Sun Online

އެންމެފަސް

ޚަބަރު ރައީސް ޔާމީން ޔޫއޭއީގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން ލޯނު ނެގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން ރައީސް ޔާމީން ޔޫއޭއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 2
ގަތަރު ޔޫއޭއީ އިން ހަނގުރާމަވެރި ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގަތަރަށް އަރައިގަތުމަށް ތައްޔަރުވަނީ 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީން ލީބިޔާގައި ދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން: ލީބިޔާގެ ޖަމާއަތްތައް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝޭހް މުހައްމަދު އަމުރުކުރައްވައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އަބޫދާބީން 77 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ އީދާ ގުޅިގެން ޔޫއޭއީގެ ރައީސް 803 ކުށްވެރިއަކަށް މާފުދީފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔަމަން ދެކުނު ޔަމަނުގެ ޖަލުތަކުގައި ޔޫއޭއީން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ފަޅާ އަރުވާލަން ޓުވިޓާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ އަލްޖަޒީރާގެ އިމާރާތަށް އެމެރިކާއިން ބޮންއެޅުމަށް ޔޫއޭއީގެ ވަލީއަހުދު އެދުނު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގަތަރު މައްސަލަ މަޝްވަރާގެ ބަދަލުގައި ގަތަރުން އިހްތިޔާރުކުރީ "ގަލްފުގެ ޑިމާންޑުތައް ލީކުކޮށްލަން": ޔޫއޭއީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔަމަން ޔަމަނުގައި ގައިދީންނާ މެދު ހިންގި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ތަހުގީގު ކުރަން އެމްނެސްޓީއިން ގޮވާލައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުތަކަކަށް ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: ޔޫއޭއީ 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގަތަރު މައްސަލަ ގަތަރުން ގޮންޖަހަން ފެެށުމާއެކު ސައޫދީއާއި ޔޫއޭއީއަށް ރައްދު ނުދެވިފައި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ގަތަރު ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތުން ގަތަރާ މެދު ހަމްދަރުދީ ފާޅު ކުރުން މަނާކޮށްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގަތަރު ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރާ އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released.