Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖިލިސް ބަހުސްގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅަން ބާއްވަން އުޅުނު ކޮމިޓީ ކެންސަލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ބާތިލުވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނިހާން ދެއްވައިފި 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 10
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެންގުމުން، ޕާޓީން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ: ނިހާން 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 7
ޕީޕީއެމް ހަތަރު މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރިކަން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޕީޕީއެމް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް ސަރުކާރު ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެ: މެމްބަރު ޔާމީން 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 5
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުރިހާ މެމްބަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިހާން އެދިވަޑައިގެންފި 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ޕީޕީއެމް ރިޝްވަތުދޭ ފަރާތްތަކުން އޭގެ ރަހަ ދެކޭނެ: ހަލީލް 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 4
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ފެނިގެންދަނީ އާއިލާއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ތަން: އަބްދުއްރަހީމް 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 12
ޚަބަރު މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ކުރި ސޮއި ނަގަން ޕީޕީއެމް އިން އަންގައިފި 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 22
ފާރިސް މައުމޫން ޝަޚްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއަށް ފާރިސް އިންކާރުކުރައްވައިފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް ދޫކޮށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ދާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މުއިއްޒު 5 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 12
އަޙްމަދު އަދީބު ފާރިސް ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި 5 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރައީސް މައުމޫން ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން މާލެ ވަޑައިގެންފި 7 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 7
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޕްލޭން ފެއިލްވެއްޖެ: ފާލާހު 7 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 14
ސިޔާސީ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 22 ގަޑި ކުރިން comment 15
ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަ ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ޕީޕީއެމަށް ނުދާނެ ކަމަށް އިލްހާމާއި ޝިނާން ވިދާޅުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 21
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ވަކިވާން އެދުނު މެމްބަރުން ގޮނޑި ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް: ނިހާން 1 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން comment 6
DB released.