Sun Online

އެންމެފަސް

އައިޖީއެމްއެޗް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑުކުރާތީ އެމަޖެންސީ ނޫން ކަންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު މެމޯ ނުހެދޭ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އާސަންދަ އާސަންދަ އަދި ނުލިބޭނެ، ދެން ލިބޭނީ އެގްރިމެންޓަށް ފަހު: އޭޑީކޭ 2 ހަފްތާ 24 ގަޑި ކުރިން comment 4
އާސަންދަ ކުރިން ދިންގޮތަށް އަނެއްކާވެސް އާސަންދަ ދޭން ނިންމައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 34
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ސެނަހިޔާ އިން ވެސް އާސަންދަ ހުއްޓާލައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އާސަންދަ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތަށް އާސަންދައިން ކުރަމުންދިޔަ ޚަރަދުތައް ކަނޑާލައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 21
ނަރުހުންގެ ދުވަސް ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާދަތައް ބަހައްޓާނެ ގޮތް ބުނެދޭން ނަރުހުން ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ ރުބެއްލާ ނައްތާލުމަށް، ނުވަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ވެސް އެމްއާރު ވެކްސިން ދެނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސިއްހީ ދާއިރާ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ގައިޑްލައިން ހަދަން އައިޑީބީން ރާއްޖެއަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ހެލްތު މިނިސްޓަރު މި އަހަރު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެމްއާރުއައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނަން: މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ނަފްސާނީ: ފަރުވާ އަތް ނުފޯރާފަށުގައި، އެކަށޭނަ ބޭހެއް ނެތް! 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޖަޕާން ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ހިމަބިހި ޖެހުމުގެ 75 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު، ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަލުން ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މާޔޫސްވަނީ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސިއްހީ ދާއިރާ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މީހުންނަށް ތަމްރީނު ނުދެވުން: މިނިސްޓަރު 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ދެ ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މައިބަދައިގެ ސާޖަރީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އައިޖީއެމްއެޗް އައިޖީއެމްއެޗުން ހަދާ ލެބޯޓްރީ ރިޕޯޓްތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭގޮތް ހަދަނީ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.