Sun Online

އެންމެފަސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ފިލްމާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ހަދާނެ ފަރާތްތަކެއް ތަމްރީންކުރަނީ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމްއީސީސީ އެމްއީސީސީގައި "މިނީ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްސެލް" މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިރުތިޝާމް އާދަމް ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތަކާއި އަހައްމިއްޔަތުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދިނީ މި ސަރުކާރުން: މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރަފީ ޖަމިއްޔާ ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަފީން ސަމިޓެއް ބާއްވައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން ބާއްވާ "ފިލްމް ފޮ ޗޭންޖު" ފައްޓައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓް ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓުގެ ޕްރީ ސަމިޓު ބައްދަލުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހު 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި އެންމެ ގަދައީ ދިވެހި އަންހެނުންގެ މެދުގައި! 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށްޓަކައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ޒުވާނުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓަރު ފޯރުކޮށްދީފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ފިތުރު އީދު 1439 ބާރަށު ފިރިހެންވެރިންގެ ހާއްސަ "ދިގު ބަތްޕެން" 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓް ދެވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓަށްދާ ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް އެސްޓީއޯއިން 30 ކްލަބު ޖަމިއްޔާއަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 9
އިރުތިޝާމް އާދަމް "ކުޅިވަރަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވާ އިންގިލާބީ ބަދަލުތައް ދިވެހި ތާރީހުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވިގެން ދާނެ" 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ފެތުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ސްވިމިން ޕޫލާއެކު އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެލްކްސް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ޖިމް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގެޓް ސެޓް ލޯނު ގެޓްސެޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ރޯދަ ކުރުކޮށްދޭ ދިގު ބުރުތަކުގެ މައުލޫ ބަދަލުވެއްޖެ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އެއްލަކިން ލައިސަންސް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމުގައި މިރޭ ނަންބަރު ދޫނުކުރާނެ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.