Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އެމްއެންޔޫއިން މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޯކިބާ ނީލަން ކިޔުމާއެކު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު "ބަހަށް ހިދުމަތެއް ކޮށްދޭން، ރީތި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ" 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ރިޕޯޓް މިކުދީންނަށް ކަމުދަނީ އެ ޒަމާން، ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ތާރީޚު ޒަމާންތަކަކަށްފަހު މައްދިވެހިންގެ ފަންނު މާލޭގެ މަލަމައްޗަށް 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ މަޒުމޫން އަދި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖެ-ލަންކާ އަމަރަދޭވަގެ ހަނދާންތައް ދިވެހީން އަބަދުވެސް އާކުރާނެ: ރައީސް 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމުގެ ރާގު ހެއްދެވި ލަންކާ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ވަޒީފާއަށް ތައްޔާރުކޮށް ދޭ މައުލޫމާތާއެކު ފޮތެއް ނެރެފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އަޝްރަފް އާއި ރާފިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ބަހުގެ އެކެޑަމީ އަލުން އެކުލަވާލައިފި 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އެކަޑަމީއަކީ ދިވެހި ބަހެއް ނޫން، ދިވެހި ކުރަން ދަނޑިމާރު އަޅާކަށް ނުޖެހޭ: ފަރެސް އާމިރު 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 42
ޚަބަރު އެކެޑަމީއަކީ ދިވެހި ލަފްޒެއް: އަޝްރަފް 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 49
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ފައިސާއިން އަދާ ނުކުރެވޭނެ: އަޝްރަފް 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ތައުލީމީ ދާއިރާ އަދަބިއްޔާތު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް ދިވެހި ވަންތަކަމަށް އަޅާނުލެވި! 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ބަތަލުންގެ އިއްޒަތް ކާޓޫންތަކަށް ދީ ގައުމީ ހެދުން ޒަމާނީކޮށްފި! 10 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 18
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ދިވެހިބަސް "ދެރަކޮށްލައިފި" ނަމަ 5،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވައިދު އެކުލަވާލައިފި 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 39
ދިވެހިބަސް ބްލެކް ވިޑޯގެ އާއިލާ އަށް ދިވެހި ނަމެއް ދީފި 11 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 16
DB released.