Sun Online

އެންމެފަސް

ބޭރު ކުޅިވަރު ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ޑޭވިޑް ސިލްވާ ރިޓަޔާކޮށްފި 4 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް "ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީސް" ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ފޮޓޯގްރަފީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ފޮޓޯނަގަން ފުރާޅަށް އެރި އަންހެނެއް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް! 5 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
ކުޅިވަރު ސްވަފްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަމަށް ޝަވީދު އިންތިހާބުކޮށްފި 5 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ: ސެގަޓް 1 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލެސްޓާ ބަލިކޮށްފި 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޒޫމާ އެވަޓަންއަށް 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
ޗެލްސީ ބާސާއިން އޮފާކުރި، އެކަމަކު ބޭނުންވީ ޗެލްސީގައި މަޑުކުރަން: ވިލިއަން 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އާސެނަލް އާސެނަލް ގަތުމަށް 600 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އަލީ އަޝްފާގު ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނީ އެލެކްސް މޯގަންގެ ބަސްކޮޅަކުން! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އިމްރާން ދެއްކި ނަމޫނާއަށް ބައްސާމްގެ ތައުރީފް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އޭސީ މިލާން އޭސީ މިލާންގެ ލެޖެންޑް މާލްޑީނީއަށް އެ ކްލަބުގެ ހާއްސަ މަގާމެއް ދީފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުން ފުރަތަމަ ބާކީކުރީ އައްޒާމް، ޔާމްބެ އަދި ގޯލްކީޕަރު މިފްދާދު 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޕީޓާ ސެގަޓް ޒުވާން ޖީލަށް ފުރުސަތެއް ދީ، ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މި ޓީމު ކުޅޭނެ: ސެގަޓް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ގަތަރަށް ފުރައިފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 6
އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ސިޓީން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޗެލްސީ ސާރީއަށް މައްސަލައަކީ ވިލިއަން އެއް ނޫން ކޯޓުއާ! 2 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.