އެންމެފަސް

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ "ރެއިން ކްރެސްޓު"ގެ 136 އެޕާޓްމެންޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ވައްކަމާއި ފޭރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ޑޮލަރުތަކެއް ހޯދައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފެންނަނީ އުންމީދީ މަންޒަރެއް: ހެލްތު މިނިސްޓަރު 3 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 9
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލެ ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއްދީފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލޭ ރޭޕަށް ދެ ހަފްތާ ވީއިރުވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ހައިކޯޓު ސިނާއީ ބޭނުމަށް ވިލާ އަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި ބިން އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއެކު ޖަމްބަލް ސޭލެއް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިންޑިއާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 136 ފްލެޓު އަޅަނީ، ބުކް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އެމްޓީސީސީ މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަން ގޮވާލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ފިހާރަބަރިން ފުންމާލި ކުއްޖާގެ ކަށިތައް ބިނދިފައި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލެ ރޭޕާ ގުޅިގެން މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކާއި ދިވެހި އުޅަނދުތަކުގެ ފީ ތަފާތުކުރަން ނިންމައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ވަންނާނެ ތަނެއް ނުދީ މިގޮތަށް ފީނެގުން އިންސާފެއް ނޫން: ލިވްއަބޯޑު 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.