Sun Online

އެންމެފަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 7 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ތިން ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އެންމެ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވީ މިދައުރުގައި، ނަތީޖާއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް 1 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން comment 11
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކުރިނބީ ވޯޓު ފޮށި ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުނުމުން ވެސް ހޮވުނީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް 1 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު އެއްވަރުވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު އެއްވަރުވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކުން: އަބްދުއްރަހީމް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 19
ޕީޕީއެމް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވީ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިއުލާނުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 18
ލޯކަލް ކަައުންސިލް މާލެ އިން ވޯޓުލާން ނުކުތީ 17 ޕަސެންޓް މީހުން 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 17
ރިޕޯޓް އިންތިހާބު ކުރުމަކުން ނުފެދޭ، ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭ! 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ލޯކަލް ކަައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގި އަމަލުތައް ޕީޕީއެމް އިން ކުށްވެރިކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ސުލައިމާން 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ވޯޓްލުމުގެ ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް އަމާންކޮށް: ފުލުހުން 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އެެއް ޕާޓީއަކުން އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ހޯދައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 37
ޚަބަރު މާލޭގައި ކެމްޕެއިން ރެލީއެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: ފުލުހުން 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.