Sun Online

އެންމެފަސް

ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ބަޔާނަކީ ރެއާލަށްވުރެ ބޮޑު ޓީމެއް ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވާނެ: ރޮޑްރިގޭޒް 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު އީގަލްސްގެ ޒާދާއި ނިއުގެ ބަންބުޗް ޓީސީއަށް 3 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޗެލްސީއަށް އާދެވުނީ ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެން ބޭނުންވެފައި ހުއްޓާ: މޮރާޓާ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު ވިކްޓަރީގެ މެސީއާއި ކީޕަރު މަހްމޫދު އަދި ކެރިޗު މާޒިޔާއަށް 4 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ގދ. ތިނަދޫ ތިނަދުއަށް އަނެއްކާ ވެސް ސްޕެއިން ކޯޗެއް 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ގެންދަން އުޅެނީ ސަންޗޭޒް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން: ވެންގާ 4 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
މާލޭ ލީގު ޒެފްރޯލާއި ކުޑަހެންވޭރު ބައިވެރިނުވާތީ، މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށްފި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯއަށް އަލީ އުމަރު އައްޔަންކޮށްފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
އެފްއޭއެމް އެފްއޭއެމް އެކްސްކޯގެ ތިން މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި 5 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފުޓްބޯޅަ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އަމަލުތަކެއް ހިންގުމުން ސަލްވަޑޯގެ ރޮމޭރޯ އަދި ސެރެންއަށް އަދަބު ދީފި 5 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ނޭމާ ބާސާގައި ނޭމާ މަޑުކުރާނެ: ވަލްވާޑޭ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ސަންޗޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި! 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަހުވަދޫން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި 7 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޓްރާންސްފަރ ޓޯކް ނޭމާ "އުފުރައިލެވޭނީ" އެފްއެފްޕީ ގަވައިދުތައްވެސް މުގުރާލައިފައި: ބާސާ 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ޗެލްސީ މޮރާޓާ ޗެލްސީއަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް! 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
މާލޭ ލީގު މާލޭ ލީގު: މާޒިޔާއާ ނިއުގެ މެޗު 1-1 ލަނޑުން އެއްވަރު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މާލޭ ލީގު ގްރީނުން އީގަލްސް ކަޓުވާލުމާއެކު، ޓީސީ ޕްރިމިއާ ލީގަށް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.