Sun Online

އެންމެފަސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މެޑަމް ފާތުން އެކަނިވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަލިކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ސައީދު 6 ދުވަސް 37 މިނެޓް ކުރިން comment 8
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރައީސް މައުމޫން ކުރައްވަންވީ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން ގެންނަވާ ތަރައްގީއަށް ސަޕޯޓްކުރުން: ސައީދު 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 7
ރީކޯ މޫސާމަނިކު ޕީޕީއެމްގެ ފަހަތުން ނުދުވެ މައުމޫން އިތުރު ޕާޓީއެއް ހެދުމަށް ނުސީދާކޮށް ރީކޯ މޫސަ ގޮވާލައްވައިފި 7 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 10
ރ. މަޑުއްވަރި ދާއިރާ ކެމްޕޭނަށް މެޑަމް ފާތުން މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫއަށް 1 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރައީސް ޔާމީން މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ލިބިފަ އޮތް ދުވަސްވަރެއް: ރައީސް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާއި ނުލިބޭ މީހުންނާ އަޅާކިއުން ހުއްޓާލާ، އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކުރާނެ: ނިހާން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 14
އެމްޑީޕީ ޕީޕީއެމުން ފޮނުވި ސިޓީ ސައްހަތޯ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޓީއެއް މައުމޫނަށް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ޕީޕީއެމް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަށް، މަރުހަބާ ކިޔަން: ޕީޕީއެމް 2 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޕީޕީއެމް އިދިކޮޅުގެ ބަޔާނެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ނަން ބޭނުންކޮށްފައި ވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ 2 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 10
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބުޅޯގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ 3 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޕީޕީއެމް ބައި އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އަދުރޭ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ސުޕްރީމް ކޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ހައްލު ނުލިބުނު ކަމަށް މެންބަރު ނަޝީދު އިޝާރާތް ކުރައްވައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ޕީޕީއެމް ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ، އިދިކޮޅުން އުޅެނީ އޮޅުވާލަން: ޕީޕީއެމް 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަބްދުﷲ ޚަލީލް ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭކަމަށް ޚަލީލް ތުހުމަތު ކޮށްފި 1 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޚަބަރު ކޮމެޓީގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގަވާއިދު ކޮމެޓީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފަލާހާ ހަވާލުކޮށްފިން: ނިހާން 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
މަޖިލިސް ފޭސްބުކް ލައިވް ޓީވީތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓެއް ނުކުރެވޭ، އެއީ ކުށެއް: މޫސަ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 10
DB released.