Sun Online

އެންމެފަސް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީން 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަ އެސްއެމްއީ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅާއިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
މަރުގެ މައްސަލަތައް ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ކުއްލި ދެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ކާރެއް ގަހެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 3
މަރުގެ މައްސަލަތައް ޒަޚަމްތަކަކާ އެކު މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީ އަކު ހުޅުމާލެއިން ފެނިއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 13
އުރީދޫ ޑޭކެއާ ސެންޓަރެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މަރުގެ މައްސަލަތައް ހާރިސް މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 2
މަރުގެ މައްސަލަތައް އުފަންދުވަހުގެ އުފާވެރި ޕާޓީ ހިތާމަވެރި ޖަނާޒާއަކަށް، ވިސްނައިފި މީހަކަށް އިބުރަތެއް! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 28
މަރުގެ މައްސަލަތައް ކުއްލި ދެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންނަށް 12 ތުހުމަތު! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި ދެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
މަރުގެ މައްސަލަތައް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ވަޅުލައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
މަރުގެ މައްސަލަތައް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި ދެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ތަނެއް ބަލައިފާސް ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ދެ މަރު: މަރުވީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އެޗްޑީސީ ބްރިޖާ އެކު ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ހައިވޭ ހެދުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ އެޗްޑީސީއިން ބާއްވާ ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޗްޑީސީ ހާލު ސާރވޭ: ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ! 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 12
އެޗްޑީސީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް "ހުޅުމާލެ ފޯރ ރޮހިންޔާ"ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ފަށައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.