އެންމެފަސް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މާލޭ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ، ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މިފްކޯ ގެއްލުމުގެ އަގެއް ނޭނގޭ، ކަނޑުއޮތްގިރި ހުރީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި: މިފްކޯ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ތިލަފުށީ ބޯޓްޔާޑުގައި ހުރި ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވް ގޭސް މަގުމައްޗަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭސް ލީކްވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ފުވައްމުލައް ދަނޑިމަގު ކުޅީގައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރޯކޮށްލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާވެސް ރޯކޮށްލައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހެންވޭރު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އއ. ރަަސްދޫ ރަސްދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ތަނާއި ފޮތްތައް އަނދައި އަޅިއަށް، އެކަމަކު މުސްހަފު ނުއަނދާ! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރަސްދޫގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެެއްލުން ވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ފަށައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ފުވައްމުލަކު ކުޅިއެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މިސްކިތެއްގައި އަލިފާންރޯވެ އަނދައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރިސޯޓަކުން ކުނި ހިފައިގެން ތިލަފުއްޓަށް ދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ރ. ވާދޫގައި ފީފާއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް އަށް މިލިއަންގެ ގެއްލުމާ އެކު ވެސް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ!(ވީޑިއޯ) 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released.