Sun Online

އެންމެފަސް

ލުއި ޚަބަރު ޕަވެލް ޕޮލާންސްކީގެ ދެފައިގެ ސްނެޕް: އިންޓަނެޓް ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރެއަށް 1 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
ސްވިޒަލޭންޑް މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ގްލޭސިއާއަކުން 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ ޓީވީ އެކްޓަރު ވަގަށް ނެގީ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން "ހިޖާބު އީމޯޖީ" ނެރެނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިންޑިއާ ގޫގުލްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސަމޯސާ ވިއްކަން ނުކުތް ޒުވާނާ ބޮޑު މުއްސަންޖަކަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ 40 މިނެޓް ވަންދެން ވިންދު ހުއްޓި އޮވެފައި އަލުން 'ދިރުނު' މީހާ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ނައޯލްގެ "ޑެސްޕަސީޓޯ" ލަވަ ވިދާލައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ނިއު ޔޯކު ސިޓީން މީދާ މަދު ކުރުމަށް 32 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްލޭނެއް 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
އެއާ އޭޝިއާ ފްލައިޓެއްގެ އިމަޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވަން ފަސިންޖަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2017 ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އެވޯޑްސް ހުށަހަޅައިދޭނީ އަސޫއާއި ވަސީމް! 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ރޯވެފައިވާ އިމާރާތުން ސަލާމަތްވީ ކްރޭނެއްގެ ބުޅިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން އަލްވަދާއުގެ ގޮތުގައި އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ސަރީރު ވެދުންކުރެއްވީ ކުރެހުމެއް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ނަހުލާގެ ކާމިޔާބު ލޯބީގެ ފިލްމު "ލޯބިނުވެވުނުނަމަ" ސަން ޕްލޭ އަށް 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރޮނާލްޑޯގެ ''ނިބޫ ދެބެން'' އޭނާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް ދައްކާލައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް މެޑިޓެރޭނިއަން ޑައެޓް: ކޯލޯރެކްޓަލް ކެންސަރުގެ ފުރުޞަތު 86 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރެވޭ! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ސައިންސް ފިކްޝަން، ފެންޓަސީ އަދި ބިރުވެރި ވާހަކަތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔާލަން ރަނގަޅު 10 ފޮތެއް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released.