Sun Online

އެންމެފަސް

ށ. ބިލެއްފަހި ބިލެއްފައްސަށް އިންޖީނެއް ގެންގޮސް މިރޭ ކަރަންޓް ދޭން މަސައްކަތް ފަށައިފި 3 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 3 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 6
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބިލެއްފަހި އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ 3 ދުވަސް 27 މިނެޓް ކުރިން comment 6
އެމްއެންޑީއެފް ފަހާގޭގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން: އެމްއެންޑީއެފް 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
މެލޭޝިއާ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ ސްކޫލެއްގައި ރޯވި މައްސަލާގައި ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިގެ 70 ޕަސެންޓް ފިހިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 11
އެމްޕީއެލް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އެއްޗެއްގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 5
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހުޅުމާލެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި އެންމެން ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
މައްކާ މައްކާގެ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އިންޑިއާގެ 391 ހައްޖާޖީން ހޮޓަލުން ނެރެފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭގައި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، 21 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 8
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މާއުނގޫދޫގައި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުކޮށްލައިފި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާދަމާގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ފާހާނާއެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހޮޅުދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހެއްގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލައިފި 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 4
DB released.