Sun Online

އެންމެފަސް

ސިވިލް ކޯޓު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި 5 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުރިހާ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރެއް ނުކުރާނަން: ޕީޖީ 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓް ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި 5 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރުއީ މަރުހަލާ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ 5 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދި ކުރިއެރުންތަކަށް އެމްޑީޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި 6 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 13
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމަށް ބުނެ: ފުލުހުން 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 18
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އަށް މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކަޮށްފި 6 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 4
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި 7 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ފުލުހުން ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި 7 މަސް 9 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި 7 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ސިވިލް ކޯޓު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ފުލުހުން އިހުމާލުވުމުން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި 7 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ހޯދިފައިވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ނަސްރެއް: އަޒްލީން 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 6
އީޔޫ ރާއްޖެއާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ތާއީދު: އީޔޫގެ ބައެއް މެމްބަރުން 8 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނާ ތިން މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓް 8 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 5
ފުލުހުން ޔާމީންގެ ގާތިލެއް ކަމަށް ބުނާ އިސްމާއިލު ރަޝީދުގެ ބަޔާން ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި 8 މަސް 1 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު ޔާމީންގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ ވަނަވަރާއެކު ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި 8 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 17
DB released 01.