Sun Online

އެންމެފަސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ހިއްކި ބިންތައް ޝީޓު ޕައިލް ކުރަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ސީޕްލޭންގެ މެއިންޓެނަންސް ފެސިލީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީ ނެގި ފުރަތަމަ މަހު ދައުލަތަށް 41.9 މިލިޔަން ރުފިޔާ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއަޕޯޓުގެ އެވޯޑު 10 ވަނަ ފަހަރަށް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން އެއާޕޯޓުގައި ހިއްކި ބިންތަކުގެ ޝީޓު ޕައިލް ޖަހަން ފަށަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން އޮޕަރޭޝަނަށް ހުރަހެއް ނޭޅި، ވެލާނާ އެއަޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން 32،000 އަކަމީޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ފިޔަވަތީގައި ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމްކޮށް، ހުޅުވައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމިރޭޓްސް ރާއްޖެއަށް އެމިރޭޓްސް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަޔާޓާގެ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ސޭފްޓީ އޮޑިޓުންު ވެލާނާ އެއަޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތް ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެޗުތަކުން ކުރީގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ކުޅުންތެރިން 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އާ ފްރެންޗައިސްތައް މިއަހަރު ތެރޭ އެއާޕޯޓުގައި ހުޅުވާނެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާޕޯޓު ފެރީ ހުޅުލެއިން ފުރާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީއަށް ބަންދުކުރަނީ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ޓާކިޝް އެއާލައިން ފްލައިޓަކުން ތެޔޮ ލީކުވެއްޖެ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމާ އެކު ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާންމު އޮޕަރޭޝަންތައް މާދަމާ އޮންނާނެ 5 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލުން ޓީސީގެ ކާމިޔާބީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަަގަކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.