Sun Online

އެންމެފަސް

ސިއްހީ ދާއިރާ ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާ ދިނުމާ ބެހޭ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް އޭޑީކޭގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް މިހާތަނަށް 76 މީހަކަށް ފަރުވާ ދީފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބެންކޮކް ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކައުންޓަރެއް 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ޗައިނާގެ އެހީގައި ހާއްސަ ލޮލުގެ ކޭމްޕެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޕާކިސްތާން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭން ޕާކިސްތާނުން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސިއްހަތު ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި 1 މަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ނިމްސްއަށް ދެ ފަޅުރަށް، ސްޕޭސް ރިސާޗް ސެންޓަރެއް އަޅަނީ! 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ދުންފަތް ޝީޝާ ހުއްޓުވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 21
ކުޑަކުދިން ތުއްތު ކުދިން މަރުވާ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީތަ؟ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ކަނބަލުންނަށް މަގު އޮޅުވާލި އިސްތިއުމާލު 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 21
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިސްލާމްދީނުގައި ސިއްހަތުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އުރުދުންގެ ވަފުދެއް ރާއްޖޭގައި 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް އީސީސީގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހޮސްޕިޓަލް، އަންނަ ޖުލައި މަަހަށް ނިމޭނެ: މިނިސްޓަރު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މި ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ފައްކާވާނެ: މިނިސްޓަރު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިއްހަތު ޖިންސީގޮތުން ގައިންގަޔަށް އަރާބަލިތައް ބޭހަށް ނުގުޑާ! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިއްހަތު އެސްޕެރްގާ ސިންޑްރޮމް ޖެހިފައިވާ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ނިޝާންތައް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ރިޕޯޓް ތަކުރާރުކޮށް ފިނިކޮށް، "ނަޖިސް" ފެނުން ދޮންނަ މަސް! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 24
DB released.