Sun Online

އެންމެފަސް

މަސްތުވާތަކެތި މީހުން ހަވާލުކުރާ ހަދިޔާ ފޮށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ޗެކް ކުރޭ، ޑްރަގްސް ހުރެދާނެ! 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް ލަންކާއިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ކިލޯއެއްގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި 2 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
މަސްތުވާތަކެތި މެއި މަހު 5.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމުން އަތުލައިގެންފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އޭޕްރީލްގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ފަސް ޕަސެންޓު ދަށްވެއްޖެ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަސްތުވާތަކެތި ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ހެރޮއިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ފަސިންޖަރުންގެ އަތްދަބަސް ކަސްޓަމުން ވެސް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ގިންތި ކުރާނެ ގޮތް ކަނޑަައަޅައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ދުބާއީ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ދޫނިތައް ކަތިލަނީ ފޮނުވާލަން ފުރުސަތު ދީފައި 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި މިންވަރު މަތިވެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އާމްދަނީ 94 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 5 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މަސްތުވާތަކެތި ދުބާއީއާއި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.5 ކިލޯގެ ޑްރަގު ހޯދައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އެތެރެހަށީގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ތިން މައްސަލައެއް ބޮޑީ ސްކޭނަރުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ކަސްޓަމްސް 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ ތިން ތަށްޓާ އެކު އިމިގްރޭޝަނަށް އޮފީސް ތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބަރާތުގެ ރަނިކަން! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުރާ 1،600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާފުޅި ނައްތާލައިފި 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޓައޮފީސް ނެޓްބޯޅަ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ބައިގެ ފައިނަލުގައިވެސް ކަސްޓަމްސް ކުޅޭނެ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.