Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްއޭސީއެލް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ އެމްއޭސީއެލްގެ ފެރީ އަކާއި ކަންނެލި ދޯންޏެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގެ އާ ފިއުލް ފާމްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 މަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޖީއެމްއާރު ޖީއެމްއާރަށް އިތުރު 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގައި މޯބައިލް ޗެކްއިން ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓު އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް އެއާޕޯޓުގެ 52 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކާގޯ ހޭންޑްލިންގް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުން ވީއައިއޭގައި އަޅާ ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެމްއޭސީއެލް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކެއް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޖީއެމްއާރު ޖީއެމްއާރާ އެކު މާލޭ އެއާޕޯޓު ހިންގި މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން ހިއްސާ އަނބުރާ ނަގައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ 600 މީޓަރުގައި ތާރު އަޅާފައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 ހަތްވަނަ މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިފްތިތާހުކޮށްފި، މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ސަން 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުން އެސްޓީއޯއަށް 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ ރަންވޭގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި، ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބޯޓު ޖައްސާނެ 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ފްލައިޓުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އެދިއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released 01.