Sun Online

އެންމެފަސް

ރައީސް ޔާމީން އީދުން އިބުރަތް ހާސިލުކޮށް ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސަރުކާރު ޝަރުތަކާ ނުލައި މަޟްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާން ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ޚަބަރު ކޮމެޓީގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގަވާއިދު ކޮމެޓީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރައީސް އޮފީސް ނީޒާގެ ބަދަލުގައި ގަވަރުނަރު ކަމަށް ނަސީރުގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އެމްއާރުޑީސީ އެމްއާރްޑީސީ މެކުހަށް: މިއަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިމޭނެ! 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އަލީ މައުރޫފް ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހިންގެވިދާނޭކަން ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވައިފި: މައުރޫފް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ބޭރުކުރަން ގޮވާލުމުން މުސްފަތާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާން ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އޭޖީ އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް އެބައޮތް: ޝައިނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑު ވެރިކަމަށް އައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހީގައެއް ނޫން، ސަޅިކޮށް ބަލިކޮށްފައި: ރައީސް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޕީޕީއެމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުޅެނީ ބަޣާވާތެއް ކުރަން، އެކަން ފެއިލްކޮށްލާނަން: ނިހާން 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު މުޖުތަބާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަމުންވެސް ވަކިކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 2343 މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދަން ފޮނުވައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
އިލްހާމް އަހްމަދު އިލްހާމުގެ ހަތަރު ކޮއްކޮ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 22
DB released.