3 week ago

ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެއިން: ލަތީފް

3 week ago

އާލާ 19 ވަނަ އިންޓަ ރިސޯޓު ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

3 week ago

ޔޫތު ސިޓީ ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1 day ago

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނު ޔޫތު ޑެވަލޮޕްމަންޓަށް

3 day ago

ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހިރިލަންދޫން ތ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި

1 week ago

ދިހަ ޓީމާއެކު އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ފަށައިފި

2 week ago

ތ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ފުރަތަމަ މެޗު ވިލުފުއްޓަށް

2 week ago

ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

3 week ago

ބަންގާޅު އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖެއަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

3 week ago

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެއްޖެ

4 week ago

އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑް ބަލިކޮށްފި

5 day ago

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ތިންވަނަ މެޗުން ހަނި ބައްޔެއް

5 day ago

ގައުމީ ބީޗް ވޮލީ ޓީމު ތައިލެންޑަށް

6 day ago

ތައިލެންޑް އެއާ ފޯސް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް

7 day ago

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

1 week ago

ވޮލީ ޓީމު ތައިލެންޑަށް، އޭވީސީ މުބާރާތުގެ ކުރިން އެކުވެރިކަމުގެ ހަ މެޗެއް ކުޅޭނެ

2 week ago

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ގައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑު އިއުލާން ކޮށްފި، ކެޕްޓަނަކަށް ލޯންގޭ

2 week ago

މައި ކޮލެޖްގެ ނިޒާމް މެމޯރިއަލް ވޮލީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

3 week ago

ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް މިސަރުކާރުން 30 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވޭ: ލަތީފް

3 week ago

ގޮއިދޫ ޓީމުގެ ކޯޗު ވީއޭއެމްގެ ކޯޗިން ކޯހެއްގައި ލަންކާއަށް!

އިތުރު ޚަބަރު