Sun Online

އެންމެފަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 14
މަޖިލިސް ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 21
މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ބާތިލުވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނިހާން ދެއްވައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޕީޕީއެމް ހަތަރު މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރިކަން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިކަން އިލެކްޝަނަށް އަންގާފައި އެބައޮތް، އެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ: ވައްޑޭ، ސަައުދު، އަމީތު 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 10
ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ޝިނާން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ މަހުގެ 19 ގައި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް ބޭރުމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އީސީގެ މެމްބަރު އަކުރަމަށް އަނިޔާވެ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާތީ އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޖޭޕީގެ ދިދަ ބޭނުނުން ނުކުރަން އެންގި މައްސަލަ ކޯޓަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރަން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފަޅާލައި ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާތައް ވަގަށް ނަގައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޭން ފޮނުވަން ނިންމައިފި 2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ޕީޕީއެމް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާރިފް ކާމިޔާބުކޮށްފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ލޯކަލް ކަައުންސިލް މަޑިފުއްޓާއި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވިފަދަ މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފިން: އިލެކްޝަންސް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released.