Sun Online

އެންމެފަސް

ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކޮށް މަޖައްލާއެއް ނެރެފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޗެނަލް 13 ޗެނަލް13 ގެ ނޫސްވެރިއަކަށް އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ފުރައްސާރަކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ވީޓީވީ ވީޓީވީއާއި ވީއެފްއެމް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަހުމަދު ރިލްވާން ރިލްވާން ގަދަކަމުން އެރުވިކަމަށް ބުނާ ކާރު ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިޔައީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެ: ދޯނި ކައްޕި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރާއްޖެ ޓީވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލި މައްސަލާގައި 2000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިމިގްރޭޝަން ބިރުދެއްކިޔަސް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ފުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 1 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ އަމަލުކުރަމުން: ބްރޯޑް ކޮމް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިމިގްރޭޝަން ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޑީޕޯޓު ކޮށްލަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިމިގްރޭޝަން ހައްޔަރުކުރި ބޭރުގެ ދެ ރިޕޯޓަރުން ޑީޕޯޓް ކުރަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފުލުހުން ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޕީޕީއެމް ރާއްޖެޓީވީ އަމިއްލައަށް ބަންދުކުރީ ގޯސް ހެދުނުކަން ގަބޫލުކުރެވިގެން: ޕީޕީއެމް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރާއްޖެ ޓީވީ މިނިވަން މާހައުލެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 19
ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވައިދު އާންމުކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ނޫސްވެރިންގެ ދިފާއުގައި ނިހާން، "ނޫސްވެރިންނަށް ލިޔެވޭނެ" 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވިލާ ގްރޫޕް ވީމީޑިއާގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް 15 މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
DB released 01.