އެންމެފަސް

ސިއްހީ ދާއިރާ "ކެއާ ފޯ ޓައިނީ ހާޓްސް ކޭމްޕް"ގެ ޕާޓްނަރަކަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސައިފި 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 500އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން comment 4
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ކޮލަމް އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ... 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އައިޖީއެމްއެޗް 25 ބުރީގެ އިމާރާތް އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ސެޕްޓެމްބަރަށް ނިމޭނެ: މިނިސްޓަރު 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނަން: ރައީސް 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރާއްޖެ - ބަނގުލަދޭޝް ބަންގާޅުގައި ތިބި ރާއްޖޭގެ މެޑިސިން ދަރިވަރުންނަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބިފައި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ތެލަސީމިއާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި ވަސީލަތްތައް ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީން އެމްބީއެސްއަށް ދީފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ނެގުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތު އެކްސްޕޯ މެޑިކަލް އެކްސްޕޯގެ ނަސީބުވެރީންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުންޔާ މައުމޫން ސިއްހީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެކު ދުންޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އެނާޖީ ޑްރިންކްސް މަނާކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް 15 އެނދަށް ޖާގަ އިތުރުކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާ އައިސީޔޫގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް ދަރިމައިވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ފަށައިފި، ތަރުހީބު ބޮޑު! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެނާޖީ ޑުރިންކްސް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި 2 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ނުރައްކާ ބުއިންތައް އިސްތިހާރުކުރުން އަދިވެސް ހުއްޓުވަންޖެހިފައި! 2 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 12
ރިޕޯޓް އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ކާފަމެން އަތުގައި "ޓެގެއް"؟ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
DB released.