Sun Online

އެންމެފަސް

ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް އިހުސާސްވަނީ މިއުޅެެވެނީ އަމިއްލަ ގައުމުގައޭ: ޑްރޮގްބާ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ރަންވަނަތައް ހޯދައިދޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެދިގެންދާނެ: ސިޔާމް 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލް (ފުލްޓައިމް): ލަންދޫ 0-1 މިލަދޫ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ބޭރުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އައުމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާނެ ކަމެއް: ޒަމީރު 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޑްރޮގްބާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލީ މައުރޫފް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން މަންޒިލަކަށް ގެންދިއުން: މައުރޫފް 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ލަންދޫ ފައިނަލަށް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޗެމްޕިއަން ހޮޅުދޫ ކަޓުވާލައި، މިލަދޫ ފައިނަލަށް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި މާޅެންދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ލަންދުއަށް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޑްރޮގްބާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ހެނބަދޫ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ވެލިދޫ ސެމީ އަށް 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ޕެނަލްޓީގައި ކުޑަފަރީ ބަލިކޮށް، ހޮޅުދޫން ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް މަނަދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިލަދޫން ހޯދައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވެލިދޫ ބަލިކޮށް، މާޅެންދޫން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް މަނަދޫ އަތުން ވެސް މޮޅެއް ހޯދައި، ހެނބަދޫ އިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައިފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކަރ ކަޕް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ހެނބަދު-މަނަދޫ މެޗު އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.