Sun Online

އެންމެފަސް

ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ދޫކޮށްލައިފި 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އާމިރާއި ވިސާމްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެޓީވީގެ އާމިރު އާއި ވިސާމް ހައްޔަރު ކުރީ އިންޒާރުދޭ ވީޑިއޯތަކުގެ މައްސަލާގައި: ވަކީލު 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޗެނަލް 13 ޗެނަލް13 ގެ ނޫސްވެރިއަކަށް އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ފުރައްސާރަކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ވީޓީވީ ވީޓީވީއާއި ވީއެފްއެމް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 7
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށް މީޑިއާ ނުވެއްދި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިމިގްރޭޝަން ބިރުދެއްކިޔަސް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 1 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ބައެއް ނޫސްވެރިން މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން އިދިކޮޅުން ކުޅެނީ ފިލްމެއް: އަދުރޭ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: ބްރޯޑް ކޮމް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަހުމަދު ރިލްވާން ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ކެންސަލް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަހުމަދު ރިލްވާން ރިލްވާނާ އެންމެފަަހުން ދިމާވި މީހާ ބުނަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ފެނުނު ކަމަށް 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
އިމިގްރޭޝަން ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޑީޕޯޓު ކޮށްލަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޕީޕީއެމް ރާއްޖެޓީވީ އަމިއްލައަށް ބަންދުކުރީ ގޯސް ހެދުނުކަން ގަބޫލުކުރެވިގެން: ޕީޕީއެމް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released 01.