Sun Online

އެންމެފަސް

އެމެރިކާ އެމެރިކާއިން ޖައްވީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފައްދަނީ 2 ދުވަސް 29 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި 2 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޗައިނާގެ ޓެކްނޮލަޖީ ސާމާނުން ޑިއުޓީ ނަގަން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރަޝިއާ ރަޝިއާ އާ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ އެތެރެއިން ހުރަސްތަކެއް 5 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ތާލިބާން އެމެރިކާއިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޕާކިސްތާނު ތާލިބާނުގެ ލީޑަރު މަރުވެއްޖެ 6 ދުވަސް 44 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޭރު ކުޅިވަރު ނައިކީ އިން އިރާން ޓީމަށް ބޫޓު ސަޕްލައި ކުރުން ހުއްޓާލައިފި 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ އެމެރިކާގެ ހައިބަތު ގެއްލޭފަދަ ދޫތަކެއް ކިމްއަށް ދެއްވި ކަމަށް ބުނެ ޓްރަމްޕަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އުތުރު ކޮރެއާ ކޮރެއާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ކިމް، ޓްރަމްޕަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ދުނިޔެ ސަމިޓް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ދައުވަތު އުތުރު ކޮރެޔާގެ ޒައީމަށް އަރުވާނަން: ޓްރަމްޕް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އެމެރިކާ ޓްރަމްޕް ކިމް ސަމިޓް: ތާރީހީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ބޭފުޅުން ސޮއިކުރައްވައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެމެރިކާ ޓްރަމްޕްގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެ ޖީ7 ސަމިޓް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުތުރު ކޮރެއާ ތާރީޚީ ބައްދަލުވުުމަށް ކިމް ސިންގަޕޫރަށް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި، ވައިޓް ހައުސްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އެދުމާއެއްގޮތަށް ކުށްވެރިއަކަށް ޓްރަމްޕް މާފު ދެއްވައިފި 2 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކޭޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ 2 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ބައްދަލުވުން ސެންޓޯސާ އައިލެންޑުގައި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ވާވޭއަށް ޑޭޓާ އެކްސެސް ދިން ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.