Sun Online

އެންމެފަސް

ކަސްޓަމްސް ރާއްޖެއަށް ލިބެންޖެހޭ ރެވެނިއު ގެއްލޭ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވެ ތިބޭނަން: ކަސްޓަމްސް 4 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކަސްޓަމްސް ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ނަން އާންމުކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވިލާ ގްރޫޕް ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ގެންދިޔަ ބަނގުރާ ހޯދަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ޓެކްސް ނުދައްކާތީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އެޅޭ: މިނިސްޓްރީ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ކަސްޓަމްސް ބަނގުރާތައް ނަގަނީ ކޯޓު އަމުރުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން: ކަސްޓަމްސް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ވިލާ ގްރޫޕް ފަން އައިލެންޑްގައި ހުރި ރާފުޅިތައް ކަސްޓަމްސްގެ ދޯންޏަށް ބަރުކުރަން ފަށައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ވިލާ ގްރޫޕް އިތުރު ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްއިން އަރައިފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކަސްޓަމްސް ފާސްކުރި ހަތަރު ރިސޯޓަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: ކަސްޓަމަސް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ކަސްޓަމްސް ވިލާގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ހުރި އޫރުމަހާއި ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް! 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ކަސްޓަމްސް ބަލާ ފާސްކުރަނީ ހަމަ އެކަނި ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކެއް ނޫން: ކަސްޓަމްސް 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަސްތުވާތަކެތި އައްޑޫއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަސްޓަމްސް ރާއްޖެއިން މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު އިތުރު ވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަސްޓަމްސް ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް ދަށްވެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ކަސްޓަމްސް ހަނިމާދޫގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކަސްޓަމްސް 15 ބުރީގެ ހަތަރު ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކަސްޓަމުން ވެސް އިއުލާނު ކޮށްފި 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ކަސްޓަމްސް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ބެލުމާބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި 3 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.