Sun Online

އެންމެފަސް

ލުއި ޚަބަރު ދުންފަތް ބޭނުން ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ބަހާދަރު "ކުރި ހަނގުރާމައިގެ" އަގު ވަޒަންކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
ދުންފަތް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ގޭބިސީތަކަށް އިނާމު ދެނީ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުންފަތް ވަކިން ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ގަވާއިދެއް ހަދައި ގެޒެޓް ކުރަން ފޮނުވައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދުންފަތް ޝީޝާ ހުއްޓުވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ 7 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 21
ރިޕޯޓް ކަނބަލުންނަށް މަގު އޮޅުވާލި އިސްތިއުމާލު 7 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 21
ހުކުރު ޚުތުބާ ދުންފަތް ބޭނުންކުރުމަކީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ހަށިތައް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުން، އެކަން ދީން ހުއްދައެއް ނުކުރޭ: ޚުތުބާ 7 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އީ ސިނގިރޭޓާއި ޝީޝާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ މަސް: ދުންފަތާ ދުރުހެލިވުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ދުވަސްވަރެއް 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޕޯޓް ދުންފަތާއި ނުލައި ހިންގާ ނަމޫނާ ވިޔަފާރި! 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ދުނިޔޭގައި މަރުވާ ކޮންމެ ދިހަމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވަނީ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޕޯޓް ރޯގާއަށް ދޭ ސަމާލުކަން މިވަބާއަށް ވެސް ދޭން ޖެހޭ! 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް ޝީޝާގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުކުރުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު!؟ 11 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 18
އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ސިނގިރެޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ރިޕޯޓް މުޅިގައުމު ހަލާކުކުރާ ވަބާ، ބަލަން ތިބެވޭކަށްނެތް! 12 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 25
މަޖިލިސް ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި 1 އަހަރު 7 ދުވަސް ކުރިން comment 9
އެމެރިކާ އީ ސިނގިރެޓެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން comment 1
DB released 01.