Sun Online

އެންމެފަސް

ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯގެ ސަބް ސްޓޭޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަލާފާނު ސްކޫލު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ޗަސްބިމުގައި ރޯވެ އަނދަނީ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ދިއްލީގެ ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިތަދޫގައި ރޭ ރޯވި ގެ ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިތަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޅ. ހިންނަވަރު ހިންނަވަރު ކުނިކޮށީގައި ހުރި ގުދަނުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ފީޗަރ "ގޭގައި ރޯކޮށްލީ ނިދާފައި އޮއްވާ، އެއީ ހަމަ ދުވަސް ދުއްވާލަން ކުރި ކަމެއް" 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ލިވަޕޫލްގެ ކާރު ޕާކުކުރާ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ، ހުރިހާ ވެހިކަލެއް އަދައި ހުލިވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރ. އަލިފުށި އަލިފުށީ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ މުމްބާއީގެ ޝޮޕިން ކޮމްޕްލެކްސްއެއްގައި ރޯވެ 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
ށ. ފުނަދޫ ބިދޭސީ މީހާގެ 44 ޕަސަންޓު ވަނީ ފިހިފައި: ހޮސްޕިޓަލް 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފުނަދޫގައި ގޭސް ލީކުވެގެން ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލުހުން ޕީޖީ ބިޝާމްގެ ކާރުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ އަދިވެސް ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބުރުޒު މަގުގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކެލިފޯނިއާ ކެލިފޯނިއާގެ އަލިފާނުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުތަކެއް 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
DB released 01.