Sun Online

އެންމެފަސް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކޮށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާ ގައުމަކީ ރާއްޖެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 2 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ދީފި 2 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ބޮލަކަށް އަހަރަކު 810 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރޭ: ނާޒިމް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭގައި 80 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމިތާބް ރާއްޖެ ނައުމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމަކަށް އަމީތާބު ރާއްޖެ އަންނަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ބޭހާއި އާލާތްތައް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވޯލްޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ޖެނީވާއަށް 4 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްވަންއެންވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް އެޗްވަންއެންވަންގެ 30،000 ޑޯޒު ވެކްސިން ހޯދައިދެނީ 6 މަސް 16 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެޗްވަންއެންވަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން 10،000 އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި 6 މަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ބަލިމަޑުކަމަކަށާއި ސިއްހީ ނުރައްކަލަކަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުތޯ ބަލަނީ 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުންޔާ މައުމޫން ސިއްހީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެކު ދުންޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޒިކާ ވައިރަސް ޒިކާ އަކީ މިހާރު ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ނޫން: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ 10 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released.