އެންމެފަސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އެއާޕޯޓްގެ ރެސްކިއު ސާވިސްއަށް އާ ދެ އުޅަނދު ގެނެސްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ދުނިޔޭގެ 16 ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް ސިސްޓަމް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ފްރެންޗައިޒްތައް ހިންގުމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން 70 ޕަސަންޓު ބިން ހިއްކިއްޖެ، އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ ޓާމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާ ޗައިނާ އަދި އިތުރު ދެ އެއާލައިނަކުން މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށާނެ: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ސްޓާބަކްސް، ޕިއްޒާ ހަޓް އަދި ކޭއެފްސީ އަންނަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ ހާލުސީރިއަސް: އޭޑީކޭ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެޅުމަށް އަންނަ މަހު ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގެ ގިނަދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ ދަރީންގެ ކިޔެވުމަށް އެ ކުންފުނިން އެހީތެރިވެދެނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެމްއޭސީއެލް އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ކިޔެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ކުންފުނި ހިންގުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި: އެމްއޭސީއެލް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރަނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އުމްރާ އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި އުމްރާވެރިން ދެ ދުވަސް ފަހުން ފުރައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އުމްރާ އެއާލައިނަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ގިނަބަޔަކު އުމްރާއަށް ނުފުރިފައި! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.