އެންމެފަސް

އއ. ރަަސްދޫ ރަސްދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ތަނާއި ފޮތްތައް އަނދައި އަޅިއަށް، އެކަމަކު މުސްހަފު ނުއަނދާ! 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 13
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރަސްދޫގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެެއްލުން ވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޚަބަރު ފުވައްމުލަކު ކުޅިއެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މިސްކިތެއްގައި އަލިފާންރޯވެ އަނދައިފި 3 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރިސޯޓަކުން ކުނި ހިފައިގެން ތިލަފުއްޓަށް ދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ރ. ވާދޫގައި ފީފާއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ރިޕޯޓް އަށް މިލިއަންގެ ގެއްލުމާ އެކު ވެސް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ!(ވީޑިއޯ) 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާން ރޯވުމުން ލިބުނު ގެއްލުން 8.6 މިލިއަނަށް، އެހީއަށް ހަތަރު މިލިއަން ހޭދަކުރި 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ރިޕޯޓް ފަތަން ނޭނގޭ ފަޅުވެރިންނާއެކު ކަނޑުވި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 9
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ރޯވި ބޯޓުގައި ތިބި 10 މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ސަލާމަތްކޮށްފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބޭރު ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މ. މާޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހެންވޭރުގައި ހުރި ކާޕެންޓްރީއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިޕޯޓް 22 އަހަރު ކުރިން އެނދި އާގު ބޯޓުގައި މަރުވި 12 ދިވެހިންގެ އާއިލާތައް ހޯދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޅ. ނައިފަރު ނައިފަރުގެ ރޯހައުސްއެއްގައި ރޯވެ، ދެ އާއިލާއަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ބެޓެރިތަކެއްގައި ރޯކޮށްލާފައި ހުރުމުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
DB released.