Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖިލިސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި ކަމަށް ހާޒިރީން ދައްކައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިމަހު 25ގައި ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރިޔާޒް ރަޝީދު ރިޔާޒުގެ ދަބަސް މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީން ބަލައި ފާސްކުރުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ބާރަ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް ވަޒީރުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސަށް އަހަރަކު 24000 ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބައިވެރި ނުވެ ދައުރު ނިންމާލައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސުޕްރީމް ކޯޓް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ޞައްޙަކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސުޕްރީމް ކޯޓް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ބާތިލު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު 2 މަސް 10 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް އެއް މަސް ފަހުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު! 2 މަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ވޯޓުގެ ތަފްސީލް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސުޕްރީމް ކޯޓް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރީކޯ މޫސާމަނިކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ސަބަބުން މަޖިލިސް ހިންގަން އުނދަގޫ ވާހަކަ އައިޕީޔޫގައި ބުނިން: މޫސަ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ރިޕޯޓް ހިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ ހުވައަކީ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް އަމާނާތެއް! 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ސުޕްރީމް ކޯޓް "އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެވޭނީ ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން" 3 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ރިފަންޑު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނުލިބޭ: އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީޖީ އާއިޝަތު ބިސާމް ބިސާމްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާކަށް ނޫޅެން: ޕީޕީއެމް 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released 01.