އެންމެފަސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ފަސް ބާވަތެއްގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދީފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެއަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގު ދަނީ އިތުުރުވަމުން: އެޗްޑީސީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގެ ބުރިޖުތަކާއި ޗެނަލްތައް ޑިޒައިންކުރަން ތުރުކީގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޚަބަރު ބްރިޖުން ހުޅުމާލެއަށްދާ މަގު ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ހުޅުމާލެ 23 ފުލެޓެއްގައި ނުގަވައިދުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖާގަތައް ހުސްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ރެނާޓަސް ރެނާޓަސް "އިތާ މުތް" އެޕާޓްމެންޓްތައް ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ހުޅުމާލެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ބީޗް އޭރިއާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ޓާޓާ ފްލެޓު ގަންނަން ލޯނަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން އަންގައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ބޯހިޔާވަހިކަން ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ 278 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ހުޅުމާލެ އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގެ ހުސް ޖާގަތައް ފުރިބާރުވާނެ: ސައިމަން 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު އެޗްޑީސީގެ އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައި "މައި ހުޅުމާލެ" ޕޯޓަލް އިފްތިތާހް ކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިސް ރަށްވެހިން ހުޅުމާލެއަކީ އިސް ރަށްވެހީންނަށް ވެސް ހިތްފަސޭހަކޮށްލެވޭނެ ތަނަކަށް ހަދާނަން: ފުއާދު 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމަށް 30 އަހަރަށް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރެނާޓަސް ރެނާޓަސްއިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ "އިތާ މުތް" ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓްސް އިފްތިތާހު ކޮށްފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އޭސީސީ ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެން ހިމެނޭގޮތަށް ފްލެޓް ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދަން އަންގައިފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 12
DB released.