Sun Online

އެންމެފަސް

އެމްއެންޑީއެފް ބަޑި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭ އާއިލީ ހަވީރެއް ސިފައިން ބާއްވަނީ 13 ގަޑި 11 މިނެޓް ކުރިން
ސިފައިން ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި 18 ގަޑި 3 މިނެޓް ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދަން ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑު އަޑި ބަލައިފި 1 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 7
ގެއްލިގެން ހޯދާ ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދުމަށް ރޮބަޓް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ 2 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 5
އައްޑޫ ސިޓީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖަކު ލައިގެން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސޯޓު ފެނިއްޖެ 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެންޑީއެފް ޖަރުމަނު އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު، އަވަސް ފަރުވާއަށް އައްޑޫ އަށް ގެންގޮސްފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ހުޅުލޭ ޕޯސްޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސ. ހިތަދޫ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ފެނިއްޖެ 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަމުރާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ އާދޭތޯ ބަލަން މޯލްޑިވިއަންގެ ފުލައިޓްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހުނު: މިނިސްޓަރު 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 6
އެމްއެންޑީއެފް ރިސޯޓަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދިމާވުމުން އެރަކަށް އެރޭނެ ޚާއްސަ އުޅަނދެއް ދިވެހި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރަނީ 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރައީސް ޔާމީން އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަކީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް، ހަމަޖެހުން ލިބުނީ ސިފައިންގެ އިހްލާސްތެރިކަމުން: ރައީސް 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް އެމްއެންޑީއެފުން ހިތަދޫގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ދުވުން ކެންސަލް ކޮށްފި 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް ފެހި ލަޝްކަރުގެ 126 އަހަރުވީ ގައުމީ ހިދުމަތް! 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ސ. ފޭދޫ އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަށްވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.