Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

ލަންޑަން އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ގިނަބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ހާރުކާން ތެދުވި މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން! 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 18
އިނގިރޭސިވިލާތް ލަންޑަނުގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި ރޯވި ހާދިސާގައި ހަ މަރު 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ލ. ގަން ސައިކަލް ރޯކޮށްލުމުން ދެކުދިންނަށް ލިބުނު ހިތާމަ ފިލުވަން އެކުވެރިން ސައިކަލެއް ހޯދަދީފި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 29
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ގަމު ގެއެއްގައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއްގައި ރޯކޮށްލައި ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކަރަންޓު ޝޯޓަކުން ގަލޮޅު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާގައި ރޯވި ގޭގެ އާއިލާއާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ގދ. ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ގދ. ފިޔޯރި ފިޔޯރީއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓް ދީފި، އިންޖީނުގެ މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބަށް ގެންދަނީ 2 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަމީނީމަގަށްވާ ގޮތަށް ހުރި ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށްފައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދެވޭތޯ ބަލަނީ 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މުވައްޒަފު ފިހިގެން މަރުވިއިރު އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ނިއްވޭނެ ގޮޮތެއް ނެތް! 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ގދ. ފިޔޯރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކުރަން ފަށައިފި 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފިހާރައިގައި ރޯވީ އޭސީގައި ހުޅުހިފައިގެން، ގެއްލުން ދެ މިލިއަނަށް އަރާ 2 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މާފަންނު ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއްގައި ރޯވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު ނ. މާފަރު މަގު ހެދުމަށް ގެންގޮސްފައި އޮތް ލޮރީއެއްގައި 'ރޯކޮށްލައިފި' 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
DB released.