Sun Online

އެންމެފަސް

ހިޔާ މަޝްރޫއު 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ހުޅުމާލެ ޒުވާނުންގެ މަހާސަމާ ދެން ބާއްވާނީ ދިރާގު ރޯޑްރޭސް އާއެކު! 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ ސަހަރުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެސްޓިވަލް ހުކުރު ދުވަހު 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގެ 13 މަގެއްގައި 33 މަގު ބައްތި ހަރުކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްތަކާއެކު 14 ބުރީގެ އިމާރާތެއް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެޗްޑީސީ ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ހައިވޭގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ވަރަށް ހަލުއިކޮށް: ސައިމަން 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ބްރިޖާ އެކު ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ހައިވޭ ހެދުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީން ރޮހިންޔާ ފަންޑަށް މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީއިން ބާއްވާ ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހާލު ސާރވޭ: ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 12
އެޗްޑީސީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް "ހުޅުމާލެ ފޯރ ރޮހިންޔާ"ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 3 މަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ބްރިޖާ ގުޅުވާލާ ހައިވޭ ހެދުމަށް "ބަންޑް ވޯލް" އަޅަން ފަށައިފި 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އެޗްޑީސީ ''ސަގާފީ ބޮޑު ޢީދަކަށް'' ހުޅުމާލެ ފައްކާވަނީ! 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހައުސިން ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެމްއޭ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކޮށް ގެދޮރު ގަނެވޭނެ ލޯން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު ނެރެފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީން އިސްނަގައިގެން ދުވަސްވީ މީހުނަށް ހަވީރެއް ބާއްވަނީ! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ތިން އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހިލައާއި ހިލަވެލި ހުޅުމާލޭގައި ރައްކާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.