Sun Online

އެންމެފަސް

އެޗްޑީސީ ވޯޓާ ތީމް ޕާކުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން: ސައިމަން 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ފަރުކޮޅުފުށި ޕިކްނިކް އޭރިއާގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެޗްޑީސީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމް 24 ބައިވެރިންނާއެކު ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ "ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއެކު ކޯޒްވޭއަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުން ދިމާވި" 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސާ ގުޅުވާލާނެ ބުރިޖްތައް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި މިއަހަރު 24 ކުއްޖަކު 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޯހިޔާވަހިކަން ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ފްލެޓްތައް ވިކި ނިމިއްޖެ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ފަރުކޮޅުފުށި ތަރައްގީކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޓާޓާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކުނު މީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިން އަގުހެޔޮ ފްލެޓް ދެނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓާޓާ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އަލުން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ މަގުތަކުން ޑަސްބިންތައް ނަގަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެމްޑީ ޝާހިދު ހަމަޖައްސައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ފުއާދު އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލުހުން ސައިމަންގެ ކާރާއި އެޕާޓްމަންޓްގެ ދޮރަށް ސްޕްރޭ ޖަހައި ގެއްލުންދީފި 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އައިޔޫއެމްއިން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތް އެޅުމަށް އެޗްޑީސީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރޯ މޯލްގެ ފުރަަތަމަ އިޔާ އެންޑް ސޭލް މިމަހު 28ގައި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުން އަގު ނަގާތީ ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
DB released 01.