Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

މަސްތުވާތަކެތި މެއި މަހު 5.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އޭޕްރީލްގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ފަސް ޕަސެންޓު ދަށްވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަސްތުވާތަކެތި ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ހެރޮއިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ފަސިންޖަރުންގެ އަތްދަބަސް ކަސްޓަމުން ވެސް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ގިންތި ކުރާނެ ގޮތް ކަނޑަައަޅައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ދުބާއީ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ދޫނިތައް ކަތިލަނީ ފޮނުވާލަން ފުރުސަތު ދީފައި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި މިންވަރު މަތިވެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އާމްދަނީ 94 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މަސްތުވާތަކެތި ދުބާއީއާއި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.5 ކިލޯގެ ޑްރަގު ހޯދައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އެތެރެހަށީގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ތިން މައްސަލައެއް ބޮޑީ ސްކޭނަރުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ކަސްޓަމްސް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ ތިން ތަށްޓާ އެކު އިމިގްރޭޝަނަށް އޮފީސް ތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބަރާތުގެ ރަނިކަން! 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުރާ 1،600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާފުޅި ނައްތާލައިފި 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ބައިގެ ފައިނަލުގައިވެސް ކަސްޓަމްސް ކުޅޭނެ 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 4 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގެއްލުންވަނީ ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތަކުން، ޑިއުޓީ ނަގަނީ ފިޒީ ޑްރިންކްްސުން!؟ 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 19
މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަނެއްހާ ސިނގިރެޓް އެތެރެކުރި 4 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ބައެއް ތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ހަދިޔާކޮށްފި 4 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.