Sun Online

އެންމެފަސް

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ މައުނަވީ ތަރިކަ އެއްކުރަން އެކެޑަމީއިން ތ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުފަށައިފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ދިވެހި ބަހުގެ ގާނޫނު އޮތީ ގެޒެޓުގައި: އަޝްރަފް އަލީ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރިޕޯޓް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ވިޔަފާރިއަކަށް! 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ފީޗަރ ދިވެހި ލަވަކިޔާ، ބިދޭސީ އައިޑޮލް! 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އެމްއެންޔޫއިން މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޯކިބާ ނީލަން ކިޔުމާއެކު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 7 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު "ބަހަށް ހިދުމަތެއް ކޮށްދޭން، ރީތި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ" 7 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ރިޕޯޓް މިކުދީންނަށް ކަމުދަނީ އެ ޒަމާން، ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ! 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ތާރީޚު ޒަމާންތަކަކަށްފަހު މައްދިވެހިންގެ ފަންނު މާލޭގެ މަލަމައްޗަށް 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ މަޒުމޫން އަދި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖެ-ލަންކާ އަމަރަދޭވަގެ ހަނދާންތައް ދިވެހީން އަބަދުވެސް އާކުރާނެ: ރައީސް 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމުގެ ރާގު ހެއްދެވި ލަންކާ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ވަޒީފާއަށް ތައްޔާރުކޮށް ދޭ މައުލޫމާތާއެކު ފޮތެއް ނެރެފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އަޝްރަފް އާއި ރާފިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ބަހުގެ އެކެޑަމީ އަލުން އެކުލަވާލައިފި 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 8
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އެކަޑަމީއަކީ ދިވެހި ބަހެއް ނޫން، ދިވެހި ކުރަން ދަނޑިމާރު އަޅާކަށް ނުޖެހޭ: ފަރެސް އާމިރު 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 42
ޚަބަރު އެކެޑަމީއަކީ ދިވެހި ލަފްޒެއް: އަޝްރަފް 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 49
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ފައިސާއިން އަދާ ނުކުރެވޭނެ: އަޝްރަފް 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 4
ތައުލީމީ ދާއިރާ އަދަބިއްޔާތު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ 1 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން comment 4
DB released.