Sun Online

އެންމެފަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ ފޭސްބުކުން ވީޑިއޯ ޝޯތަށް ބެލޭނެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފަހުން ކާރުވެސް ވެންޑިން މެޝިންތަކަށް! 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ވިޔަފާރި ސަލާމަތީ އާލާތްތައް ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ލިންކްސާވް އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އިޓަލީ އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާލުމަށް ޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މޮޑެލްއެއް ވަގަށްނަގައިފި 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ 'ޑާކް ވެބް'ގައި ގަވައިދާ ހިލާފު ސައިޓުތައް އިތުރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 2
އެޑްވަޓޯރިއަލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އެސްޓާސް އިން "ގޯވާ" ލެޕްޓޮޕް ތައާރަފުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައިފި 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބީއެމްއެލް ބީއެމްއެލް: 10 މުއާމަލާތުން ނުވަ މުއާމަލާތެއް ހިންގަނީ އޮންލައިންކޮށް! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުޅާ މޮނިޓަރު ސެމްސަންގް އިން ތައާރަފުކޮށްފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްލާއިން އުފެއްދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ކާރު ބާޒާރަށް ނެރެފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އީރާން ފަޒާގައި ސެޓެލައިޓް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޖައްވީ އުޅަނދެއް އީރާނުން ތަޖްރިބާކޮށްފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އިންޑިއާ ޑްރައިވަރުންނާ ނުލައި ދުއްވޭ ކާރު އިންޑިއާގައި ހުއްދައެއް ނުކުރާނެ: ސަރުކާރު 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ މައިކްރޯސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އިން 'ޕެއިންޓް' އުނިކުރަން ނިންމައިފި 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ވިޔަފާރި 'ގްރެބް' އިން 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު އައު އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ހޯދަނީ 4 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ދިރާގު އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 452 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި 1 މަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ 'ފޭކް ފޮޓޯ' ދެނެގަތުމަކީ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫން: ދިރާސާ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އެޕަލްއިން "ހިޖާބު އީމޯޖީ" ނެރެނީ 1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.