދެވިއްޖެ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަބޫ ދާބީ ފަންޑާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއަށް އާ ސޭލްސް އޭޖެންޓެއް ހަމަޖައްސައިފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ 4.5 މިލިއަން ފޮތް ހިމެނޭ، ޔޫއޭއީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުތުބުހާނާ 2018ގައި ހުޅުވަނީ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އެއާ އަރަބިއާގެ ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 6 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫއޭއީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނުނެގުމަށް ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނާއިބު ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި 9 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވިޔަފާރި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއިން މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލަށް 13.4 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ 9 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޔޫއޭއީ މީހުން އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާން އެންމެ ބޭނުން މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ 9 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ އިން ޔޫއޭއީ އަށް 15 ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި 9 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެމިރޭޓްސްގެ ކްރޭޝް ލޭންޑިންއާ ގުޅިގެން ދުބާއީއިން 237 ފްލައިޓު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މާލެ ދަތުރުކުރަމުން އައި އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓަކުން ދުން އަރައި، އެމަޖެންސީގައި މުމްބާއީއަށް ޖައްސައިފި 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް އެއާލައިންކަން އެމިރޭޓްސްއަށް ލިބިއްޖެ 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ގައުމުން ބޭރުގައި ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ހެދުން ލުމާ ދުރުހެލިވުމަށް އެދިއްޖެ 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުނިޔެ ގެފުޅުގެ 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުރަކޮޅެއް ވިއްކާލައިފި 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.