Sun Online

އެންމެފަސް

ގދ. ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާގައި ރޯވި ގޭގެ އާއިލާއާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ގދ. ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ގދ. ފިޔޯރި ފިޔޯރީއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓް ދީފި، އިންޖީނުގެ މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބަށް ގެންދަނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަމީނީމަގަށްވާ ގޮތަށް ހުރި ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި 1 މަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށްފައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދެވޭތޯ ބަލަނީ 1 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މުވައްޒަފު ފިހިގެން މަރުވިއިރު އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ނިއްވޭނެ ގޮޮތެއް ނެތް! 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 11
ގދ. ފިޔޯރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކުރަން ފަށައިފި 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެއްޖެ 1 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފިހާރައިގައި ރޯވީ އޭސީގައި ހުޅުހިފައިގެން، ގެއްލުން ދެ މިލިއަނަށް އަރާ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މާފަންނު ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއްގައި ރޯވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ނ. މާފަރު މަގު ހެދުމަށް ގެންގޮސްފައި އޮތް ލޮރީއެއްގައި 'ރޯކޮށްލައިފި' 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ސިވިލް ކޯޓު ފަރިވާގެ ފިހާރަ ރޯވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލެއް ނެތް: ހުކުމް 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޚަބަރު މާފަންނު ގެއެއްގައި ރޯވެ، ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ށ. ނަރުދޫ އެއް ޖަނަރޭޓަރުން ނަރުދުއަށް ކަރަންޓު ދީފި، އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް މިރޭ ގެންދަނީ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ށ. ނަރުދޫ ނަރުދޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ދަންމާނުގޭ 11 މީހުން އަދި ވެސް ވަގުތީ ހިޔަލުގައި 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
DB released.