Sun Online

އެންމެފަސް

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 ޚާއްސަ ހަފްލާއަކާ އެކު ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އަންނަ ހަފްތާގައި ލޯންޗުކުރަނީ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018 ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ޕްރިންސިލަޕް ސްޕޮންސަރަކަށް އިނަރ މޯލްޑިވްސް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާގެ ނޮމިނޭޝަންސް އިވެލުއޭޓްކުރަން މިމަހު 18ގައި ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018 މިއަހަރުގެ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯގައި ހޮޓެލް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބޫޓާން 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
މަޓާޓޯ ހޮންކޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯގައި މަޓާޓޯއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
އޮމާން އެއާ ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓާލި އޮމާން އެއާ އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ތައިލޭންޑް ތައިލެންޑްގެ މަޝްހޫރު މާޔާ ބޭ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018 މެލޭޝިއާ ޓޫރިޒަމް ބޯޑު މިއަހަރުވެސް ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯއަށް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018 މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެމްޔޫ މަނިކު ފައިނު އެއާޕޯޓާއެކު ރ.އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނާނެ ބަދަލާ މެދު އެމްޔޫ މަނިކުގެ ތަސައްވަރު! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޓައިގާ އާއި ދިޝާ ރާއްޖޭގައި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފާރި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއަށް ލަފާދިނުމުގެ ހުއްދަ މޯޓީޒާ ކެޕިޓަލް އަށް 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތައިލެންޑުން ފިލާވަޅެއް: ފަތުރުވެރިން މާ ގިނަވުމުގެ ނަތީޖާ 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ކޮރެއާގައި ބޭއްވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެއްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް 12 ޕަސެންޓް ކުރިއެރުމެއް 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ސަންޗޭޒް އެފްއޭ ކަޕްގެ ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ސަންޗޭޒް ރާއްޖޭގައި 1 މަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނާސް ޑެއިލީ "ނާސް ޑެއިލީ" ފޭސްބުކް ޕޭޖު ރާއްޖޭގައި ބްލޮކު ކޮށްފި 1 މަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released 01.