އެންމެފަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ތ. ވިލުފުށި ވިލުފުށީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ދޫކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޖޭޕީ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ 94 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މެއި 6 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމި ތަންތަނަށް ރަޖިސްޓަރީވާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީޕީ ޕީއެސްއެމުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ޕާޓީތަކަކަށް ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ، އޭސީސީއަށް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ ހަމައެކަނި ލަންކާގައި: އީސީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޚަބަރު ފަސް ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނުޖެހޭ: އީސީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކެންޑިޓޭޓުންގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށް ކެމްޕޭން ކުރަން ފުރުސަތު ދީފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރޭނެ ގޮތް ޕީޕީއެމުން ހަދައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައީސް އޮފީސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބިންހެލުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.