Sun Online

އެންމެފަސް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ބަނޑޮސް، ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް އަދި ޖުމޭރާއިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެއިން: ލަތީފް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް އާލާ 19 ވަނަ އިންޓަ ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ޔޫތު ސިޓީ ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނު ޔޫތު ޑެވަލޮޕްމަންޓަށް 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހިރިލަންދޫން ތ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ދިހަ ޓީމާއެކު އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ފަށައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ތ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ފުރަތަމަ މެޗު ވިލުފުއްޓަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބަންގާޅު އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖެއަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެއްޖެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވޮލީބޯޅަ އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑް ބަލިކޮށްފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ތިންވަނަ މެޗުން ހަނި ބައްޔެއް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބީޗް ވޮލީބޯލް ގައުމީ ބީޗް ވޮލީ ޓީމު ތައިލެންޑަށް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ތައިލެންޑް އެއާ ފޯސް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ވޮލީބޯޅަ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވޮލީބޯޅަ ވޮލީ ޓީމު ތައިލެންޑަށް، އޭވީސީ މުބާރާތުގެ ކުރިން އެކުވެރިކަމުގެ ހަ މެޗެއް ކުޅޭނެ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.