Sun Online

އެންމެފަސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގައި މޯބައިލް ޗެކްއިން ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓު އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް އެއާޕޯޓުގެ 52 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކާގޯ ހޭންޑްލިންގް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން ވީއައިއޭގައި އަޅާ ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްއޭސީއެލް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކެއް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޖީއެމްއާރު ޖީއެމްއާރާ އެކު މާލޭ އެއާޕޯޓު ހިންގި މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން ހިއްސާ އަނބުރާ ނަގައިފި 4 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 4
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ 600 މީޓަރުގައި ތާރު އަޅާފައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 ހަތްވަނަ މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިފްތިތާހުކޮށްފި، މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ސަން 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުން އެސްޓީއޯއަށް 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ ރަންވޭގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި، ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބޯޓު ޖައްސާނެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ފްލައިޓުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އެދިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބަންދު ކުރީ ރަންވޭ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަަސައްކަތަށް: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގެ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ރަންވޭގައި އެސްފޯލްޓް އަޅަން ފަށަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެމްއޭސީއެލް ތިން އެއާޕޯޓަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released 01.