Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖިލިސް އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ ހިންގީ ޖަރީމާއެއް، އެ އަމަލު ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ: ޕީޕީއެމް 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީ އިން ނިންމީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި: މެމްބަރު ނަޝީދު 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު އަސްކަރިއްޔާ އިން މަޖިލީސް ހިސޯރު ނުކުރާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 6
ސިޔާސީ ލޯޔަރު ވައްޑެ ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 13
މަޖިލިސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަޖިލީހުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ މަޖިލީހުން އެދިގެން: ބަޔާން 2 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 10
ފުލުހުން ސަފު ފަޅާލައި މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ހަތަރު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފި 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 6
މަޖިލިސް ރަޔަޓް ސިފައިން ވަދެ، މަޖިލީހުން މެމްބަރުން ނެރެފި 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 40
މަޖިލިސް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފައިވޭ: އަމީންއާންމު 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ގޭޓުތަކުގައި ތަޅުއަޅުވައިފި 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން comment 12
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމް އެކްސްކޯގެ ތިން މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 3 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުލުހުން މާދަމާގެ އެއްވުން ޣައިރު ގާނޫނީ، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ: ފުލުހުން 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 5
މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން: މަޖިލިސް 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް މެމްބަރު އިލްހާމާއި ޝިނާން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިކަން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި 6 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 5
ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އޭޖީ އަނިލްގެ މަގާމު ދިފާއުކޮށްދޭނަން: ނިހާން 7 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އޭޖީ އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 9
DB released.