Sun Online

އެންމެފަސް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބަނޑޮސް ކައިރީގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ކޯސްޓް ގާޑް ތިން މީހުންނާއެކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ތިން މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ނަފްސު ވިއްކާ ނުލުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ޕާކް ކޮށްފައި އޮޮތް، ސަރުކާރުގެ ކާރެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ތިން މީހުން ފެނިއްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޓޫރިސްޓުންތަކެެއް ތިބި ސަފާރީއެއް ފަރަކަަށް އަރައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މަރުގެ މައްސަލަތައް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން ދުއްވާފައިދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ޝަހީދު އަލީ މިސްކިތް ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް ފަހާގޭގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން: އެމްއެންޑީއެފް 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިން މަރުވުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް ގެއްލިގެން ހޯދި ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ 1 މަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ތުނޑުފުށީ ރިސޯޓުން ސްނޯކަލިންއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 1 މަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 2
މ. މަޑުއްވަރީ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން މަޑުއްވަރީ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއެންޑީއެފް މަޑުއްވަރީގައި މޫދަށް ދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިގެ 70 ޕަސެންޓް ފިހިއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެއްޖެ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްއެންޑީއެފް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިމީހެއް ގޮވައިގެން އުސްފަސްގަނޑުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
DB released.