Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްއޭސީއެލް ކުރިން ރާއްޖެއައި ތިން އެއާލައިނަކާއި އާ ދެ އެއާލައިނެއްގެ ދަތުރުތަށް ފަށަނީ 6 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެން ހުއްޓައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ރޮހިންގާ އެހީ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބައިވެރި ވެއްޖެ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން އެއާޕޯޓުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ކާރިސާގެ ހާލަތްތަކުގައި އެއާޕޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ހުޅުލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ނެރު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ހިއްކި ބިންތައް ޝީޓު ޕައިލް ކުރަން ފަށައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ސީޕްލޭންގެ މެއިންޓެނަންސް ފެސިލީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީ ނެގި ފުރަތަމަ މަހު ދައުލަތަށް 41.9 މިލިޔަން ރުފިޔާ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއަޕޯޓުގެ އެވޯޑު 10 ވަނަ ފަހަރަށް! 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން އެއާޕޯޓުގައި ހިއްކި ބިންތަކުގެ ޝީޓު ޕައިލް ޖަހަން ފަށަނީ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން އޮޕަރޭޝަނަށް ހުރަހެއް ނޭޅި، ވެލާނާ އެއަޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން 32،000 އަކަމީޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ފިޔަވަތީގައި ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމްކޮށް، ހުޅުވައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމިރޭޓްސް ރާއްޖެއަށް އެމިރޭޓްސް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަޔާޓާގެ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ސޭފްޓީ އޮޑިޓުންު ވެލާނާ އެއަޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ 5 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެޗުތަކުން ކުރީގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ކުޅުންތެރިން 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.