Sun Online

އެންމެފަސް

އުތުރު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް އުތުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް ދައުވަތުއަރުވައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ އޮލިމްޕިކްސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކިމްގެ ކޮއްކޯފުޅު ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގެންފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އޮލިމްޕިކްސްއަށް، ކިމްގެ ކޮއްކޯފުޅު ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާ ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސް ދެކުނު ކޮރެއާއާ އެކު ބާއްވަން އޮތް ސަގާފީ ހަރަކާތެއް އުތުރުން ކެންސަލްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، 40 މަރު 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ޑެލިގޭޝަނެއް ދެކުނަށް 1 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ދެ ކޮރެޔާއިން އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދިއުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ދެ ކޮރެޔާގެ ވާހަކަތަކަށް އެމެރިކާ މަރްހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ވަރަށް ފިނި ގޮތަކަށް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް އުތުރުން ޑެލިގޭޝަނެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ އޮލިމްޕިކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން އުތުރަށް ހުށަހަޅައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ތައްޔާރު: ކިމް ޖޮންގް އުން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ ސައުތް ކޮރެއާ-ޗައިނާ ސަމިޓުގައި ސައުތު ކޮރެއާގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްފި 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޗައިނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކޮރެއާ ސަރަަހައްދަށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ޗައިނާ އިން ގޮވައިލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚާރިޖީ ގުޅުން ރާއްޖެ އާއި ކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަން ހޯމަ ދުވަހު 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާގެ ސިއްރު ލިޔުންތަކެއް ވަގަށް ނަގާފަ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.