Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އެމްއެންޑީއެފް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 71 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ފަރަށް އެރުން މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއްގައި ތިބި ތިން އަންހެނުން މާލެ ގެނެސްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު އުލިގަމުގައި ބަނދަރު ކުރި ޓަގު ފުރައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ސުމައިދުގެ އާއިލާ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 9
އެމްއެންޑީއެފް ގެއްލުނު ފުލުސް މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަންފަށައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، ފުލުހަކު ގެއްލިއްޖެ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މޫސުން ގޯސްވެގެން، ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްގެ ޓަގެއް އުލިގަމުގައި ބަނދަރުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މޫސުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްދާނެތީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކުރަން އެދެފި 3 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 5
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދޯންޏަކުން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
މޫސުން ދެ އުޅަނދެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާތީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 3 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓް ހާދިސާގެ ތަހުގީގެއް ޓްރާންސްޕޯޓުން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ކަންކަން މުރާޖާކުރަނީ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ދެމީހަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި: އޭޑީކޭ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ފަރަށް އެރުން މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ތިލަފުށީ ފަރަށް އަރައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ލ. އަތޮޅުގައި ދެ ޑިންގީއެއް ޖެހި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުން އަލަށް ހެދި ނެރު މައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި 4 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ކަޓަމަރަންގައި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ، ފެނުނީ އެއް މޭލު ބޭރުން 4 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.