އެންމެފަސް

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފަސްކުރުމަކީ އިންތިޚާބުގެ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލޭނެ ސަބަބެއް ނޫން: އީސީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަލުން ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން އަންގައި، އޭޕްރީލް އަށަކަށް އިންތިޚާބު ތާވަލްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޭޕްރީލް އަށެއްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ: އެމްޑީޕީ 2 ހަފްތާ 51 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ހައިކޯޓު އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ އަކަށް ނުވާތީ އީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން comment 3
ޚަބަރު އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ކުރި ހުކުމްގައި ހުރި ކަންކަން ސާފުކުރަން އަނެއްކާ ވެސް ކޯޓަށް ގޮސްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ކުރި ހުކުމްގައި ހުރި ކަންކަން ސާފުކުރަން އަނެއްކާ ވެސް ކޯޓަށް ދަނީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަަލަ އަނބުރާ ނަގަން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފިން: ހައިކޯޓު 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގަން ޕާޓީތަކުން ލަފާދީފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 8
ހަސަން ލަތީފު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހަސަން ލަތީފު އެކަނި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވަރުންނަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބަލައި ނުގަތް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ މިމަހު ސާދަ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ލޯކަލް ކަައުންސިލް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން ފަސްކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަލްހާން ފަހުމީ އެމްޑީޕީ ދަފްތަރުން އަލްހާން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި އީސީއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
DB released.