އެންމެފަސް

އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނުނަގަން ނިންމައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ފެއާއެއް ބާއްވަނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑު ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަަން އިއުލާންކޮށްފި 2 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅައިފި 3 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަން 350 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަތުމަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުން މާދަމާ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ހިންގަން ބިމެއް ދޫކުރަނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި 4 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޯހިޔާވަހިކަން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ފްލެޓުތައް އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ހުޅުމާލެ 73 ރެސިޑެންޓް ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޖައުސާއާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ހުޅުމާލެއާ އެއްކޮށްލި ކްލަބްފަރުގައި ހަފްލާތަކަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހަދަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ޝްވެކްއާ ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ފަސް ބާވަތެއްގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދީފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެއަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގު ދަނީ އިތުުރުވަމުން: އެޗްޑީސީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގެ ބުރިޖުތަކާއި ޗެނަލްތައް ޑިޒައިންކުރަން ތުރުކީގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
DB released.