Sun Online

އެންމެފަސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ރައީސް ޔާމީން އިއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން 6 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ހޯރަފުށީ ކައިރީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް 7 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި 7 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން
މަޖިލިސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި 8 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ސުޕްރީމް ކޯޓް ކުއްލި ހާލަތާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި 10 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ގާނޫނީ ވަކީލުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހާފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ވަކީލުން 12 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި 17 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން comment 6
ރިޔާސީ ބަޔާން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ 9 ޖަހާއިރު 18 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް: އިބޫ 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 8
މަޖިލިސް ގަރާރު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދާ ބެހޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 3
އަބްދުﷲ މަސީހު ގަރާރު ފާސްކުރަން 43 މެމްބަރުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ: މަސީހު 1 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 10
މަޖިލިސް ޚާއްސާ ޖަލްސާ މިއަދު ހަތަރެއް ޖަހާ އިރު، ޕީޕީއެމުން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަބްދުﷲ މަސީހު އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސާބިތުކަމާއެކު، އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން: މަސީހު 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޕީޕީއެމް ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސް ނުކުރިޔަސް ވާނެ ގެއްލުމެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް 2 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 3
ރާއްޖެ - ސްރީ ލަންކާ ރާއްޖެއާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް، މަސީހުއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 5
DB released 01.