އެންމެފަސް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 500އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 4
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެއަކީ ކުރިން ނިދަންދާ ތަނެއް، މިހާރު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭ ތަނެއް: ސައިމަން 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޒުވާނުން އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ އެކު ޔޫތް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ މާދަމާ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނުނަގަން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު މީރު ސީފުޑްގެ ކެއުންތައް ލިބޭ "ދަ މެންހާޓަން ފިޝް މާކެޓް" ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ފެއާއެއް ބާއްވަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހުޅުމާލެ ފެރީ ބަލި މީހުން ތަޅުންމަތީ ނުބާއްވަން އަންގައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯއިން ހުޅުމާލޭގައި ރެޑީ މިކްސް ކޮންކްރީޓް ސަޕްލައި ކުރަން ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑު ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަަން އިއުލާންކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް އިމާރާތުގެ ބިމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް އަދި ނޭނގޭ: މިނިސްޓްރީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލެ ބީޗް ސާފުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ފެރީ ފެރީގައި ބަލި މީހުން އުފުލުން ހިތްދަތި ގޮތަކަށް 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަން 350 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަތުމަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުން މާދަމާ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޗްޑީސީ ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ހިންގަން ބިމެއް ދޫކުރަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު މާދަމަ އިން ފެށިގެން މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި: މިނިސްޓްރީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.