Sun Online

އެންމެފަސް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިދިޔަ މަހު ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ، އެންމެ ގިނައީ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން 4 ދުވަސް 57 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ފަތުރުވެރިކަން ވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަން އޮތް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި 5 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން comment 8
ވިޔަފާރި އަލްޝާލީ މެރިންއިން ލަގްޒަރީ ލޯންޗެއް ނެރެފި 1 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި ޓްރެވަލް ފެއާއެއްގައި އެންމެ ރޮމޭންޓިކް މަންޒިލެއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ޔޫއޭއީ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރާ އިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރަނީ އެންމެ ހަތް ރިސޯޓު: ޗައިނާ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މަޓާޓޯ ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް މަޓާޓޯ މެދުއިރުމައްޗަށް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތެލަސީމިއާ ލަކްސް ސައުތު ރިސޯޓުން ތެލެސީމިއާ ފަންޑަށް 8000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ލ. ބަރެސްދޫ ބަރެސްދުއަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން މަދުވާތީ އެގައުމުގެ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން އަންބަރާގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏާ ޗައިނާ ބަޔަކު ގުޅިއްޖެ 2 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން comment 2
ގެސްޓުހައުސް ކާނި ހޮޓެލްސްގެ އޮފީހެއް ވިލާތުގައި ހުޅުވައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަޓާޓޯ ތައިލެންޑުގެ ޓްރެވަލް ފެއާއެއްގައި މަޓާޓޯ ބައިވެރިވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރިވެރީންގެ ޖަމިއްޔާ އިދިކޮޅުން މިވަގުތު އުޅެނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުން ދޭން: ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ ޗައިނާ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ސަމާލުވުމަށް އެގައުމުން ގޮވާލައިފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ޓޫރިޒަމާއި އިގްތިސާދަށް އަސަރު ކުރިޔަ ނުދޭނަން: މިނިސްޓަރުން 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released 01.