Sun Online

އެންމެފަސް

އެފްއޭއެމް މިއަހަރުވެސް މާލޭ ލީގާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ 6 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ ޗޮކްލެޓް ފެސްޓް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން
އެސްޓީއޯ މާލޭގެ ދެވަނަ ދުވާ ސިޑިއާ އެކު އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހުޅުވައިފި 3 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސިއްހީ ދާއިރާ ރަނގަޅުގޮތުގައި ލޭ ބޭނުން ކުރުމާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި 3 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން
އެސްޓީއޯ ބްލަޑް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދެ ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑު ވަރުގެ އީޖާދީ ކުންފުންޏެއް ނެތް: ޝަހީރު 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެސްޓީއޯ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް އެސްޓީއޯއިން ގެނެސްފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 13
އެސްޓީއޯ ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުގައި ބާކީ ހުރި ހަތަރު ސްލޮޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
އެސްޓީއޯ ހާބަރު ފުޑްކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން މަނާ 1 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 5
އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ތެލުގެ އަގަށް ބޭރުން އައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އެސްޓީއޯ އައިވީ ޔޯގަޓް ޑްރިންކް ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ ސުޕާމާޓުގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ދޭން ނިންމައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ ހާބަރު ފުޑްކޯޓުން ކެފޭ ހިންގަން ދޫކުރަނީ އަކަފޫޓެއް 53 ރުފިޔާއަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެފްއެސްއެމް މާލޭގައި ހުންނަ އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ އައިޑީބީ އިން އެސްޓީއޯ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ނަގަން ސޮއިކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.