Sun Online

އެންމެފަސް

ސުޕްރީމް ކޯޓް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ރީކޯ މޫސާމަނިކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ސަބަބުން މަޖިލިސް ހިންގަން އުނދަގޫ ވާހަކަ އައިޕީޔޫގައި ބުނިން: މޫސަ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ރިޕޯޓް ހިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ ހުވައަކީ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް އަމާނާތެއް! 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސުޕްރީމް ކޯޓް "އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެވޭނީ ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން" 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ރިފަންޑު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނުލިބޭ: އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޕީޖީ އާއިޝަތު ބިސާމް ބިސާމްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާކަށް ނޫޅެން: ޕީޕީއެމް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަން ބްރޮޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް އަމްޖަދު އައްޔަނުކޮށް ނައިބު ރައީސަކަށް ސޮފްވާން 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލިސް ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަމްޖަދު އައްޔަނު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ފަނޑިޔާރުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުމުން ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ދައްކަނީ ކޯލިޝަނުގެ މިސާލެއް: އަދުރޭ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލިސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ފަސް ނަމެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓް މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދެ ބިލް ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ވޯޓު ނުދެއްވަނީ މުހައްމަދު ހުސައިން އަދި ނަޝީދު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ފާސްކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
ފަނޑިޔާރުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުމުން ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލާއި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މިއަދު މެންދުރަށް ތާވަލުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.