Sun Online

އެންމެފަސް

ޕީޕީއެމް ބައި އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އަދުރޭ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 10
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޑިމޮކްރަސީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގޮނޑިތައް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ނިންމައި، ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ގާސިމް އިބްރާހީމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަނީސް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އިލެކްޝަންގައި އެދެފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ސިވިލް ކޯޓު ޖޭޕީގެ ލޯގޯ އާ ދިދަ ބަދަލުކުރަން އެނގި މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބ. ކަމަދޫ ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެމްޑީޕީ އެމްޑީޕީ 60،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ޝިފާޒް މުހައްމަދު އީސީން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝިފާޒް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަނަކަށް ނުނިންމޭނެ: ސައުދުގެ ވަކީލު 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ސުޕްރީމް ކޯޓް ވައްޑެ ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ފަހުން: ދައުލަތް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 10
ޚަބަރު ސައުދާއި ވައްޑޭގެ ގޮނޑީގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށަނީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީ އިން ނިންމީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި: މެމްބަރު ނަޝީދު 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޕީޕީއެމް ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާ ދާއިރާތަކަށް ޕީޕީއެމުން ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ހަތަރު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 14
މަޖިލިސް ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 21
DB released.