އެންމެފަސް

ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދެވިއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަބޫ ދާބީ ފަންޑާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއަށް އާ ސޭލްސް އޭޖެންޓެއް ހަމަޖައްސައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ 4.5 މިލިއަން ފޮތް ހިމެނޭ، ޔޫއޭއީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުތުބުހާނާ 2018ގައި ހުޅުވަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އެއާ އަރަބިއާގެ ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫއޭއީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނުނެގުމަށް ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނާއިބު ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވިޔަފާރި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއިން މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލަށް 13.4 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޔޫއޭއީ މީހުން އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާން އެންމެ ބޭނުން މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ 6 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ އިން ޔޫއޭއީ އަށް 15 ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި 6 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެމިރޭޓްސްގެ ކްރޭޝް ލޭންޑިންއާ ގުޅިގެން ދުބާއީއިން 237 ފްލައިޓު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މާލެ ދަތުރުކުރަމުން އައި އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓަކުން ދުން އަރައި، އެމަޖެންސީގައި މުމްބާއީއަށް ޖައްސައިފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް އެއާލައިންކަން އެމިރޭޓްސްއަށް ލިބިއްޖެ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ ގައުމުން ބޭރުގައި ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ހެދުން ލުމާ ދުރުހެލިވުމަށް އެދިއްޖެ 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުނިޔެ ގެފުޅުގެ 100 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުރަކޮޅެއް ވިއްކާލައިފި 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދުނިޔެ ރާއްޖެ އާއެކު 24 ގައުމަކަށް ޔޫއޭއީ އިން 337 ޓަނުގެ ކަދުރު ފޮނުވައިފި 8 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released.