Sun Online

އެންމެފަސް

އުތުރު ކޮރެއާ ދެކޮރެޔާގެ ލީޑަރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި 4 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ ދެ ކޮރެއާ އެއް ޓައިމް ޒޯނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްރަމްޕަށް ނޯބަލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދޭން ޖެހޭ: ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އުތުރު ކޮރެއާ ދެ ކޮރެއާއިން މިއަހަރު ތެރޭ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަން ނިންމައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ ދެ ކޮރެއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރައްވައި، ކިމް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ދެ ކޮރެއާގެ ބައްދަލުވުމަށް ކިމް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަމިއްލަ ފާޚާނާއެއް ގެންދަވާނެ! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ މިސައިލާއި ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓުތައް ހުއްޓާލައިފިން: ކިމް 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމުކޮށްފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގެލެކްސީ ޖޭ2 ޕްރޯ އަށް އިންޓަނެޓެއް ނުލިބޭ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސާ 24 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދެކުނު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް އަންނަ މަހު ބައްދަލުކުރަނީ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ނިވެނީ 3 މަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ފޭސްބުކް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ފޭސްބުކް ޖޫރިމަނާކޮށްފި 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ 3 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކަށް ކިމް ދެއްވި ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި! 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ބޭބެ އަވަހާރަކޮށްލީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް: އެމެރިކާ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.