އެންމެފަސް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޝޯގެ ކުރިމަގު އޮތީ ޔުނައިޓެޑާއެކު: މޮރީނިއޯ 10 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އިއްބެ އަދި ޓީސީވެސް ތަފާތު! 11 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލީގު ބޭލްގެ ލަނޑާއެކު ރެއާލްއަށް މޮޅެއް 14 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން
އިންގްލިޝް އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާއިން ޗެލްސީ ޖާގަ ހޯދި އިރު، ސިޓީއަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ 14 ގަޑި 49 މިނެޓް ކުރިން
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަންގާޅު ޗެމްޕިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ނުކުތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން: ނިޒާމްބެ 15 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަންގާޅު ޗެމްޕިއަން އަތުން ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިލަބޮންގާއި ކަލާފާނަށް 1 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު އަހަރެން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދިން، އަހަރެންނެކޭ އިންޑިއާނާ ޖޯންސްއެކޭ ތަފާތެއް ނެތް! 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މާކޯ ވެރާޓީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް، ވެރާޓީ ޔުވެންޓަސްއަކާ ނުގުޅޭނެ: މޮރާޓާ 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އާސެން ވެންގާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެންގާ ފެންނާނެ! 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޗެރިޓީ ޝީލްޑްއާއެކު މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރު އިތުރުވެގެންދާނެ: ސެކުލޮވްސްކީ 2 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ހެޓްރިކުން އެޓިއެން އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އެންމެ ލަނޑަކުން ވެސް، ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުވުމުން އުފާކުރަން: މާޒިޔާ 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން ވީބީގެ ރެކޯޑާ އަރައި ހަމަކޮށްފި 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް(ފުލްޓައިމް): މާޒިޔާ 1-0 ވެލެންސިއާ 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވިކްޓަރީން މާޒިޔާ ބަލިކުރާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މާ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް: ސުޒޭން 4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަނަކަށް މިއަހަރު ވެސް އަސައްކޮ 4 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
DB released.