Sun Online

އެންމެފަސް

ދުންފަތް މަލްބަަރޯ އުފައްދާ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ލައިފްސްޓައިލް އާފަލާއި ޓޮމާޓޯ: ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓަލާ މީހުންނަށް ހާއްސަ 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ދުންފަތް ބޭނުން ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ބަހާދަރު "ކުރި ހަނގުރާމައިގެ" އަގު ވަޒަންކޮށްފި 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
ދުންފަތް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ގޭބިސީތަކަށް އިނާމު ދެނީ 8 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދުންފަތް ވަކިން ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ގަވާއިދެއް ހަދައި ގެޒެޓް ކުރަން ފޮނުވައިފި 9 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ދުންފަތް ޝީޝާ ހުއްޓުވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 21
ރިޕޯޓް ކަނބަލުންނަށް މަގު އޮޅުވާލި އިސްތިއުމާލު 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 21
ހުކުރު ޚުތުބާ ދުންފަތް ބޭނުންކުރުމަކީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ހަށިތައް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުން، އެކަން ދީން ހުއްދައެއް ނުކުރޭ: ޚުތުބާ 10 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އީ ސިނގިރޭޓާއި ޝީޝާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ 12 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ރޯދައާއި ޞިއްޙަތު ރޯދަ މަސް: ދުންފަތާ ދުރުހެލިވުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ދުވަސްވަރެއް 12 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޕޯޓް ދުންފަތާއި ނުލައި ހިންގާ ނަމޫނާ ވިޔަފާރި! 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ދުނިޔޭގައި މަރުވާ ކޮންމެ ދިހަމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވަނީ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން 1 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ރޯގާއަށް ދޭ ސަމާލުކަން މިވަބާއަށް ވެސް ދޭން ޖެހޭ! 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް ޝީޝާގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުކުރުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު!؟ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 18
އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ސިނގިރެޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 8
ރިޕޯޓް މުޅިގައުމު ހަލާކުކުރާ ވަބާ، ބަލަން ތިބެވޭކަށްނެތް! 1 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން comment 25
DB released 01.