Sun Online

އެންމެފަސް

ނ. ވެލިދޫ ރައީސް ޔާމީން ވެލިދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައީސް ޔާމީން އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ރައީސް ޔާމީން ފުރާވަޑައިގެންފި 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ލަންދޫ ފައިނަލަށް 7 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ހެނބަދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ވެލިދޫ ސެމީ އަށް 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫ ބަލިކޮށް، މާޅެންދޫން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ ކުއާޓާ އަށް 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ގްރޫޕް ތިނެއްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވެލިދުއަށް 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ގެއްލުނު ދެ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފެނިއްޖެ، މިހާރު ހޯދަމުންދަނީ ނައިފަރު މީހެއް 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތައް މަޝްވަރާއަށްފަހު އެންމެފަހުން ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ހޮވައިފި 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 4
ކައުންސިލްތައް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެސް ރައީސަކު ހޮވޭގޮތެއް ނުވި 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ޚަބަރު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އަންހެނަކު ވިހެއި ކުއްޖަކު ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި 1 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ވެލިދޫން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެމްޑީއޭއާ ގުޅިއްޖެ 2 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫ އަތުން އެއްވަރުވެ، ކުޑަފަރީއަށް ސެމީގެ ޖާގައަކަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ 2 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ލަންދުއާއި ވެލިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު 2 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ފަހު ވަގުތު މާފަރު އެފްސީން ވެލިދޫ ބަލިކޮށްފި 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ވެލިދޫގައި ބީއެމްއެލް ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓައިފި 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
އެމްޑީއޭ މާޅެންދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީއޭއަށް 2 އަހަރު 8 މަސް ކުރިން
DB released 01.