Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން އެންމެންގެ ނަޒަރު މިކުއްޖާއަށް، މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް މިކުއްޖާ! 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 5
ވަކިން ލޯބިން ވަކިން ލޯބިންގެ "ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ" ރިލީޒްކޮށްފި 5 ދުވަސް 1 މިނެޓް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ކައިލީގެ ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސެމްސަން އެސް8 އާ އަޅާބަލާއިރު އެސް9ގެ އަގު ބޮޑުވާނެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަނުޝްކާގެ "ޕަރީ"ގެ ޓީޒާ އާންމުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު ނިޔަފަތި ވަރުގަދަކޮށް ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކައިލީ ވިހައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ޕަރްމާނޫ" ފަސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 މިނެޓް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަންކިތު ތިވާރީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ 10 ޖީބީގެ ރެމްއެއް ހިމެނޭ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ މިފަހަރު މީހުން އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި، ޑެލިވަރީތަކަށް ހާއްސަ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރެއް! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކައިލީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ވިހާނެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބަނގުލަދޭޝް ހާސްވެ، ރުޅިގަދަވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކެއް ބަންގާޅުގައި ހަދަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލައިފްސްޓައިލް ކާށި ތެޔޮ: ގިނަ ފައިދާ ތަކެއް ލިބޭ އެއްޗެއް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ވަޒަން ބޮށިގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ޕުޓިންގެ ފޮޓޯއެއް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އިންޑިއާ 102 ބަހަކުން ލަވަ ކިޔައިގެން 12 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ކުއްޖަކު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރަން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެޅިގަލެއް ކާތާ 10 އަހަރު! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released 01.