Sun Online

އެންމެފަސް

ރައީސް މައުމޫން ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމް އޮތް ކަމަށް ބުނެ މައުމޫނުގެ ސިޓީއެއް އީސީ އަށް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 12
މަޖިލިސް ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުކުރާ މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނަން: މުސްތަފާ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ސުޕްރީމް ކޯޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކުރަން ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުން އަނެއްކާވެސް އެދިއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކުރަން އެދިއްޖެ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ބައި އިލެކްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބު ދިނުމަށް އީސީ ފަސްޖެހިފައި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިޔާ އެންޑް ރިވިއު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާއި 12 މެމްބަރުންނަށް ކުރި ދައުވާ! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓް ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އީސީ އިން ކަނޑައެޅި ތިން މެމްބަރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި "ގެއްލިއްޖެ" 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2018 ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބަޖެޓްކޮށްފައި ވަނީ 85 މިލިއަން ރުފިޔާ 3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުން އީސީން ރައްދު ދީފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މުސްތަފާ އާއި ސައުދުﷲ އަދި ޝާހު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށް މަޖިލީހަށް އަންގައިފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނެއް ނޫން: އިދިކޮޅު 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުސްތަފާ އާއި ސައުދުﷲ އަދި ޝާހު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ޕީޕީއެމް ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނެ، ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އަދުރޭ 4 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ބައިއިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުމަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 4 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
އަފްޣާނިސްތާން ފެންބޯސާގެ އަށް ވަނަ ބައްދަލުވުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ފަށައިފި 5 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released 01.