Sun Online

އެންމެފަސް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ 160އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ސިއްހީ ދާއިރާ ރަނގަޅުގޮތުގައި ލޭ ބޭނުން ކުރުމާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް ނާސިން އިފްތިތާހު ކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހަދިޔާކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސީޓީ ސްކޭން މެޝިން އަވަހަށް ގެނެސްދިނުމަށް އުސައިދު ގޮވާލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 4
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗުގެ މެޑިކަލް އިންޓާންޝިޕްގެ ދެވަނަ އިންޓޭކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 16 ގަޑި ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިހުމާލުން ކުޑަކުއްޖަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ފަރުވާދޭން ޖެހުނު ކަމުގެ ޝަކުވާ! 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ބިދޭސީން ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހެއްދުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް ކްލިނިކްތަކަށް އަލުން ދީފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްރަމްޕްގެ ބަރުދަނުން 4-6 ކިލޯ ލުއިކުރަން ލަފާދީފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ މަންމަގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހދ. ހަނިމާދު ހަނިމާދޫގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ޑެންގީ ފެތުރެނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީއީއޯ ޑރ. ކަމަލް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެވިޑް ކޮލެޖް މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކާ ގުޅިގެން އެވިޑް ކޮލެޖުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މެޑިކަލް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗުން ކ. ގުރައިދުއަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް ފުރަތަމަ ދިވެހި އޮންކޯސާޖަން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހިދުމަތް ފައްޓަވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗު ފުރިހަމައެއް ނޫން، ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ސީއީއޯ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
DB released 01.