Sun Online

އެންމެފަސް

މަޖިލިސް ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަލުން ހުކުމް ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ: މެމްބަރުން 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބުޅޯގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަބްދުﷲ މަސީހު އީދުން ހިތްހެޔޮކުރުމާއި އޯގާތެރިވުމުގެ ފިލާވަޅު ލިބިގަތުމަށް މަސީހް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސުޕްރީމް ކޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ހައްލު ނުލިބުނު ކަމަށް މެންބަރު ނަޝީދު އިޝާރާތް ކުރައްވައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގޮނޑިތައް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ނިންމައި، ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ސުޕްރީމް ކޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ދެ ކޮޅުން މާނަކުރަނީ ދެ ގޮތަށް! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 13
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ތަނެއް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 11
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން މިނިވަންކަމާ އެކު ކޯޓުތަކުން މަސަތްކަތްކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގޮވާލައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މާނަ އޮޅިފައި، އެއީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑެއްބާ؟ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 15
އަބްދުﷲ ޚަލީލް ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭކަމަށް ޚަލީލް ތުހުމަތު ކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ގާސިމް އިބްރާހީމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަނީސް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އިލެކްޝަންގައި އެދެފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ޚަބަރު ގާސިމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާސިމް ތިން އަހަރާއި ދެ މަހަކަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 20
މަޖިލިސް މެންބަރު އައްސަދާއި މަހްލޫފް މާރާމާރީ ހިންގި ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 11
މަޖިލިސް މިނިވަންކަމާ އެކު ރާއްޖޭގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ކޮމެޓީގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގަވާއިދު ކޮމެޓީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް ބިސް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް މެންބަރު އައްސަދު ގެންގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 6
DB released.