Sun Online

އެންމެފަސް

އެބޯލާ ވައިރަސް ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް އެބޯލާ ފެތުރިދާނެތީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތައްޔާރުވަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ 20 ސިޓީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ 14 ސިޓީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޔުނިވާސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖު ދިނުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ވައިރަސް ވެކްސިންގެ ފޭކު ބެޗެއް ދުނިޔޭގައި ދައުރުވާތީ، ސަމާލުވާން އެދެފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އެޗްޕީއޭ ރާއްޖެ އިން ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ބޮޑެތި ބަލިތައް ނައްތާލެވެނީ ސަރުކާރުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން: މިނިސްޓަރ 4 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރު ކަމުން މުގާބޭ ވަކިކޮށްފި 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރޮބާޓް މުގާބޭ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމު މުގާބޭއަށް 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ދިރާސާކުރުމުގެ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ދިރާސާގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އަމާޒަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އަންނަން ވާއިރަށް ޓީބީ ނައްތާލުން: މިނިސްޓަރު ނާޒިމް 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ ނޭޝަނަލް އެންސީޑީ ކެމްޕޭން ''25 އަށް 25'' އިފްތިތާހުކޮށްފި 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ އަގުގައި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކޮށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާ ގައުމަކީ ރާއްޖެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ދީފި 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ބޮލަކަށް އަހަރަކު 810 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރޭ: ނާޒިމް 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭގައި 80 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released 01.