Sun Online

އެންމެފަސް

ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައިވެސް ޕާކިންގް ސިސްޓަމް ބަހައްޓަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ސީސީޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އުރީދޫ - ޔޫއެންޑީޕީ އުރީދޫއާ ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ''ހުޅުމާލޭ ސްމާޓް ސިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް''ފަށައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ރެޒިޑެންޝަލް އެޕާޓްމެންޓް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފިތުރު ޒަކާތް މާދަމާ ފިތުުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށަނީ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނުކުމެ ހުޅުމާލެ ސާފުކޮށްފި 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން މައިލޯ ފައިވް-ކޭ ޓީމް ރަންގެ ސީނިއަރ ބައިން އެއް ވަނަ ކޭއެޗް ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
ވެމްކޯ ވެމްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ފަށައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ''މައިލޯ ފައިވް-ކޭ ޓީމް ރަން''ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓާއި ފެން އަދި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ޝޮޕިން މޯލް އަޅަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު ހެދުމަށް ލޯނު ހަމަޖެހިއްޖެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލެ ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއްދީފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އެޗްޑީސީ ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ވާދަކުރި އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ''ބަޖިޔާ''އަށް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.