Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާރިފް ކާމިޔާބުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ލޯކަލް ކަައުންސިލް މަޑިފުއްޓާއި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވިފަދަ މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފިން: އިލެކްޝަންސް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮމަންޑޫ އާއި މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ތިން ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކުރިނބީ ވޯޓު ފޮށި ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުނުމުން ވެސް ހޮވުނީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް 2 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން comment 4
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިނބީ ފޮށި އަލުން ގުނިއިރު އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ޝާފީ ހޮވިއްޖެ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ނިންމާލައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު އެއްވަރުވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް! 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިނބީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު އެއްވަރުވެ ދެވަނަ ބުރަކަށް! 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ބައެއް ނަތީޖާ ޝީޓުތައް ކަށަވަރު ކުރަން 24 ޝީޓެެއް އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ހުށައެޅީ 74 ޝަކުވާ، ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް: އިލެކްޝަން 3 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިހާބްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާން ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް: ބޭރުގެ އޮބްސާވަރުން 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓުލާން ފެށުން ލަސްވި ތަންތަނަށް އިތުރު ވަގުތު ލިބޭނެ: އިލެކްޝަންސް 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ސުލައިމާން 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.