Sun Online

އެންމެފަސް

އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި މަސައްކަތްކުރީ ވަކި މީހެއްގެ ވެރިކަން ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ނޫން: އާޒިމާ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ރައީސް އޮފީސް ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މޭ 16 ނަމަ، 17 ވާ ބުރާސްފަތި ބަންދުވާނެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މި ސަރުކާރުން ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކީ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް: މުއިއްޒު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ: ރައީސް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އައި ތަރައްގީގެ ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އީޔޫ ދީނާ ގުޅޭ މާއްދާތައް އިސްލާހުކުރަންދޭ ލަފާ ބަލައެއް ނުގަންނާނަން: ސަރުކާރު 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޖީއެމްއާރު ޖީއެމްއާރަށް އިތުރު 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ރައީސް ޔާމީން ދީން ކުރިއަރުވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް އެވޯޑެއް އަރުވައިފި 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސިޔާސީ ކުޑަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމްވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: މުބީން 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ރާއްޖޭގައި ގުރުއާނާ ބެހޭ ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި 3 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވިޔަފާރި "ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް" އުފައްދައިފި 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްތިޖާޖް 3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ސަރުކާރު އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފައި ވާތީ ތަންފީޒު ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސަރުކާރު 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ފުލުހުން ޔުނީފޯމުގައި ތިބެ އިންޒާރުދިން ވީޑިއޯގައި ތިބީ ފުލުހުން ކަމެއް ޔަގީނެއް ނުކުރެވޭ: ފުލުހުން 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން 40 ދުވަހުން ނުވި ކަމެއް ދެން ދުވަހަކު ވެސް އިދިކޮޅަކަށް ނުވާނެ: ނިހާން 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސަރުކާރު 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ނަޝީދާ އެކު ސަރުކާރުން ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި: ޝައިނީ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
DB released 01.