Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
މަޖިލިސް އެލްޖީއޭ ބޯޑުން މެމްބަރުން މަދުކޮށް، އަލުން ބޯޑު އެކުލަވައިލާ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގާސިމް ބަންދު ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
މަޖިލިސް ތިން މަސްތެރޭ 14 ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްފަހު މަޖިލިސް ދޮޅު މަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 11
މަޖިލިސް އެއް ދުވަސް ތެރޭ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ނިންމައި ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޚަބަރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ، އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލް ފާސްކޮށް ޗުއްޓީއަށް ދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަޖިލިސް އިމާރާތާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް 10،000 ރުފިޔާ މުސާރައަށް ދޭން ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެލްޖީއޭ އެލްޖީއޭ ބޯޑުން މެމްބަރުން މަދުކޮށް، އަލުން ބޯޑު އެކުލަވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލިސް އިމާރާތް ކުރުމުގައި މީހަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރާ ނަމަ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލިސް އެލްޖީއޭ ބޯޑުން މެމްބަރުން މަދުކޮށް، ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް އެލްޖީއޭ ބޯޑުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިދޭ ބިލް ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ލިބޭނީ 35 ސޮއި: ނިހާން 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 15
މަޖިލިސް ކައުންސިލަރުން ނުހިމަނައި އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު އެކުލަވާލަން ހުށަހަޅައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
މަޖިލިސް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ދެން ވަންނާނީ މެޖޯރިޓީއާ އެކު: އިބޫ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް ސަބަބެއް ނާންގަވައި މެމްބަރު ނަޝީދު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެންނެވި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
DB released.