Sun Online

އެންމެފަސް

ގްރީން ސްޓްރީޓް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗަކަށް ސުޒޭން ހަމަޖައްސައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ މާދަމާރޭގެ މެޗަށް ޑެމްބެލޭ ފިޓްވެއްޖެ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުމުން ކުޅުންތެރިންގެ "ދުވަސް ގޮސްދާނެ": ގާޑިއޯލާ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ނިޒާމްބެ މާޒިޔާއަށް ސޮއިކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ވެޓްފޯޑް ބަލިކޮށް، ސިޓީން އަނެއްކާ ވެސް 15 ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ލޫކާ މޮޑްރިޗް ކްރޮއޭޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް މޮޑްރިޗް އަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެޑެން ހަޒާޑް މިދިޔަ އަހަރު ބެލްޖިއަމްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހަޒާޑު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އާސެނަލް އާސެނަލް އަށް ސަންޗޭޒް އާއި އޮޒިލް ނުލައި ކުޅެވޭނެ: ވެންގާ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މުޖޭ އަދި އައްމަޑޭ ވެސް މާޒިޔާ އަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއާލް މެޑްރިޑް ބެންޒެމާ އަނިޔާގައި، ޒިދާނަށް ހިތްހަމަޖެހުން 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަހަރެންގެ ޓްރޮފީތައް ހައްގުވަނީ އަހަރެންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް: ރޮނާލްޑޯ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖީސަސްގެ ކަކުލު ލިގަމެންޓަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި: ސިޓީ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ދަގަނޑޭ ދަގަނޑޭގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް! 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މާޒިޔާއާ އެކު ގައުމީ ޓީމު ކީޕަރު ހުސައިން ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ލުކާކޫ ނުލައި ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ޔުނައިޓެޑް އަލުން ދެވަނައަށް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އެތުލެޓިކޯއިން ކޮސްޓާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ސިޓީގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުމެއް 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.