Sun Online

އެންމެފަސް

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް އިންސްޓަގްރާމު ޔޫޒަރުންނަށް ދެނީ 18 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް 2 ދުވަސް 16 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޔޫޓިއުބުން ތިން މަސްތެރޭ އަށް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯ ނަގައިފި 2 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އީރާން އީރާނުގައި ބިޓްކޮއިން މަނާކޮށްފި 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
އެމެރިކާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ފިންގާ ޕްރިންޓުން ފޯނެއް ހުޅުވަން އުޅެފި 2 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޕަލް މެކްބުކް ޕްރޯގެ ބެޓެރީވެސް ބަދަލުކޮށްދެނީ 4 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަން ޕްލަސް އިން އިންޑިއާގައި "އެވެންޖާސް" ފޯނެއް ނެރެނީ 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އީރާނުންވެސް ޓެލެގްރާމް ބްލޮކް ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި 7 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ރަޝިއާ މީހުންނަށް ޓެލެގްރާމު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް 1 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް އިރާންގެ ސްކޫލުތަކުގައި މަނާކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ގެލެކްސީ ޖޭ2 ޕްރޯ އަށް އިންޓަނެޓެއް ނުލިބޭ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ޖީމެއިލް އަށް ގެންނަ ބަދަލާ އެކު "ކޮންފިޑެންޝަލް" މެއިލްތައް ވެސް ލޭބަލް ކުރެވޭނެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު 6އެސް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން އެޕަލްއިން އިންޑިއާގައި ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމްކުރަނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ފޭސްބުކް ސްޓޯރީއަށް ބޫމަރޭންގް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރަޝިއާ ޓެލެގްރާމް ބްލޮކްކުރަން ރަޝިއާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ގޫގުލް ޖީމެއިލްގެ ވެބް އިންޓަފޭސްއަށް ބަދަލެއް ގެންނަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުގެ އާ އަޕްޑޭޓު ޗެކް ކޮށްފިންތަ؟ 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.