އެންމެފަސް

ޚަބަރު ގައުމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމަކީ ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ އުފަން ހައްގެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު ސައީދު 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަސްޓަމްސްއަށް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ދެވަނަ ރަންވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ބައިގެ ފައިނަލުގައިވެސް ކަސްޓަމްސް ކުޅޭނެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއެމްއޭ ރިޒާވް ހަމަޖެއްސުމަށް އިންޑިއާއިން 100 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އެއާ ފްރާންސް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ރާއްޖެ އަންނަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެއާޕޯޓްގެ ރެސްކިއު ސާވިސްއަށް އާ ދެ އުޅަނދު ގެނެސްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ދުނިޔޭގެ 16 ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް ސިސްޓަމް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ފްރެންޗައިޒްތައް ހިންގުމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން 70 ޕަސަންޓު ބިން ހިއްކިއްޖެ، އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ ޓާމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާ ޗައިނާ އަދި އިތުރު ދެ އެއާލައިނަކުން މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށާނެ: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ސްޓާބަކްސް، ޕިއްޒާ ހަޓް އަދި ކޭއެފްސީ އަންނަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ ހާލުސީރިއަސް: އޭޑީކޭ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެޅުމަށް އަންނަ މަހު ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released.