Sun Online

އެންމެފަސް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ނަމަ ދިވެހި ސިފައިންގެ މަސައްކަތަށް އުފާކުރާނެ: އާދަމް ޝަރީފް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 14
އެމްއެންޑީއެފް ލީކުވި އޯޑިއޯއާ ގުޅިގެން ބައެއް ސިފައިން ބަންދު ކުރި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 9
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ފާހާނާއެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
ފުވައްމުލައް ޝަފީއު ގެއްލުނުތާ 14 ދުވަސް، އަދި ވެސް ނުފެނޭ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރިކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފަތުރަމުންދަނީ މުއައްސަސާގެ އަގުވައްޓާލުމަށް: ޑިފެންސް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލޯންޗެއް އަޑިއަށްގޮސް ކަނޑުވި މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ޝަރަފްގެ ހިނގާލުން މޫސުން ތަން ނުދޭތީ ކެންސަލްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މިނިވަން ދުވަސް ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި، މޫސުމަށް ސަމާލުވާތި! 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މަޖިލިސް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފައިވޭ: އަމީންއާންމު 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ގޭޓުތަކުގައި ތަޅުއަޅުވައިފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 12
އެމްއެންޑީއެފް ޑީކޯވި މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ތިނަދޫން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ފީނަންގޮސް އުޅެނިކޮށް ޑިކޯވި ތިނަދޫ މީހަކު އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށް ޝަންގްރިއްލާއަށް ގެންގޮސްފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެމްއެންޑީއެފް ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ސިފައިން އަބަދުވެސް ކިޔަމަންވާނެ: އެމްއެންޑީއެފް 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކުން ގެއްލުނު ޝާފިއު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަނީ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފީޗަރ ހާދަރުގެ ބަތަލާ ޝާއިގާއަކީ މޮޅު އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން މޮޅު ކީޕަރެއް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކައިގެ 19 މުވައްޒަފަކަށް ފަޔާ ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިން ދީފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.