Sun Online

އެންމެފަސް

ރަޝިއާ ރަޝިއާގެ ޝޮޕިން ސެންޓަރުގައި ރޯވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިއާ ސައިބީރިއާގެ ޝޮޕިން ސެންޓަރެއްގައި ރޯވެ 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޕީޕީއެމް ޕީޕީއެމް "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގެ ސްޓޭޖުގައި ރޯކޮށްލައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 5
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި 1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޯވި ދޮންލަފަރުގޭގެ އާއިލާއަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެހީދީފި 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުދެރަވި މީހާ މަރުވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ވިލިމާލޭ ގެއެއްގައި އަލިފާންރޯވެއްޖެ 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންވި ދޯނި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރީތި ބީޗް ރިޒޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ 2 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ދީފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ސްޓެލްކޯ ސްޓެލްކޯގެ ސަބް ސްޓޭޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 2 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަލާފާނު ސްކޫލު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ޗަސްބިމުގައި ރޯވެ އަނދަނީ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންޑިއާ ދިއްލީގެ ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ 3 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިތަދޫގައި ރޭ ރޯވި ގެ ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިތަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ 3 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
DB released 01.