Sun Online

އެންމެފަސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގެ ރަންވޭގެ މަރާމާތެއް ކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އާމްދަނީއަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި 300 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު އާ ކާގޯ ޓާމިނަލާ އެކު ރާއްޖޭގައި ރީއެކްސްޕޯޓު މާކެޓެއް އުފެދޭނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ކާގޯ ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނުފެށި ހުރި މަސައްކަތްތައް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭ ފަށާނެ: އާދިލް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވީއައިއޭގައި އަޅާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ގެންނަނީ ކޭއެފްސީ، ޕިއްޒާހަޓް އަދި ކޮސްޓާ ކޮފީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އާ އޭޕްރަންގައި އެއްފަހަރާ އެކި ސައިޒުގެ 21 ބޯޓު ޕާކް ކުރެވޭނެ: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 644 އެއާކްރާފްޓް މޫމަންޓް، މިއީ ރެކޯޑެއް: އެމްއޭސީއެލް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓް ހުރަސް ކުރަން ބޭނުން ކުރަމުން އައި މަގު ބަންދުކޮށް އާ މަގެއް ހުޅުވައިފި 2 މަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ފަތުރުވެރިކަން ފަތުރުވެރިކަމުގެ އީދާ ދިމާކޮށް މަހުޖަނުންގެ ޖެޓްތައް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް 2 މަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ވެލްފެއާ ކަންތައް އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްއޭސީއެލްގައި: އާދިލް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންނަށް މުހައްމަދު ހުސައިން އަދި އިބްރާހިމް ޠާހާ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އެމްއޭސީއެލް ފްރާންސް ގައުމީ އެއާލައިންގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފައްޓައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެމްއޭސީއެލް އަލްޓާލިއާ އެއާލައިންގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް ރެކްރިއޭޝަނަލް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްޓީއޯއަށް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.