Sun Online

އެންމެފަސް

އެޗްޕީއޭ މި ދުވަސްވަރު އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރިދާނެތީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފިޒިއޯތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި 5 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
މެޑިކަލް ކޮލެޖް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
އެމެރިކާ ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅުހެދި އެމެރިކާ މީހަކު ޖަލަށް ލައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ދިރާސާ ހަދާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދެނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ދިރާސާކުރުމުގެ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ދިރާސާގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އާސަންދަ ކުންފުނިން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރި ފުރަތަމަ އޮފީސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ލައިފްސްޓައިލް ޕޫލުގައި ފެތުމަށް ވުރެ މޫދުގައި ފެތުން މާ ސިއްހަތަށް ފައިދާ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު   1 މަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް އެލައިޑްގެ ބިލިން ސިސްޓަމް ބަދަލުކޮށްފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސިއްހީ ދާއިރާ ނޭޝަނަލް އެންސީޑީ ކެމްޕޭން ''25 އަށް 25'' އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތު އެކްސްޕޯ މިއަހަރުގެ މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ ނޮވެމްބަރުގައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ އަގުގައި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެމްއެންޑީއެފް ސެނަހިޔާއިން އާސަންދައިގެެ އިތުރުން އިތުރު ފީއެއް ނަގަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.