Sun Online

އެންމެފަސް

ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެއަށާއި ލަންކާއަށް ކަނޑައާޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ސަފީރު ބަދަލުކުރަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަސްތުވާތަކެތި ދެ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިންއާއެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 6
މަސްތުވާތަކެތި ދިހަ މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ ރުޕީސްގެ ޕާޓީ ޑްރްގްސްއާ އެކު ލަންކާއިން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
ސޯސަންވިލާ ކޮލަމްބޯގައި ދިވެހީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހެދި ޕާކު ހުޅުވައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސިރިސޭނާގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާގެ ސްރީލަންކާ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް ރަމަދާ ހޮޓެލް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯސްޓް ގާޑް ލަންކާ މަސްބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްދީފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ލަންކާގެ ޕާލިމަންޓު އަންނަ މަހު އަށަކާ ހަމައަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާުރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 16 މިނިސްޓަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކު ޒަހަމްވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ކެބިނެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވާނެކަން ސިރިސޭނާ ހާމަކުރައްވައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން ރަނިލް ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ރަނިލް ބޭރުކުރަން މިރޭ ވޯޓުދޭ މިނިސްޓަރުން ކެބިނެޓުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ސްރީ ލަންކާ ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕުގެ ދަށުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސާކް ސާކް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރިޔާސަތު ސްރީލަންކާއަށް 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ހަލާކުވެފައި ހުރި ފައިސާ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.