Sun Online

އެންމެފަސް

މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން ނިހާން ގޮވާލައްވައިފި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 12
ޕީޕީއެމް ރައީސް ޔާމީން ގިނިކަންޏާ 41 ޕަސަންޓު ހޯއްދެވުމަކީ ކާމިޔާބެއް: ޕީޕީއެމް 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 14
ދިވެހި ސަރުކާރު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ނުހުންނާނެ: ޒަމީރު 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 16
އަބްދުﷲ ޚަލީލް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯ ލާރިއެއް އޮތްނަމަ ގާނޫނު އެމީހެއްގެ ކައިރިއަށްދާނެ: ހަލީލް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އެންމެ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވީ މިދައުރުގައި، ނަތީޖާއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 11
އަލީ މައުރޫފް މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ބަދަލުކުރާކަށް ލާހިކެއްނޫން: މައުރޫފް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 6
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޕީޕީއެމް ބައްޔެއް ނުވާނެ: ނިހާން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ފާރިސް މައުމޫން ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކުން: އަބްދުއްރަހީމް 2 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން comment 19
ޕީޕީއެމް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރަށް ނުލިބުނު ވޯޓަކީ އާއިލީ ސަބަބަށްޓަކައި ގެއްލުނު ވޯޓު: މުއިއްޒު 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 24
އަލީ މައުރޫފް ތަރައްގީ ގެންނާނީ ކައުންސިލްތައް އެމްޑީޕީ އަތުގައި ބާއްވައިގެން: މައުރޫފް 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 17
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ސެމީން ބަލިވިޔަސް، ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެއޭ ބުނީ 'ގުއި ރޯނު'ގައި ޖައްސަން: ނިހާން 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 14
ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަ އަލީމް އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ސެމީން ބަލިވިޔަސް ފައިނަލުގައި ޕީޕީއެމަށް ކުޅެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ޝައިނީ ނެރުއްވައިފި!؟ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 62
ލޯކަލް ކަައުންސިލް އަމިއްލަ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ޕީޕީއެމާ ގުޅޭނެ: ނިހާން 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 19
DB released.