އެންމެފަސް

ޚަބަރު އާ ޝަރުތުތަކާއެކު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ލޯކަލް އިލެކްޝަން އޮބްޒާވް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބިންހެލުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމް އިން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޚަބަރު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޥޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ފޯމްތައް ބާތިލްކުރުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގައިފި 4 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން comment 3
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލައަކަށް ފަހު މައްސަލައެއް، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން "ކުރިން ފޯމުލީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ޔަގީން ކުރަން" 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފަސްކުރުމަކީ އިންތިޚާބުގެ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލޭނެ ސަބަބެއް ނޫން: އީސީ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަލުން ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން އަންގައި، އޭޕްރީލް އަށަކަށް އިންތިޚާބު ތާވަލްކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރީލް އަށެއްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ: އެމްޑީޕީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ހައިކޯޓު އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ އަކަށް ނުވާތީ އީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.