Sun Online

އެންމެފަސް

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްރަމްޕުގެ އެންމެ ހަގު ދަރި ފުޓުބޯޅައާ ދިމާލަށް 3 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ ބާރު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ބޯޓުތައް އުތުރު ކޮރެއާ ކައިރިއަށް 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން comment 1
އީރާން ޓްރަމްޕްގެ އިންޒާރުތަކަށް ފަހު އީރާނުން މިސައިލެއް ޓެސްޓު ކޮށްފި 3 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 2
ރަޝިއާ ޓްރަމްޕާއި ކިމް އަމަލު ކުރައްވަނީ ސްކޫލް ކުދިން ގޮތަށް: ރަޝިއާ 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދުނިޔެ ހައިޑްރިޖަންބޮން ތަޖްރިބާ ކޮށްފާނެ ކަމަށް އުތުރު ކޮރެޔާ ބުނުމުން އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 3
އުތުރު ކޮރެއާ ޓްރަމްޕްގެ ހަރުކަށި އިންޒާރުތަކަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން މަލާމާތްކޮށްފި 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
އދ. ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާ ދިފާއު ކުރަން އުތުރު ކޮރެއާ ނައްތާލަފާނަން: ޓްރަމްޕް 7 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 6
އީރާން ޓްރަމްޕަކީ ނަފްރަތާއި ހަސަދައާއި ތަޢައްސުބުން ފުރިގެންވާ ޖާހިލެއްކަމަށް އީރާނުން ސިފަކޮށްފި 7 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން comment 8
ޕާކިސްތާން އެމެރިކާ ގެންދަނީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޓެރަރިޒަމަށް އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވަމުން: ޕާކިސްތާން 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެމެރިކާ ޓްރަމްޕަށް ކާފަ ދަރިކަލަކު ލިބިއްޖެ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޚަބަރު މޫސުލްގެ ބިމާ ހަމަވެފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުން 2650 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނަގައިފި 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޚަބަރު ރައީސް ކަމަކަށް ދެން ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން: ހިލަރީ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ގަތަރު ގަތަރާއި ސައޫދީގެ އިސްވެރިން ފޯން މަޝްވަރާތަކާއެކު އިތުރު މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެމެރިކާ އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ހަބީބް ބޭންކް ޖޫރިމަނާކޮށް، ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސައުދީ އަރަބިއާ އަންނަ އަހަރު ސައުދީ ރަސްގެފާނު ވައިޓް ހައުސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާނެ: ވައިޓް ހައުސް 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 6
ތޫފާން ''ހަރިކޭން އިރްމާ'' ކެރީބިއަނަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.