Sun Online

އެންމެފަސް

ދުނިޔެ ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާގައި 16 މިލިއަން ކުދިން ހާލުގައި ޖެހިފައި! 6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ފެންބޮޑުވުން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި ބަނގުލަދޭޝް އިން 1200 މީހުން މަރުވެއްޖެ 6 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަނގުލަދޭޝް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި ބަނގުލަދޭޝްއިން 400 މަރު 6 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކުދީންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ 6 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ނޭޕާލް ނޭޕާލުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ނޭޕާލް ހައިލުގެ ދުވަސްވަރު، އެކަހެރި ކުރި ކުއްޖަކު ހަރުފަ ވިހަލައިގެން މަރުވެއްޖެ 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފި 8 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ނޭޕާލުން ސްޕެޝަލިސްޓް ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ލިޔުން ދީފި 9 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ނޭޕާލް ނޭޕާލްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި 10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ނޭޕާލުގެ ޓޫރިޒަމް ބޯޑުން ސަޓާ އެވޯޑު އެންޑޯޒްކޮށްފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކިރްގިސްތާނަށް، ލޯ މެޑަލް ނޭޕާލަށް 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުގައި ނޭޕާލް އަތުން ކިރްގިސްތާނަށް މޮޅެއް 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން (ފައިނަލް ސްކޯ): ރާއްޖެ 1-3 ނޭޕާލް 11 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެ ތުރުކްމަނިސްތާނުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި 11 މަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނޭޕާލް ޓީމް މާލެ އައުން ލަސްވެއްޖެ 11 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ވޯލްޑް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފައިން މޮޅު ކުޅުމަކާއެކު ނޭޕާލް އަތުން އީރާން މޮޅުވެއްޖެ 1 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
ވޯލްޑް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފައިން ތިން ސެޓުން ނޭޕަލް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ 1 އަހަރު 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released 01.