Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ގެލެކްސީ ޖޭ2 ޕްރޯ އަށް އިންޓަނެޓެއް ނުލިބޭ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސާ 24 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދެކުނު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް އަންނަ މަހު ބައްދަލުކުރަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ނިވެނީ 1 މަސް 9 މިނެޓް ކުރިން
ފޭސްބުކް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ފޭސްބުކް ޖޫރިމަނާކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކަށް ކިމް ދެއްވި ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ބޭބެ އަވަހާރަކޮށްލީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް: އެމެރިކާ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ ދެ ކޮރެއާގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން ބޭނުންވޭ: ކިމް ޖޮންގް އުން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދެކުނު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ އުތުރު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޕޯޓް ދެކޮރެއާގެ ގުޅުންތަކުގައި އުންމީދީ ކުލަޖެހޭތަން ބަލަން އެމެރިކާއަށް ކެތެއް ނުވާނެ! 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސް އުތުރު ކޮރެއާގެ ޗިއާ ލީޑަރުންނަށް އެންމެން ހިތް ކިޔައިފި! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސް ވިންޓާ އޮލިމްޕިކްސްގެ ޑްރޯން ޝޯ، އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް އުތުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް ދައުވަތުއަރުވައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ އޮލިމްޕިކްސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކިމްގެ ކޮއްކޯފުޅު ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގެންފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އޮލިމްޕިކްސްއަށް، ކިމްގެ ކޮއްކޯފުޅު ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާ ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.