Sun Online

އެންމެފަސް

އެޗްޑީސީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް "ހުޅުމާލެ ފޯރ ރޮހިންޔާ"ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ބްރިޖާ ގުޅުވާލާ ހައިވޭ ހެދުމަށް "ބަންޑް ވޯލް" އަޅަން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އެޗްޑީސީ ''ސަގާފީ ބޮޑު ޢީދަކަށް'' ހުޅުމާލެ ފައްކާވަނީ! 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހައުސިން ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ 4 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެމްއޭ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކޮށް ގެދޮރު ގަނެވޭނެ ލޯން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު ނެރެފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީން އިސްނަގައިގެން ދުވަސްވީ މީހުނަށް ހަވީރެއް ބާއްވަނީ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ތިން އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހިލައާއި ހިލަވެލި ހުޅުމާލޭގައި ރައްކާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓާ ތީމް ޕާކު ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ ސްކޫލެއް އަޅަނީ 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
މިނިވަން ދުވަސް މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި 7000 ހައުސިން ޔުނިޓް: ގެދޮރުވެރިވުމަށް އެދޭ އެތައް ބައެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 26
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގެދޮރުގެ ފުރުސަތުތައް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯއިން ފެންނާނެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ 2017 މުނި އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 95 އެޕާޓްމަންޓުގެ "ފިތުރޯން" ލޯންޗުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައިވެސް ޕާކިންގް ސިސްޓަމް ބަހައްޓަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ސީސީޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އުރީދޫ - ޔޫއެންޑީޕީ އުރީދޫއާ ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ''ހުޅުމާލޭ ސްމާޓް ސިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް''ފަށައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ރެޒިޑެންޝަލް އެޕާޓްމެންޓް އެޅުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.