Sun Online

އެންމެފަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވިފަދަ މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފިން: އިލެކްޝަންސް 5 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮމަންޑޫ އާއި މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ތިން ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އެންމެ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވީ މިދައުރުގައި، ނަތީޖާއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކުރިނބީ ވޯޓު ފޮށި ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުނުމުން ވެސް ހޮވުނީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު އެއްވަރުވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް! 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު އެއްވަރުވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް! 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކުން: އަބްދުއްރަހީމް 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 19
ޕީޕީއެމް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވީ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިއުލާނުކޮށްފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 18
ލޯކަލް ކަައުންސިލް މާލެ އިން ވޯޓުލާން ނުކުތީ 17 ޕަސެންޓް މީހުން 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 17
ރިޕޯޓް އިންތިހާބު ކުރުމަކުން ނުފެދޭ، ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭ! 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
ލޯކަލް ކަައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގި އަމަލުތައް ޕީޕީއެމް އިން ކުށްވެރިކޮށްފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ސުލައިމާން 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ވޯޓްލުމުގެ ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް އަމާންކޮށް: ފުލުހުން 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.