Sun Online

އެންމެފަސް

ރޮހިންގާ ތޮއްޖެހިފައިވާ ކޮޒް ބާޒާރުގެ ހާލަތު ވިއްސާރަ މޫސުމާއެކު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
މިޔަންމާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ އާއިލާއެއް ބަންގުލަދޭޝްއިން މިޔަންމާއަށް ގެންގޮސްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ނޭޕާލް ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ފަސިންޖަރެއް ފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާ، ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ދުލުން 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުން ޕައިލެޓް ސަލާމަތްވި، ޒުވާން އަންހެން ކޯ ޕައިލެޓްވަނީ މަރުވެފައި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ނޭޕާލް ބަންގުލަދޭޝްގެ ބޯޓެއް ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ވެއްޓިއްޖެ 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ ދެކުނު އޭޝިއާގައި އިންޑިއާގެ ބާރުދަނީ ނިކަމެތިވަމުން: ހާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިފުޅު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ރޮހިންގާ ބަނގުލަދޭޝްއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް މިޔަންމާއިން ސިފައިން ޖަމާކުރާ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ބަންގުލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިއާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި 4 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ބަނގުލަދޭޝް ހާސްވެ، ރުޅިގަދަވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކެއް ބަންގާޅުގައި ހަދަނީ 5 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އަނބުރާ މިޔަންމާއަށް ގެންދިޔުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި 5 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އަނބުރާ މިޔަންމާއަށް ގެންދިޔުމަށް ބަނގުލަދޭޝްއާ މިޔަންމާއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ބަންގުލަދޭޝްގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ކައިވެނި ނުކުރެވޭ ގާނޫނަށް ކޯޓުން ތާއިދު 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައުދާ އާތިފް ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ތަހުގީގު ކުރަނީ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
ރޮހިންގާ އެއް މަސް ތެރޭ މިޔަންމާގައި 6،700 ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މަރާފައިވޭ: އެމްއެސްއެފް 6 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮހިންގާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އެނބުރި މިއަންމާއަށް ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ 7 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި 124 ބަންގާޅު ރައްޔިތުން އެބަތިބި: ބަނގުލަދޭޝް 7 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
DB released 01.