Sun Online

އެންމެފަސް

ބޭރުގެ އިގްތިޞާދު ޗައިނާގެ ޓެކްނޮލަޖީ ސާމާނުން ޑިއުޓީ ނަގަން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސްނެޕްޗެޓް ސްނެޕުންވެސް މިހާރު މެސެޖު ޑިލީޓް ކުރެވޭނެ 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފީޗާ ފުޅާކޮށްފި 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން އިންސްޓަގްރާމަށް، ޔޫޒަރުން ރުޅިގަދަވަނީ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވާކަން އެޕަލް އިން ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގައިފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ފޭސްބުކް ޕްރައިވަސީ ބަގެއްގެ އަސަރު ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 14 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮށްފި 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލް އައިފޯނު އެކްސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮކުރަނީ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފޭސްބުކް ވާވޭއަށް ޑޭޓާ އެކްސެސް ދިން ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް އިންސްޓަގްރާމުގައި އެއް ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯތައް ހިމަނަން ވިސްނަނީ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އެޕަލްސް ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު އައިއޯއެސް 12 އިއުލާނުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޭސްބުކަށް އޮތް މަގުބޫލުކަން ދަށްވަނީ 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަންޕްލަސް 6 ގެ ފޭސްއަންލޮކްގައި މައްސަލަ އުޅޭ 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ފޭސްބުކް ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގައި ފޭސްބުކް ބްލޮކު ކުރަނީ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ޕޭޓެންޓް މައްސަލައިގައި އެޕަލްއަށް އަނެއްކާވެސް މޮޅެއް! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
އެޕަލްސް ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް ސިރީގެ އަޑުބަދަލުކޮށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އިންސްޓަގްރާމް މިހާރު އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްތައް މިއުޓް ކުރެވޭނެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ޓެކްނޮލޮޖީ ވަންޕްލަސް 6އަށް މިހާރު އޯޑަރު ކުރެވޭނެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.