Sun Online

އެންމެފަސް

އެޗްޕީއޭ އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި އިންފްލުއެންޒާ ފެތުރޭ މިންވަރު އަދިވެސް ދަށަކަށް ނުދޭ: އެޗްޕީއޭ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް މަންމަ މަރުވުމުގައި އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ދަރިން ބުނާ އިރު އޭޑިކޭއިން މައްސަލަ ބަލަނީ! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 16
އެސްޓީއޯ ސިއްހީ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމުކުރަން އެމެރިކާގެ ޖީއީ ހެލްތުކެއާ އާ އެކު އެސްޓީއޯ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޕީއޭ އިންފުލުއެންޒާއަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސިއްހީ ދާއިރާ ރާއްޖޭގައި ނިޕާ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: އެޗްޕީއޭ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހުން އައިސްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވަމުންދާތީ، އޭޑީކޭގައި ހުން ކުލިނިކެއް ހުޅުވައިފި 1 މަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗު ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް ބަދަލެއް 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލުއި ޚަބަރު ބޯ ތަލަވުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ފަރުވާއެއް ސައިންސްވެރިންނަށް ހޯދިއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރާ މިންވަރު މިދަނީ އިތުރު ކުރަމުން: ފަވާޒް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕުން ބޯން ޑެންސިޓީ ޓެސްޓް ހަދާލެވޭނެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކިއުބާއިން މެޑިސިން ކިޔެވުމަށް ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މައިކްރޯ ބަޔޮލަޖީ ލެބް އޮޓޮމޭޓްކޮށްފި 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހަތުގެ ކައުނީ ހިޔާ ލިއްބައިދިނުމުގައި ރާއްޖެ އޮތީ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި: ނާޒިމް 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެވޯޑު ތިން ފަރާތަކަށްދީފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ނިމްސް އިން މުސާރަ ނުދޭތީ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ޓްރައިބިއުނަލަށް 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް ޕެރެމެޑިކްގެ ހިދުމަތް ދޭން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވަނީ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released 01.