Sun Online

އެންމެފަސް

މީޑިއާ ކައުންސިލް ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެމްއެމްސީން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނޫސްވެރިކަން "އެޑިޓަރުންގެ މާއްދާ"އަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް، ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހޯމް މިނިސްޓްރީ އެޑިޓަރުންގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ ދެރަގޮތެއް ނުވާނެކަމަށް! 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން ނޫސްވެރިންނާއެކު ކޮފީ މޭޒަށް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓަރުން ބަދަލުކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ދޫކޮށްލައިފި 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އާމިރާއި ވިސާމްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެޓީވީގެ އާމިރު އާއި ވިސާމް ހައްޔަރު ކުރީ އިންޒާރުދޭ ވީޑިއޯތަކުގެ މައްސަލާގައި: ވަކީލު 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެނަލް 13 ޗެނަލް13 ގެ ނޫސްވެރިއަކަށް އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ފުރައްސާރަކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ވީޓީވީ ވީޓީވީއާއި ވީއެފްއެމް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށް މީޑިއާ ނުވެއްދި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިމިގްރޭޝަން ބިރުދެއްކިޔަސް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 4 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ބައެއް ނޫސްވެރިން މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން އިދިކޮޅުން ކުޅެނީ ފިލްމެއް: އަދުރޭ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: ބްރޯޑް ކޮމް 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަހުމަދު ރިލްވާން ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ކެންސަލް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.