Sun Online

އެންމެފަސް

ޔަމަން ޔަމަނުގައި ގައިދީންނާ މެދު ހިންގި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ތަހުގީގު ކުރަން އެމްނެސްޓީއިން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުތަކަކަށް ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: ޔޫއޭއީ 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޔޫއޭއީ ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގަތަރު މައްސަލަ ގަތަރުން ގޮންޖަހަން ފެެށުމާއެކު ސައޫދީއާއި ޔޫއޭއީއަށް ރައްދު ނުދެވިފައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
ގަތަރު ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތުން ގަތަރާ މެދު ހަމްދަރުދީ ފާޅު ކުރުން މަނާކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގަތަރު ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރާ އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ދުބާއީ ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ދާގީނާ ބަލައިގަތުމުގެ ހަރުކަށި އާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޕަލް ބެޓަރީގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫއޭއީ އިން 88،000 އައިފޯނު އަނބުރާ ނަގަނީ 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަބޫދާބީ އަބޫދާބީގެ 125 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ފަންޑެއްގެ ވެރިއަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޗެއާމަން 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ޔޫއޭއީ އިން 163 ބިލިޔަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔޫއޭއީއިން 163 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ކުރަނީ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ކުއްލި ހާލަތުގައި ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދެވިއްޖެ 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަބޫ ދާބީ ފަންޑާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއަށް އާ ސޭލްސް އޭޖެންޓެއް ހަމަޖައްސައިފި 8 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫއޭއީ 4.5 މިލިއަން ފޮތް ހިމެނޭ، ޔޫއޭއީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުތުބުހާނާ 2018ގައި ހުޅުވަނީ 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އެއާ އަރަބިއާގެ ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 9 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޔޫއޭއީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނުނެގުމަށް ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.