Sun Online

އެންމެފަސް

ވިޔަފާރި ހިޓާޗީ އަދި ޑެއިވޫގެ ޕަވާ ޕްރޮޑަކްޓްސްއާ އެކު ޑެއިން ހައުޒް ހުޅުވައިފި 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ މަގުބޫލުކަން އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ހަމައަށް 1 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޝެއާ ދަ މީލް: ހަތް ރުފިޔާއިން ތަފާތު ދައްކައި، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލެވިދާނެ! 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 5
މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ޕްރީއޯޑަރ އެމްވީއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ރިޕޯޓް ރޮބޮޓުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވައިޓް ހައުސް ސަމިޓަށް ހާޒިރު ނުވުމަކީ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ނާސާގެ ''ހިތް'' އަތުލައި، ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް މެލޭޝިއާގައި ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް ހޯދައިފި! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 22
ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްބޮކްސް ވަން އެކްސް: ވަރުގަދަ އެކަމަކު ޕީއެސް މޮޅުވެދާނެ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އޫބާގެ ސީއީއޯ މަގާމާ ދުރުވެ، ލީޑާޝިޕް ޓީމާ ކުންފުނި ހަވާލު ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސުޕަ މާރިއޯގެ އާ ގޭމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަނީ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކިއުރިޓީ އެންމެ ދަށްކޮށް ވެބްސައިޓު ފަރުމާ ކުރަނީ އޮންލައިން ނޫސްތަކުން: ދިރާސާ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޖަޕާން އަމިއްލައަށް ނެވިގޭޓް ކުރެވޭ ބިޔަ ބޯޓު ފަހަރު ބަނުމަށް ޖަޕާނުން ތައްޔާރު ވަނީ 2 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މައިކްރޯސޮފްޓް މައިކްރޯސޮފްޓުން އެންމެ ފަހުގެ އެކްސްބޮކްްސް "ވަން އެކްސް" ދައްކާލައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސެމްސަން ސެމްސަންގުން އުފެއްދި އެންމެ ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާ މޮނިޓާ ތައާރަފްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އުރީދޫ ޕީއެސްއެމް ކޭބަލް ޓީވީން ދައްކާ ޗެނަލްތައް އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކަށް 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބައިނަލްއަގްވާމީ ރޮބޯޓްރޯނިކްސް މުބާރާތަށް ޣިޔާސުއްދީންގެ 24 ދަރިވަރަކު ޗައިނާގައި 4 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމުން ވޯޓުދީގެން، އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 51 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 6
DB released.