އެންމެފަސް

އެޗްވަންއެންވަން ފުލޫއާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސްގެ ހުރިހާ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމި ތަންތަނަށް ރަޖިސްޓަރީވާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ ހަމައެކަނި ލަންކާގައި: އީސީ 2 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 7
ޚަބަރު ފަސް ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނުޖެހޭ: އީސީ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ޚަބަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކެންޑިޓޭޓުންގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށް ކެމްޕޭން ކުރަން ފުރުސަތު ދީފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯޓާސް ލިސްޓު ވެއްދޭ ގޮތް ހަދައިފި 3 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ޕީޕީއެމް އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 9000 މެމްބަޝިޕް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވޯޓުލާތަން ބަދަލުވާ މީހުން ރެޖިސްޓްރީވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި 469 ވޯޓު ފޮށި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު އާ ޝަރުތުތަކާއެކު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ލޯކަލް އިލެކްޝަން އޮބްޒާވް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ބިންހެލުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.