އެންމެފަސް

ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަން ރެފްރީންނަށް ވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 15 ގަޑި 54 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ބްރެޒިލް ޗަޕެކޮއެންސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލައި، މުޅި ދުނިޔެ ރޮއްވާލައިފި 21 ގަޑި 36 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ދެ ލަނޑުގެ ލީޑަކާ އެކު ސިޓީ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރުކޮށްފި 1 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ލިވަޕޫލް ސްވޮންސީ އަތްދަށުވީ އިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލިޔޯންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފިނަމަ، ޔުނައިޓެޑުން އަލުން ޑިޕާއީ ފެނިދާނެ: މޮރީނިއޯ 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފޯމު ގެއްލިފައިވާ ރޮނާލްޑޯގެ ދިފާއުގައި ޒިދާން ވާހަކަދައްކައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ލިވާމޯ ވެސްޓް ބްރޮމްއަށް 3 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ޑިޕާއީ ލިޔޯންއަށް ސޮއިކޮށްފި 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ބާސެލޯނާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ބާސާގައި މަޑުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ރަކިޓިޗް 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ އިނިއެސްޓާއަށް އަނިޔާވެ، އަނެއްކާވެސް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ 3 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭ ކަޕް ހަނިތަފާތަކުން ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބެއް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސްޕެނިޝް ކަޕް ސެލްޓާއިން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރެއް ރީޑިންއަށް ސޮއިކޮށްފި 5 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބޮޑު މުސާރަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޓޫރޭ ނިންމީ ސިޓީގައި މަޑުކުރަން 5 ދުވަސް 14 މިނެޓް ކުރިން
ރަޝިއާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕަށް ރަޝިއާގައި ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަކުރަނީ 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އޮލިވިއާ ޖިރޫ މިކިތާރިޔަންގެ ގޯލުވެސް މޮޅު، އެކަމަކު އެންމެ މޮޅީ އަހަރެންގެ ގޯލު: ޖިރޫ 6 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.