އެންމެފަސް

މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މަސީހުގެ މައްސަލަ ދެން ހުށަހެޅިއަސް ފެއިލްކޮށްލާނަން، ރީކޯގެ ވޯޓް ވެސް ކާމިޔާބް ކުރާނަން: ނިހާނު 15 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ރީކޯ މޫސަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި 15 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން އަމީތު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި 16 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން comment 5
މަޖިލިސް ވަކިވަކިން ސުވާލުކޮށްގެން ނަގާ ވޯޓެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ: އެމްޑީޕީ 1 ދުވަސް 26 މިނެޓް ކުރިން comment 8
އަބްދުﷲ މަސީހު ގަރާރުގައި ވަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު، އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް: މަސީހު 1 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މަސީހާ އެއްކޮޅަށް ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ޕީޖީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި 1 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 2
މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ވޯޓު ލައްވާނީ މަސީހާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް މެމްބަރު އަމީތު ފާޅުގައި އިއުލާނުކުރައްވައިފި 2 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 7
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަމީތާއެކު ދެތިން މެމްބަރަކު ހިޔާލު ތަފާތުވެގެން އުޅެފާނެ: އަބްދުއްރަހީމް 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 7
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން އޯޑިއޯ ލީކުވުމަކީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމެއް ނޫން: ނިހާން 4 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 3
ގާސިމް އިބްރާހީމް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑުލާރިއެއްވެސް ނޯންނާނެ: ގާސިމް 4 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ފާޅުގައި ވޯޓުލާނެ އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ ބޭފުޅުން އެބަތިބި: ނިހާން 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 10
މަޖިލިސް ކަޅާ ހުދުން ވަރަށް ސާފު، މި ވޯޓެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: މެމްބަރު ޔާމީން 4 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން މަސީހަށް 30 މިނިޓް ދޭން ނިންމައިފި 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) މަސީހު ވަކިކުރުމަށާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅުމަށް ޖޭޕީން ނިންމައިފި 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އަޅުގަނޑަކީ ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރެއް، އެކަމަކު ބުނަން ޖެހުނު އެއްޗެއް ބުނާނަން: މޫސަ 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް އަޅުގަނޑަށް ބިރުދައްކައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ރީކޯ މޫސަ 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 9
ޕީޕީއެމް މަސީހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓް ދޭނީ ހޫނުފެނަށް އެރެން ބޭނުންވާ މެމްބަރުން: އިލްހާމް 6 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
DB released.