އެންމެފަސް

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްގެ ނޫހަކަށް ޓްރަމްޕާއި ބޯލްޑްވިން އޮޅިއްޖެ 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ބައި ގަރުނު ވަންދެން ޗައިނާގެ މި މީހާ ހުރީ އިންޑިއާގައި ބަންދުވެފައި! 1 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ވެލީގެ އެންމެ އުސް ގަނޑުވަރުގައި 49 ފޫޓު! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ބަރުދަން ލުއިކުރަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު އަންހެން މީހާ އިންޑިއާއަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ސޮނާކްޝީ ހިކުނީ ކިހިނެއް؟ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ "ޓްރީ މޭން" ސިންޑްރޯމްގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖާގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ސަލްމާން އާ ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ކަރަން ޖޯހަރު 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ރީލޯޑް'ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް "ޓްރީ މޭން" ސިންޑްރޯމްގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފުރަތަމަ އަންހެން ކުއްޖާ ބަންގުލަދޭޝްގައި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން މަލިކާ: ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލާނެ މެސެޖަކާ އެކު ބިންމާގެ ތަފާތު ރަހައެއް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހަތު އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްހަތަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ވައްތަރުތައް 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ކުމްކުމް ބާގިޔާގެ ތަރި ޝަބީރް އަހްލުވާލިއާ އަންހެނުންނާއެކު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި 3 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި މުސްލިމުންގެ ދަފުތަރުގައި ޖެހެން ތައްޔާރު: އޯލްބްރައިޓް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިރާސާ އެލުމިނިއަމް ތެލީގައި ކެއްކުމުން ކުޑަކުދިންގެ އައިކިއު ދަށްވޭ: ދިރާސާ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޗައިނާ 30 ދުވަސް ވަންދެން ބައިސްކަލުގައި ދަތުރުކުރީ ނުބައި ދިމާއަކަށް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް ބޮލީވުޑްގައި މިއަހަރު އެންމެ ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ސްޓައިލްތައް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިއްހަތު ބަރުދަން އިތުރުވާ ފަސް ކާނާއެއް! 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.