Sun Online

އެންމެފަސް

އައްޑޫ ސިޓީ ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އައްޑޫގެ ދެ ކައުންސިލަރަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ޓްރީޓޮޕުން ނިޒާމަށް ދިން ފަރުވާއާމެދު އާއިލާއިން ހިތްހަމަޖެހޭ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އެކްސިޑެންޓް ދުއްވަމުން ދިޔަ ލޮރީއަކުން ވެއްޓި، ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ބޫންބޫން ކަނޑާފައި ދާ އުޅަނދުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް މައުސޫމް ރައްޔިތު މީހާ! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 22
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ސޮބާހު މަރުވި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވި މީހާގެ އަތުގައި ލައިސަންސެއް ނެތް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 20
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވަރުގަދަ ކުރާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް އާކިޓެކްޗާ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ސޮބާހުގެ ކުއްލި މަރު: ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ފަހު އިމްތިހާނަށް! 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 14
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ އައިސީޔޫގައި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް ވިލިނގިލި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ގެނައީ ދެ މީހުން، ހާލު ސީރިއެސްއެއް ނޫން: އައިޖީއެމްއެޗް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އެކްސިޑެންޓް ވިލިނގިލީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސްވި ތިން މީހަކު މާލެ ގެންނަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ހޮޅުދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ނޮޅިވަރަންފަރު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މާލެ ގެނެސްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ހޭނެތުނު މީހާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި، ހާލު ސީރިއަސް! 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ރައީސް އޮފީސް ކުރިމަތިން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެކަކު ހޭނެތިއްޖެ 3 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
DB released 01.