Sun Online

އެންމެފަސް

ޗައިނާ ޓެކް ދިރާސާތަކަށް އަލީބާބާ އިން 15 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ވައިބާ ގްރޫޕްތަކުގައި މެސެޖުތައް ޕިންކޮށް ވަކި މެސެޖަށް ރިޕްލައިކުރެވޭގޮތްހަދައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯން 8 ޕްލަސް 'ފަޅައިގެންދާ' މައްސަލައެއް އެޕަލް އިން ބަލަން ފަށައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 5
ގޫގުލް ތިން އަންހެނަކު ގޫގުލް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް! 1 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ''އައިފޯން 8''ގެ ނަން ބަދަލުވީތަ؟ 1 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ މޮޓޮރޮލާގެ ''މޮޓޯ އެކްސްފޯ'': ތަފާތު ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނޭ އަގުހެޔޮ ފޯނެއް! 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ އެޕަލް އިން އިރާނުގެ އެޕްތައް ނަގާ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ ޔޫޓިއުބުން "ބްރޭކިންނިއުސް" ފީޗާ ތައާރަފްކޮށްފި 2 މަސް 4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ ލޭ ތިއްކަކުން ހަށިގަނޑުގައި ކެންސަރު ހުރިކަން ދެނެގެނެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ޖަޕާނުން އީޖާދުކޮށްފި 2 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވިޔަފާރި މާލީ ގެއްުލުމުގެ ސަބަބުން 'ސްނެޕްޗެޓް' ގެ ހިއްސާގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކުން ވީޑިއޯ ޝޯތަށް ބެލޭނެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފަހުން ކާރުވެސް ވެންޑިން މެޝިންތަކަށް! 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
ވިޔަފާރި ސަލާމަތީ އާލާތްތައް ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ލިންކްސާވް އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 1
އިޓަލީ އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާލުމަށް ޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މޮޑެލްއެއް ވަގަށްނަގައިފި 3 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 'ޑާކް ވެބް'ގައި ގަވައިދާ ހިލާފު ސައިޓުތައް އިތުރުވެއްޖެ 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
އެޑްވަޓޯރިއަލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އެސްޓާސް އިން "ގޯވާ" ލެޕްޓޮޕް ތައާރަފުކޮށްފި 3 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން comment 2
DB released.