Sun Online

އެންމެފަސް

ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް އިހުސާސްވަނީ މިއުޅެެވެނީ އަމިއްލަ ގައުމުގައޭ: ޑްރޮގްބާ 7 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ރަންވަނަތައް ހޯދައިދޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެދިގެންދާނެ: ސިޔާމް 7 މަސް 11 ގަޑި ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލް (ފުލްޓައިމް): ލަންދޫ 0-1 މިލަދޫ 7 މަސް 12 ގަޑި ކުރިން
މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ބޭރުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އައުމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާނެ ކަމެއް: ޒަމީރު 7 މަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޑްރޮގްބާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ 7 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލީ މައުރޫފް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން މަންޒިލަކަށް ގެންދިއުން: މައުރޫފް 7 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ލަންދޫ ފައިނަލަށް 7 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ ކަޓުވާލައި، މިލަދޫ ފައިނަލަށް 7 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި މާޅެންދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ލަންދުއަށް 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޑްރޮގްބާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ހެނބަދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ވެލިދޫ ސެމީ އަށް 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި ކުޑަފަރީ ބަލިކޮށް، ހޮޅުދޫން ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް މަނަދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިލަދޫން ހޯދައިފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫ ބަލިކޮށް، މާޅެންދޫން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް މަނަދޫ އަތުން ވެސް މޮޅެއް ހޯދައި، ހެނބަދޫ އިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައިފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ހެނބަދު-މަނަދޫ މެޗު އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.