Sun Online

އެންމެފަސް

ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ރާޖަޕަކްސާގެ ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކުރީގައި ރާޖަޕަކްސަގެ އިއްތިހާދު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފުޓްބޯޅަ ލަންކާ ގައުމީޓީމު ކޯޗަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕަކީރް އަލީ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ރާއްޖެ-ލަންކާ ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް ލަންކާގައި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް: މުންދު 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ލަންކާގައި ކޯޓެއް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރާއްޖެ - ސްރީ ލަންކާ ކްރެޑިޓްކާޑުން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދި މައްސަލައެއްގައި ލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާ އާއި ސިންގަޕޫރު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ކޯސްޓް ގާޑް ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ހަ މީހުންނާއެކު ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ކޮލޮމްބޯ ސިޓީ ސެންޓަރު: ލަންކާގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މޯލް މެއި މަހު ހުޅުވަނީ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ސިރިސޭނާގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ ފަސް އަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިންޑިއާ - ސްރީ ލަންކާ ސްރީލަންކާގެ ބަނދަރެއް ހަދަން އިންޑިއާ އިން 45 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެހީދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ދައުރުގެ މުއްދަތާ މެދު ލަފައަކަށް އެދުނީ އޮޅުންތަކެއް ހުރުމުން: ސިރިސޭނާގެ އޮފީސް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސްރީ ލަންކާ ރައީސް ސިރިސޭނާ އަށް އިތުރު އަހަރެއް ދޭން ފެނޭތޯ ބެންޗުގައި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ އޮތް ލަންކާ މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ، މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތް! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްރީ ލަންކާ ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.