އެންމެފަސް

މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގެއްލުންވަނީ ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތަކުން، ޑިއުޓީ ނަގަނީ ފިޒީ ޑްރިންކްްސުން!؟ 1 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން comment 19
މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަނެއްހާ ސިނގިރެޓް އެތެރެކުރި 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އައިޖީއެމްއެޗުގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ހަވާލުކުރި ގޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ތައުލީމީ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ޝަހީގުއަށް ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުކަން ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މަޖިލިސް ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް ތަފާތު ހިޔާލުތަކެއް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ސިނގިރެޓު ޑިއުޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ތިން މުއައްސަސާއެއް ކޮމިޓީއަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސީއެސްސީ ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބުނީ ޝަހީގަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ސިނގިރެޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ތައުލީމީ ދާއިރާ ތައުލީމީ ގާނޫނާ އެކު ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކައުންސިލެއްގައި ރެޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ޕީއެސްއެމް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އެނާޖީ ޑްރިންކް އިސްތިހާރު ކުރާތީ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ސިނގިރެޓަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ: ނިހާން 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 9
މަޖިލިސް ޔޫއޭއީގެ ސަފީރުކަމަށް ޑރ. ނިޔާޒް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މަޖިލިސް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލަށް މަޖިލީހުގައި ތިބި ވަކީލުންގެ ހިޔާލު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލަށް ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މަޖިލިސް ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 9
DB released.