އެންމެފަސް

ހައިކޯޓު ސިނާއީ ބޭނުމަށް ވިލާ އަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި ބިން އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއެކު ޖަމްބަލް ސޭލެއް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިންޑިއާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރެއިންބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 136 ފްލެޓު އަޅަނީ، ބުކް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެމްޓީސީސީ މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަން ގޮވާލައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ފިހާރަބަރިން ފުންމާލި ކުއްޖާގެ ކަށިތައް ބިނދިފައި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލެ ރޭޕާ ގުޅިގެން މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ރޭޕްކުރުން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކާއި ދިވެހި އުޅަނދުތަކުގެ ފީ ތަފާތުކުރަން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ވަންނާނެ ތަނެއް ނުދީ މިގޮތަށް ފީނެގުން އިންސާފެއް ނޫން: ލިވްއަބޯޑު 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާ އުޅަނދުން ފީ ނެގުން ލަސްކުރުމަށް ލިވްއަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ މާދަމައިން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނަގަނީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ޚަބަރު ހުޅުމާލޭ ރޯހައުސް އަކުން ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 80،000 ރުފިޔާ ހޯދުމަށް 108 ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަޅަމުންދާ ދެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމޭނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޒުވާނުން މެލޭޝިޔާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ މަޝްވަރާތަކެއް ރާއްޖޭގައި 1 މަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 500އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.