Sun Online

އެންމެފަސް

ކްރިމިނަލް ކޯޓް ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ދައުވާއަށް ހަތަރު މީހަކު އިންކާރުކޮށްފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 7
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ވަކި ވަކި ފުލުހުން ހިންގާ ޖިނާއީ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވެސް ނަގަންޖެހޭނެ: ޔާމީންގެ އާއިލާ 9 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 14
ސިވިލް ކޯޓު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި 9 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުރިހާ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރެއް ނުކުރާނަން: ޕީޖީ 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި 9 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރުއީ މަރުހަލާ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ 9 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދި ކުރިއެރުންތަކަށް އެމްޑީޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމަށް ބުނެ: ފުލުހުން 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 18
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އަށް މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކަޮށްފި 10 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި 11 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި 11 މަސް 29 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި 11 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިވިލް ކޯޓު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ފުލުހުން އިހުމާލުވުމުން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި 11 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ހޯދިފައިވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ނަސްރެއް: އަޒްލީން 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އީޔޫ ރާއްޖެއާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ތާއީދު: އީޔޫގެ ބައެއް މެމްބަރުން 12 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނާ ތިން މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި 12 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓް 12 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
DB released 01.