Sun Online

އެންމެފަސް

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެވޯޑު ތިން ފަރާތަކަށްދީފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ނިމްސް އިން މުސާރަ ނުދޭތީ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ޓްރައިބިއުނަލަށް 2 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް ޕެރެމެޑިކްގެ ހިދުމަތް ދޭން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވަނީ 2 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 4
މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން "ދޮޕިއޯ" ކޮފީ ޝޮޕުން ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުން ސީދާ ގެއަށް 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް އޯޓިޒަމް މުޅިން ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެތަ؟ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޔުނިވާސަލް ހެލްތު ކަވަރޭޖު ދިނުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަ އަޅަން: މިނިސްޓަރ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާކަށް އަދި ނުނިންމަން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓެއްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ ކުޑަކުދިން ޓީވީ، އައިޕެޑް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ: ޑރ. އަފީފް 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް ހަދަން އަންނަ ހަފްތާގައި 50 ޖާގަ ހުޅުވާލަނީ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ވައިރަސް ވެކްސިންގެ ފޭކު ބެޗެއް ދުނިޔޭގައި ދައުރުވާތީ، ސަމާލުވާން އެދެފި 4 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ޑައިވް ޑެސްކުން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ރާއްޖެއިން ޓީބީ ނައްތާލުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގެ ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕަށް ދާ ބަލިމީހުންނަށް ފެރީ ޚިދުމަތް ފަށައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޓީބީ ދުވަސް ޓީބީ: ފަސޭހައިން ފެތުރޭ، ޖެހުން ކައިރީގައި އޮތް ނުރައްކަލެއް! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.